Bakgrund

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus utövar sin bidragsverksamhet utgående från nedan av Sjöfartsverket fastställda (1993-03-04) Ändamålsparagrafer.

1. Stiftelsens ändamål är att vid framträdande behov bistå personer och anhöriga till personer som är eller har varit verksamma inom sjömansyrket.
2. Stiftelsen skall i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket.

Bland de områden som utan prioritering skall beaktas kan nämnas:
• att främja utbildning
• att verka för förbättrad säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolket. Detta kan ske genom stöd till forskning och utveckling på nämnda områden, uppmuntran av förslagsverksamhet m.m
• att belöna förtjänstfulla sjöräddningsinsatser

Gratial

Ekonomiskt bistånd, så kallad gratial, kan utgå till den som är eller har varit ombordanställd, eller till efterlevande till sådan person. Som efterlevande räknas make, maka, sambo och barn under 18 år.

Gratial utgår:
Periodiskt under gratialmottagares fortsatta levnad efter successiv omprövning eller till gratialmottagare för bestämd period och med prövning enligt särskilt beslut.

Kriterier för erhållande av gratial:
• ombordanställd skall ha fullgjort 75 seglationsmånader efter 20 års ålder på svenskflaggat/svenskkontrollerat handelsfartyg eller på utländskt handelsfartyg anställd av svensk arbetsgivare
• ensamboende sökande som inte har en inkomst överstigande 214 000 kr
• sammanlevande sökande som inte har en sammanlagd inkomst överstigande 267 500 kr.

Ansökan
Gratialist som är bosatt utomlands skall årligen, före 31 oktober, till Stiftelsen lämna särskilt levnadsintyg underskrivet av ambassad, konsulat eller polismyndighet. Blankett utsänds i augusti till berörda. Gratial utbetalas två gånger per år omkring den 15 juni och den 15 december. Vid dödsfall utbetalas till dödsboet det gratial som närmast infaller efter dödsdagen. 

Ansökan om gratial ställs till Stiftelsens kansli.

Akut hjälp

Ekonomiskt bistånd i form av ett engångsbelopp ”akut hjälp” kan utgå till ombordanställd. Bistånd kan lämnas för akut uppkomna situationer/behov inom områden som egen hälsa, egen försörjning, eget boende och egen omskolning på grund av arbetsskada/sjukdom.

Kriterier för erhållande av akut hjälp
 den sökande har fullgjort minst 10 seglationsmånader på svenskflaggat eller svenskkontrollerat handelsfartyg
 och/eller den sökande är studerande vid sjöfartshögskola
 den sökande uppfyller samma ekonomiska krav som för gratial

Ansökan om Akut hjälp ställs till Stiftelsens kansli.

Stipendier

Lokal utdelning

1. Allmänt
Stiftelsen avsätter årligen medel att utnyttjas lokalt vid skola/högskola med ”undervisning eller utbildning” syftande till sjömans- och sjöbefälsyrkena.

2. Berättigade att söka
Gymnasieskola för elever på linje/program med sjöfartsinriktning eller Sjöfartshögskola för elever på linje/program syftande till sjöbefälsexamen. För ovanstående linje/program gäller att den skall ha en längd överstigande tre månader.

3. Medlens användning
Tilldelade medel disponeras av rektor/prefekt att utnyttjas för nedanstående ändamål:

A. Studieresor
Kostnader för studieresor eller studiebesök som tydligt faller inom ändamålet ”undervisning eller utbildning”.

B. Premier
Till studerande som visat stort studieintresse och i övrigt utgjort ett gott föredöme för kamraterna.

C. Stipendier
Till studerande som är i behov av särskilt ekonomiskt stöd.

D. Examensarbete
Examensarbete vars genomförande drar kostnader som ej ryms inom skola/högskolas ram. Medlen skall sökas och beviljas på sätt som fastställs av rektor/prefekt.

