Gratial

Ekonomiskt bistånd, så kallad gratial, kan utgå till den som är eller har varit ombordanställd, eller till efterlevande till sådan person. Som efterlevande räknas make, maka, sambo och barn under 18 år.

Gratial utgår:
• periodiskt under gratialmottagares fortsatta levnad efter successiv omprövning
eller
• till gratialmottagare för bestämd period och med prövning enligt särskilt beslut

Kriterier för erhållande av gratial:
• ombordanställd skall ha fullgjort 75 seglationsmånader efter 20 års ålder på svenskflaggat/svenskkontrollerat handelsfartyg eller på utländskt handelsfartyg anställd av svensk arbetsgivare
• ensamboende sökande som inte har en inkomst överstigande 180 000 kr
• sammanlevande sökande som inte har en sammanlagd inkomst överstigande 225 000 kr.

Ansökan

Gratialist som är bosatt utomlands skall årligen, före 31 oktober, till Stiftelsen lämna särskilt levnadsintyg underskrivet av ambassad, konsulat eller polismyndighet. Blankett utsänds i augusti till berörda.

Gratial utbetalas två gånger per år omkring den 15 juni och den 15 december. Vid dödsfall utbetalas till dödsboet det gratial som närmast infaller efter dödsdagen.

Ansökan om gratial ställs till Stiftelsens kansli.

103-åriga gratialisten Stina-Maria Carlman med sitt och makens (f.d. sjömannen Folke Carlman) bröllopsfoto från 1942. Foto: T Dalnäs, 2019.