Forskarna Sarka Langer och Cecilia Österman under en fältstudie vid Svalbard. Foto: Stian Ruud.

Forskning och utveckling

SSS stödjer forskning och utveckling (FoU) som är till gagn för sjömän främst inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolk, enligt följande grunder:

 • SSS skall aktivt verka för att FoU bedrivs inom ovan nämnda områden. SSS kan ta egna initiativ till sådan verksamhet.

 • SSS stöd kan avse finansiering av såväl specifikt FoU – projekt som enskild forskartjänst.

 • SSS stöd kan avse helt eller del av specifikt FoU projekt/forskartjänst.

 • SSS stöd skall så långt möjligt vara långsiktigt

För projekt gäller att:


 • Det skall finnas ett behov sett från sjömannens utgångspunkt
 • Det skall finnas en klart definierad problemställning

 • Det skall finnas krav på konkreta åtgärder som resultat av forskningen
– det skall finnas en plan för spridning av resultat till berörda

För projekt skall skriftligt avtal upprättas vari skall framgå:

 • 
Avtalande parter
 • Belopp

 • Betalningsplan

 • Sätt för SSS insyn i projektet
 • Referensgrupp
 • Rapportering

 • Ekonomisk redovisning

 • Slutrapport

och vara underskrivet av båda parter.

Ansökan om bidrag till FoU-projekt ställs till Stiftelsens kansli.

Ansöknings och beslutsprocess

Ansöknings och beslutprocessen sker i två steg enligt nedan:

Steg 1.

 • Ansökan kommer in.
 • Anmäls med U1.
 • Behandlas på Direktionssammanträde. Två beslutsalternativ:
  A. Inte intressant för SSS. Avslås.
  B. Av eventuellt intresse för SSS. Vidare till steg 2.

Steg 2.

 • Synpunkter från annan organisation/universitet/högskola inhämtas.
 • Kompletterande underlag infordras vid behov.
 • Sökande kallas till Direktionssammanträde. Föredrar egen ansökan.

Ansökningar inkomna före 15 juli respektive före 1 oktober behandlas i steg 1 vid sammanträde i augusti respektive i november.