Akut hjälp

Ekonomiskt bistånd i form av ett engångsbelopp ”akut hjälp” kan utgå till ombordanställd.
Bistånd kan lämnas för akut uppkomna situationer/behov inom områden som

 egen hälsa
 egen försörjning
 eget boende
 egen omskolning på grund av arbetsskada/sjukdom

Kriterier för erhållande av akut hjälp
 den sökande har fullgjort minst 10 seglationsmånader på svenskflaggat eller svenskkontrollerat handelsfartyg
 och/eller den sökande är studerande vid sjöfartshögskola
 den sökande uppfyller samma ekonomiska krav som för gratial

Ansökan om Akut hjälp ställs till Stiftelsens kansli.