Artikel

Exempel på belöningar

Ansökan

Ladda ner informationsaffisch (en PDF öppnas i ny flik)

Kvinnor i sjöfarten – de finns och de gör skillnad

IMO har utsett temat för Världssjöfartens Dag 2019 till “Empowering Women in the Maritime Community”. Temat ligger till grund för en rad aktiviteter under året med syfte att öka medvetenheten om hur viktigt det är med jämställdhet och mångfald. Det ligger också i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling att lyfta fram kvinnornas viktiga arbete inom sjöfarten.

Sjöfarten har historiskt varit en mansdominerad bransch. Visst finns det berättelser om kvinnor som förklädda till män gick till sjöss och seglade redan under 1700-talet. Och visst finns det några berömda kvinnliga pirater som en gång i tiden härjade på de sju haven. Men i modern sjöfart gick kvinnorna först till sjöss som kockor och mässjäntor, senare även som telegrafister och först på 1960-talet kom de första kvinnorna på däck och i maskin. Idag finns det inte längre några områden eller yrken inom sjöfarten där det inte finns kvinnor; från generaldirektörer och redare till befäl, ombordchefer och sjöpersonal.

”Idag finns det inte längre några områden eller yrken inom sjöfarten där det inte finns kvinnor; från generaldirektörer och redare till befäl, ombordchefer och sjöpersonal.”

Men spelar jämställdhet och mångfald verkligen någon roll? Går det inte lika bra ändå? I grunden är det förstås en fråga om alla människors lika värde och rätt till samma möjligheter, men forskning visar att jämställdhet och mångfald är något som gynnar alla. I samhällen där kvinnor och män behandlas lika får männen bättre levnadsvanor och längre liv. Det är också ekonomiskt smart på företags- och samhällsnivå och det är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt. Utveckling och innovation kräver mångfald av tankegångar och perspektiv.

I den globala sjöfarten arbetar försvinnande få kvinnor ombord, men i Sverige utgörs 30 procent av alla personer i svenska sjömansregistret av kvinnor. Det beror till stor del på vår betydande färjesjöfart. Närmare 50 procent av alla sjömän arbetar inom olika serviceyrken ombord och av dessa är kvinnorna i knapp majoritet. Det här är något som Sjömanshusstiftelsen vill ska spegla Stiftelsens belöningsverksamhet.

”Av alla goda förslag som kommer in berör de allra flesta däck och maskin medan bara några få varje år handlar om att förbättra säkerhet och arbetsmiljö för intendenturbesättningen. Ännu färre är inskickade av kvinnliga förslagsställare.”

Varje år delar Stiftelsen ut arbetsbelöningar och utvecklingsstipendium till ombordanställda för att uppmuntra förslag på förbättringar inom områdena sjösäkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord. Av alla goda förslag som kommer in berör de allra flesta däck och maskin medan bara några få varje år handlar om att förbättra säkerhet och arbetsmiljö för intendenturbesättningen. Ännu färre är inskickade av kvinnliga förslagsställare. Samtidigt vet vi att intendenturpersonalen spelar en viktig roll i säkerhetsarbetet ombord. På passagerarfartyg är alla yrken säkerhetskritiska, det visar inte minst de tragiska olyckorna med Sewol och Costa Concordia där servicepersonalen spelade en avgörande roll under evakuering och räddning av passagerarna. Men studier har visat att de som jobbar inom serviceyrken ombord inte ser sig som sjömän i lika stor utsträckning som de som jobbar inom driften. Kan det vara en orsak till att färre känner sig manade att skicka in sina förslag, att det finns en osäkerhet om det egna arbetet och den egna insatsen ses som ett viktigt bidrag till säkerhet och arbetsmiljö?

Visst finns idéerna där ute på fartygen och många har redan genomförts i det tysta. Låt oss tillsammans uppmuntra fler att skicka in förslag så att vi får en bättre spridning på goda åtgärder som också gynnar fler ombordanställda. Låt oss sträva efter en mångfald av perspektiv, idéer och lösningar som bidrar till ett hållbart sjömansliv i en säker och hållbar sjöfart.

Catering Host Liisa Lehikoinen, timmerman Thomas Aksberg, M/S Silja Galaxy

Inbyggda kassalådor bra för ryggen

Arbete ska helst inte ske längre ut från kroppen än på underarmsavstånd, men den grundregeln hålls långt ifrån alltid. Ett sådant exempel på förslagsställarens fartyg var utformningen av informationsdisken som var ett ergonomiskt misslyckande. Info-personalen drabbades av trötta nackar, ryggar och axlar med sjukfrånvaro och arbetsträning som följd. Efter diskussion med ledningen beslöt man att en anpassning av arbetsplatsen var nödvändig. Förslagsställarna hittade en smidig lösning på problemet och beviljades lov att modifiera en kassa bakom disken. Förslagställarna beställde hem en ny modell av kassalådor som byggdes in i den befintliga disken.

Resultatet av den första kassadisken blev så lyckad att det beslutades av fartygsledningen att även den andra kassan skulle modifieras på samma sätt. Efter ombyggnaden av info-disken har ergonomin förbättrats och besvären har minimerats. Ett intressant och mycket bra förslag som Stiftelsen uppskattar. Såväl info-diskar som bardiskar och motsvarande konstruktioner borde rutinmässigt utformas efter dem som ska arbeta bakom dem. Med tanke på hur få förslag som berör intendenturpersonalens arbete anser Stiftelsen att det är av extra intresse att belöna och uppmuntra detta förslag.

År: 2019
Belöningstyp: Arbetsbelöning
Belöning: 30 000 kr

Bartender Christer Sjökvist, timmerman Tomas Aksberg M/S Silja Galaxy

Med på noterna i pianobaren

Bardisken i pianobaren var misslyckad med avseende på ergonomisk utformning. Den bestod av en lägre, bredare del innefattande en arbetsbänk, diskhoar, dispenser, flaskhållare samt en högre, smalare del som fungerar som serveringsyta. Det slitsammaste arbetsmomentet för färjepersonalen som arbetade i pianobaren på förslagsställarnas fartyg var att vid varje serveringstillfälle behöva sträcka sig från insidan av baren över arbetsbänken för att kunna nå själva bardisken. Det blev många lyft under ett arbetspass vilket i förlängningen riskerade att leda till förslitningsskador. För att serveringspersonalen lättare skulle nå serveringsytan behövde den byggas om, men det här riskerade att bli väldigt kostsamt. Förslagsställarna hittade då en smidig lösning på problemet vilket gick ut på att bredda bardisken så att den täckte även arbetsbänken. Det tillverkades en prototyp av spillvirke i ek som prövades under ett par veckor med ett fantastiskt resultat. Sedan fem år är den bredare bardisken standard och mycket uppskattad av både personal och gäster. Förslagsställarnas lösning är ett bra exempel på att det inte alltid är de stora genomgripande förändringarna som löser problemet.

Årtal: 2017

Belöningstyp: Arbetsbelöning
Belöning: 20 000 kr

Ansökan

Stycke som handlar om hur du ansöker och vem som kan ansöka. 

Vill du skicka in en belöningsansökan? HÄR kan du läsa mer och lämna in ansökan. (Länka till sidan om belöningar)