E. Andra ändamål
Rektor/prefekt må, utöver vad som sägs ovan, utnyttja tilldelade medel så att de på annat sätt gynnar eleverna och studiemiljön vid skola/högskola. De utnyttjade medlen skall dock tydligt kunna knytas till ändamålet ”undervisning eller utbildning”.

4. Ansökan
Skola/högskola ansöker om medel för respektive termin med angivande av antal elever på respektive linje/program med inriktning enligt pkt 2. Av ansökan skall framgå hur medlen avses användas. Ansökan insänds till Stiftelsens kansli före den 15 februari respektive 25 september.

5. Beslut
Efter prövning av att planerat utnyttjande faller inom ändamålet ”undervisning eller utbildning” fattas beslut om utbetalning.

6. Redovisning
Stiftelsen emotser efter avslutad termin, dock senast i samband med ny ansökan, en redovisning över hur de tilldelade medlen utnyttjats.

Studieresa, studiebesök enligt 3A skall redovisas särskilt (syfte, genomförande, deltagare och kostnader). Ej utnyttjade medel avräknas på ny ansökan. Ej godkänt utnyttjade medel avräknas på motsvarande sätt den nya ansökan.

Individuella stipendier
Studenter har möjlighet att söka individuella stipendier från stiftelsen. Stiftelsen kan bevilja stipendium för ökade omkostnader vid dubbelt boende och för försörjningsplikt av barn under 18 år.

Förutsättningar för individuella stipendier
• Sökande som är student vid svensk sjöfartshögskola och antagen till kurs om minst 3 månader och syftande till sjöbefälsexamen eller
• Sökande med sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen som genomgår magister- eller masterutbildning vid svensk sjöfartshögskola eller
• Svensk sökande som genomgår motsvarande utbildning enligt ovan vid internationell sjöfartshögskola.

Stipendium för dubbelt boende
Sökande som har kostnader för dubbelt boende skall styrka dessa kostnader genom att bifoga hyresavtal/hyresavier eller liknande för både ordinarie bostad och studiebostad.

Stipendium för försörjningsplikt av barn
Sökande som har försörjningsplikt av barn under 18 år skall styrka detta genom att bifoga aktuellt Personbevis/Familjebevis från Skatteverket.

Ansökan
Stipendium söks för en termin i taget. Särskild ansökningsblankett skall användas. Ansökan skall granskas av ansvarig vid respektive skola och insändas samlat till Stiftelsens kansli före den 15 februari respektive 25 september.

Ansökan om studiestipendium ställs till Stiftelsens kansli. 

Utbildningsstöd

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus kan lämna stöd till skola som bedriver sjöfartsinriktad gymnasieutbildning eller annan utbildning som leder till behörighet till sjöss eller sjöfartshögskola.

Stöd kan även ges till annan utbildningsanordnare som bedriver utbildning som syftar mot sjömansyrket. Stiftelsens stöd skall avse åtgärder som bidrar till att utveckla förutsättningarna att bedriva en bra och säker utbildning. Stöd kan även avse åtgärder som förbättrar elevernas arbetsmiljö.

Ansökan om Utbildningsstöd ställs till Stiftelsens kansli.

Forskning och utveckling (In english below)

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus stödjer forskning och utveckling som är till gagn för sjömän främst inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolk, enligt följande grunder:

• skall aktivt verka för att FoU bedrivs inom ovan nämnda områden. Stiftelsen kan ta egna initiativ till sådan verksamhet.
• stöd kan avse finansiering av såväl specifikt FoU – projekt som enskild forskartjänst.
• stöd kan avse helt eller del av specifikt FoU projekt/forskartjänst.
• stöd skall så långt möjligt vara långsiktigt

För projekt gäller att
• det skall finnas ett behov sett från sjömannens utgångspunkt
• det skall finnas en klart definierad problemställning
• det skall finnas krav på konkreta åtgärder som resultat av forskningen
• det skall finnas en plan för spridning av resultat till berörda.

