Lokal utdelning

1. Allmänt
Stiftelsen avsätter årligen medel att utnyttjas lokalt vid skola/högskola med ”undervisning eller utbildning” syftande till sjömans- och sjöbefälsyrkena.

2. Berättigade att söka
• Gymnasieskola – för elever på linje/program med sjöfartsinriktning
• Sjöfartshögskola – för elever på linje/program syftande till sjöbefälsexamen

För ovanstående linje/program gäller att den skall ha en längd överstigande tre månader.

3. Medlens användning
Tilldelade medel disponeras av rektor/prefekt att utnyttjas för nedanstående ändamål:

A. Studieresor
Kostnader för studieresor eller studiebesök som tydligt faller inom ändamålet ”undervisning eller utbildning”.

B. Premier
Till studerande som visat stort studieintresse och i övrigt utgjort ett gott föredöme för kamraterna.

C. Stipendier
Till studerande som är i behov av särskilt ekonomiskt stöd.

D. Examensarbete
Examensarbete vars genomförande drar kostnader som ej ryms inom skola/högskolas ram. Medlen skall sökas och beviljas på sätt som fastställs av rektor/prefekt.

E. Andra ändamål
Rektor/prefekt må, utöver vad som sägs ovan, utnyttja tilldelade medel så att de på annat sätt gynnar eleverna och studiemiljön vid skola/högskola.

De utnyttjade medlen skall dock tydligt kunna knytas till ändamålet ”undervisning eller utbildning”.

4. Ansökan
Skola/högskola ansöker om medel för respektive termin med angivande av antal elever på respektive linje/program med inriktning enligt pkt 2.

Av ansökan skall framgå hur medlen avses användas. Ansökan insänds till SSS kansli före den 15 februari respektive 25 september.

5. Beslut
Efter prövning av att planerat utnyttjande faller inom ändamålet ”undervisning eller utbildning” fattas beslut om utbetalning.

6. Redovisning
Stiftelsen emotser efter avslutad termin, dock senast i samband med ny ansökan, en redovisning över hur de tilldelade medlen utnyttjats.
Studieresa, studiebesök enligt 3A skall redovisas särskilt (syfte, genomförande, deltagare och kostnader). Ej utnyttjade medel avräknas på ny ansökan. Ej godkänt utnyttjade medel avräknas på motsvarande sätt den nya ansökan.

Individuella stipendier

Studenter har möjlighet att söka individuella stipendier från stiftelsen. Stiftelsen kan bevilja stipendium för ökade omkostnader vid dubbelt boende och för försörjningsplikt av barn under 18 år.

Förutsättningar för individuella stipendier
• 
Sökande som är student vid svensk sjöfartshögskola och antagen till kurs om minst 3 månader och syftande till sjöbefälsexamen eller
• Sökande med sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen som genomgår magister- eller masterutbildning vid svensk sjöfartshögskola eller
• Svensk sökande som genomgår motsvarande utbildning enligt ovan vid internationell sjöfartshögskola.

Stipendium för dubbelt boende
Sökande som har kostnader för dubbelt boende skall styrka dessa kostnader genom att bifoga hyresavtal/hyresavier eller liknande för både ordinarie bostad och studiebostad.

Stipendium för försörjningsplikt av barn
Sökande som har försörjningsplikt av barn under 18 år skall styrka detta genom att bifoga aktuellt Personbevis/Familjebevis från Skatteverket.

Ansökan
Stipendium söks för en termin i taget. Särskild ansökningsblankett skall användas.

Ansökan skall granskas av ansvarig vid respektive skola och insändas samlat till SSS kansli före den 15 februari respektive 25 september.

Ansökan om studiestipendium ställs till Stiftelsens kansli.