s
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus förvaltar arvet från de gamla sjömanshusens tid.
Avkastningen skall komma sjöfolket till nytta och gagn.
Stiftelsen stödjer bland annat forskning med bäring på detta syfte.

Område
Skattebefrielse för ombordanställd (183-dagarsregeln)

Bakgrund
Enligt den sk ”183-dagarsregeln för sjömän” eller ”oceanfartsregeln” kan en obegränsat skattskyldig persons inkomst från anställning ombord vara skattefri. För att inkomsten skall vara skattefri krävs att
– Personen är anställd ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart
– Anställningen och vistelsen utomlands varat minst 183 dagar under en tolvmånadersperiod
– Arbetsgivaren hör hemma inom EES

Den utflaggade svenska handelsflottan bestod tidigare huvudsakligen av fartyg i sk oceanfart medan fartygen i dag huvudsakligen går i sk Europafart varför 183-dagarsregeln endast i begränsad utsträckning är tillämplig.

Sjöarbetsmarknadens parter vill utöka möjligheterna att anställa svensk besättning ombord på utflaggade svenska fartyg. Då 183-dagarsregeln härvid endast i begränsad utsträckning kan tillämpas leder detta till att kostnaderna för svensk bemanning på fartyg som ej går i oceanfart blir alltför höga.

Parterna har föreslagit att tillämpningsområdet för 183-dagarsregeln bör förtydligas.En sådan förändring skulle möjliggöras genom att i inkomstskattelagen/183-dagarsregeln ändra begreppet ”oceanfart” till begreppet ”fjärrfart”. Uppskattningsvis skulle med en sådan ändring kunna skapa ett antal nya arbetstillfällen för svenskt sjöfolk. Förslaget bereds sedan 2014 inom Finansdepartementet.

Konsekvens
En konsekvens av en förändring av 183-dagarsregeln är ökade kostnader/minskade intäkter för staten. Storleken på dessa är väl kända. Vilket sannolikt motiverar den långdragna beredningsprocessen. Mindre kända är de indirekta nyttorna av den föreslagna förändringen. Dessa är sannolikt svårare att skatta men det är viktigt att en sådan skattning, inkluderande någon form av konfidensintervall, görs för att bilden av en förändring av regeln skall klarna. Enligt parternas uppskattning skulle omfattande nyttor kunna uppstå för såväl samhälle, industri som för den enskilde sjömannen.

Syfte
Syftet med forskningsprojektet ska vara att genom kartläggning, ekonomiska och arbetsrättsliga analyser samt internationella jämförelser identifiera och kvantifiera de direkta och indirekta nyttorna av ett införande av en förändrad 183-dagarsregel enligt vad som beskrivits ovan.

Resultat
Forskningsprojektet avrapporteras skriftligt och muntligt senast 1 juni 2017.
Stiftelsen förbehåller sig rätten att utnyttja rapporten på det sätt man finner lämpligt.

Ansökan
En skiss över projektet beskrivande metodik, deltagande forskare, ekonomi mm emotses senast den 14 oktober 2016. Eventuellt beslut om genomförande meddelas under december månad.

Övrigt
Stiftelsen ser gärna en samverkan mellan flera aktörer i projektet med ett akademiskt lärosäte och en senior forskare som huvudansvarig. Sjöarbetsmarknadens parter är, om så bedöms lämpligt, beredda att delta i referensgrupp eller liknande.

Närmare anvisningar lämnas av Christer Nordling vid Stiftelsens kansli.