För projekt skall skriftligt avtal upprättas vari skall framgå:
• avtalande parter
• belopp
• betalningsplan
• sätt för Stiftelsen insyn i projektet
• referensgrupp
• rapportering
• ekonomisk redovisning
• slutrapport
• vara underskrivet av båda parter.

Ansöknings och beslutsprocess:
Ansökan sker digitalt via Stiftelsens ansökningssystem.
Ansöknings och beslutprocessen sker i två steg enligt nedan:

Steg 1.
• Ansökan kan skickas in löpande under året
• Bör vara registrerad tre veckor innan Direktionens sammanträde
• Direktionens sammanträder fyra gånger per år, mars, maj, augusti och november
• Direktionens kan fatta följande beslut:
A. Inte intressant för Stiftelsen. Avslås
B. Intressant för Stiftelsen. Beviljas
C. Av eventuellt intresse för Stiftelsen. Vidare till steg 2.

Steg 2.
• Synpunkter från annan organisation/universitet/högskola inhämtas.
• Kompletterande underlag infordras vid behov.
• Sökande kallas till Direktionssammanträde. Föredrar egen ansökan.

Research and development

The Swedish Mercantile Marine Foundation supports research and development for the benefit of seafarers, primarily in the areas of safety, working environment and well-being of seafarers, according to the following principles:

• shall actively promote R&D in the above-mentioned areas. The Foundation may take its own initiatives for such activities.
• support may relate to the financing of specific R&D projects as well as individual research posts.
• support may relate to all or part of a specific R&D project/research service.
• support shall as far as possible be long-term.

For projects:
• there must be a need from the seafarer’s point of view
• there must be a clearly defined problem
• there must be a requirement for concrete measures as a result of the research
• there must be a plan for disseminating the results to those concerned.

Projects must be the subject of a written agreement:
• the contracting parties
• the amount
• payment schedule
• means of transparency for the Foundation
• reference group
• reporting
• financial reporting
• final report
• be signed by both parties.

Application- and decision process
Applications for grants are submitted digitally via our application system. It is sent to our review panel for assessment. The panel consists of the Foundation´s Executive Board.
The application and decision-making process takes place in two stages as described below:

Stage 1.
• Applications can be submitted throughout the year
• Must be registered three weeks before the Executive Board meeting
• The Executive Board meets four times a year, in March, May, August and November
• The Executive Board may take the following decisions:
A. Not interesting for the Foundation. Rejected
B. Of interest to the Foundation. Granted
C. Of possible interest to the Foundation. Proceed to stage 2.

Stage 2.
• Views of other organization/university/university college sought.
• Additional evidence requested if necessary.
• Applicants are invited to a meeting with the review panel to present their application.

Questions about research grants:
If you have questions regarding the process with applying for research funding, please contact:

Karl Karell, Administrative Director
+46 (0)8-641 44 37
karl.karell@sjomanshus.se

Kultur

Allmänt
Stiftelsens bidrag till sjöfartskulturen skall inriktas mot sådana aktiviteter som kan anses bidra till ”…trivsel för sjöfolk”.

Sjömanshusmuseet
Sjömanshusmuseet i Uddevalla förvaltar Stiftelsens historia och bidrar genom en aktiv forsknings- och utställningsverksamhet till att sprida kunskap om denna och sjöfolkets levnadsvillkor.

Sjöfartens Kultursällskap
Stiftelsen stödjer Sjöfartens Kultursällskap som är en ideell förening, öppen för alla intresserade av sjöfartskultur i vid mening. Föreningens främsta syfte är att öka det sjöfartskulturella intresset inom och utom sjöfartsnäringen. 

Sällskapet stödjer och initierar olika sjöfartskulturella projekt såsom utgivning av böcker och CD-skivor, administration av Sjöfartsmontern under den årliga Bokmässan eller anordnande av olika sjöfartskulturella träffar.

Stöd till författare mfl
Stiftelsen stöder olika typer av kulturaktiviteter inom en viss given ram.

Ansökan om stöd ställs till Stiftelsens kansli.