Bakgrund

Bestämmelser för respektive belöning redovisas under respektive rubrik. Belöningar delas ut en gång om året, vid Stiftelsens Belöningshögtid, normalt under maj månad. Plats för Belöningshögtid alterneras mellan Stockholm och Göteborg. Stiftelsens Litteraturpris delas ut vid den årliga Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, normalt under september månad.

Belöningsregister
Belönade förslag dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister. Registret hålls åtkomligt för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

Arbetsbelöning

Arbetsbelöning
Stiftelsen genomför årligen en utlysning avseende förslag på förbättringar inom sjöfarten.

Förslagsställning
Förslagsställare kan tilldelas en ”Arbetsbelöning” eller ett ”Utvecklingsstipendium”. Förslag skall främst avse områdena sjösäkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord. Förslag kan lämnas av ombordanställda verksamma inom svensk sjöfart. Förslag kan även lämnas av svensk sjöman anställd av svensk arbetsgivare på utländskt fartyg. Rätt att lämna förslag tillkommer även annan som på något sätt har anknytning till ovan nämnda verksamheter. Förslag inlämnas till Stiftelsens kansli senast den 31 oktober respektive år. Förslag skall vara utförligt tekniskt och ergonomiskt beskrivna, väl motiverade och åtföljda av klargörande skisser, fotografier eller ritningar.

Förslagsverksamheten rubriceras ”BELÖNING XXXX (aktuellt år för utdelning)”.

Inkommet förslag registreras och förslagsställare erhåller bekräftelse härom. Vid bedömning är det av betydelse om förslaget kunnat prövas praktiskt. 

Granskning
Förslag kan vara skrivet på svenska eller engelska. Inlämnade förslag granskas och bedöms av en särskild granskningsgrupp. Gruppen sammanträder normalt en gång per år, vanligen i januari/februari. Vid Gruppens sammanträde bedöms de olika förslagen.

Härvid görs åtskillnad på:
• förslag som direkt kan användas i praktiken = Arbetsbelöning
• förslag som behöver bearbetas och utvecklas vidare för att kunna användas = Utvecklingsstipendium

Utvecklingsstipendium skall fördelas så att 1/3 utbetalas under belöningsåret och 2/3 utbetalas när förslagsställaren visat att förslaget är färdigutvecklat. Förslag som inte slutredovisats inom fem år, avförs. 

Belöningsregister
Belönade förslag dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister. Registret hålls åtkomligt för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

Utvecklingsstipendium

Stiftelsen genomför årligen en utlysning avseende förslag på förbättringar inom sjöfarten.

Förslagsställning
Förslagsställare kan tilldelas en ”Arbetsbelöning” eller ett ”Utvecklingsstipendium”. Förslag skall främst avse områdena sjösäkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord. Förslag kan lämnas av ombordanställda verksamma inom svensk sjöfart. Förslag kan även lämnas av svensk sjöman anställd av svensk arbetsgivare på utländskt fartyg. Rätt att lämna förslag tillkommer även annan som på något sätt har anknytning till ovan nämnda verksamheter. Förslag inlämnas till Stiftelsens kansli senast den 31 oktober respektive år. Förslag skall vara utförligt tekniskt och ergonomiskt beskrivna, väl motiverade och åtföljda av klargörande skisser, fotografier eller ritningar. 

Förslagsverksamheten rubriceras ”BELÖNING XXXX (aktuellt år för utdelning)”.

Inkommet förslag registreras och förslagsställare erhåller bekräftelse härom. Vid bedömning är det av betydelse om förslaget kunnat prövas praktiskt. 

Granskning
Förslag kan vara skrivet på svenska eller engelska. Inlämnade förslag granskas och bedöms av en särskild Granskningsgrupp. Gruppen sammanträder normalt en gång per år, vanligen i januari/februari. Vid Gruppens sammanträde bedöms de olika förslagen.

Härvid görs åtskillnad på:
• förslag som direkt kan användas i praktiken = Arbetsbelöning
• förslag som behöver bearbetas och utvecklas vidare för att kunna användas = Utvecklingsstipendium

Utvecklingsstipendium skall fördelas så att 1/3 utbetalas under belöningsåret och 2/3 utbetalas när förslagsställaren visat att förslaget är färdigutvecklat. Förslag som inte slutredovisats inom fem år, avförs.

Belöningsregister
Belönade förslag dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister. Registret hålls åtkomligt för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

Hedersomnämnande

Rederi/managementbolag/bemmaningsbolag/fartyg som på omvittnat aktivt sätt uppmuntrar besättningarnas deltagande i Stiftelsens belöningsverksamhet och ger spridning åt belönade förslag inom egen organisation kan tilldelas ett särskilt Hedersomnämnande. Samtliga hedersomnämnande återfinns under fliken Belöningsregister och i belöningsfoldern för respektive år.

Idrottsbelöning

Stiftelsen belönar berömvärda insatser inom området friskvård/motion/idrott. Belöning kan tilldelas individ eller grupp inom den svenska handelsflottan som på ett avgörande sätt påverkat innehåll och resultat inom detta område. Samtliga idrottsbelöningar återfinns under fliken Belöningsregister och i belöningsfoldern för respektive år.

Sjöräddningsbelöning

Stiftelsen belönar berömvärda insatser eller framstående sjömanskap vid incidenter eller olyckshändelser ombord och vid sjöräddning. Belöning kan tilldelas en individ eller grupp som på ett avgörande sätt påverkat skeendet i samband med sjöolycka där svenska liv eller intressen varit inblandade. Förslag på händelser som bör belönas insänds till Stiftelsens kansli.

Samtliga sjöräddningsbelöningar återfinns i Belöningsregistret och i belöningsfoldern för respektive år.

Hedersbelöning

Stiftelsens Direktion kan då den så finner påkallat besluta att dela ut Stiftelsens Hedersbelöning. Hedersbelöning kan tilldelas individ eller grupp för stora och berömvärda insatser för de ombordanställda eller svensk sjöfart. Förslag till hedersbelöning insänds till Stiftelsens kansli.

Samtliga hedersbelöningar återfinns under fliken Belöningsregister och i belöningsfoldern för respektive år.

Litteraturpris

Stiftelsens Litteraturpris kan tilldelas person(er) som enligt Stiftelsen gjort stora och berömvärda insatser inom ämnesområdet sjöfartslitteratur. Begreppet sjöfartslitteratur skall ges en vid tolkning, således kan såväl skönlitteratur, poesi, drama som dokumentärt författarskap komma ifråga.

Priset kan tilldelas författare för under året utgivit verk inom ämnesområdet alternativt för en samlad produktion över flera år.

Belönade förslag dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister. Registret hålls åtkomligt för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

Belöningsmottagare
2023 Nathan Shachar
2022 Claes-Göran Dahl
2021 Dick Henriksson och Gert Malmberg
2020 Leos Müller
2019 Eva Johansson
2018 Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare
2017 Linda Sundgren
2016 Joachim Östlund
2015 Thomas Taro Lennerfors
2014 Marie Jacobsson
2013 Lennart Johnsson
2012 Reidar Jönsson
2011 Thure Malmberg och Pär-Henrik Sjöström
2010 Björn Larsson
2009 Claes-Göran Wetterholm
2008 Ingrid Kaijser
2007 Anders Wällhed
2006 Paul Paulsson, Lennart Lundberg, Terje Fredh
2005 Robert Hermansson
2004 Göran Engdal
2003 Torbjörn Dalnäs
2002 Lennart Revborn
2001 Ove Allansson
2000 John E Persson