Kategori Arkiv: Utvecklingsstipendium

1:e Fartygsingenjör Mikael Karlsson, Floatel Triumph

Rubrik: Utvecklingsstipendium

Trappklättrare för evakuering till högre nivå För förslagsställaren handlar det inte bara om att lyfta en person utan även att lyfta frågan till en annan nivå. Nämligen varför det vid akutärenden ombord är så extremt svårt att evakuera tunga personer upp genom ett trapphus? En besättningsmedlem hade blivit akut sjuk och var tvungen att evakueras […]

2:e styrman Antti Aittola, M/S Martta VG

Rubrik: Utvecklingsstipendium

Skyltar visar vägen Förslagsställaren har tagit fasta på tragiska fartygsolyckor där passagerare haft svårt att orientera sig till närmaste väg ut. Som ett exempel kan nämnas branden på Scandinavian Star där många kröp åt fel håll och hamnade i en återvändsgränd. Förslagsställaren har skissat på en tänkbar lösning genom ett arrangemang med tydligare utrymningsskyltning (Safe […]

Torkel Skarsgård och Jan Tigerstrand

Rubrik: Säkra lyft

Att minska risken för klämskador vid tunga lyft står högt på förslagsställarnas agenda. Ombord används ofta talja eller travers vid tunga lyft. Förslagsställarna föreslår att man monterar en laserpekare på krokblocket som lyser uppåt mot linledaren. Efter påkrokning tänder man laserpekaren och operatören kan nu se om traversen och blocket är i linje. Stiftelsen vill […]

Christian Jildermark

Rubrik: Hjälpmedel vid flytt av trailerbockar

I förslagsställarens fartyg skall emellanåt en mängd trailerbockar flyttas och det med fartygets enda gaffeltruck. För att inte bockarna ska glida av gafflarna måste speciella skenor sättas på gafflarna för hand. Skenorna blir dessvärre fulla av trailerfett från bockarna. Förslagsställaren tyckte den här operationen var för långsam och dessutom blev även övriga truckanvändare nersmutsade av […]

Gisela Palmbo

Rubrik: Kylvattenprogram

Att dosera kemikalier till motorernas kylsystemen på ett korrekt sätt är mycket viktigt. Annars kan bakterier dyka upp som initierar beväxning med dålig kylning som följd. I värsta fall kan det leda till haveri. Förslagsställaren försökte med tjat, uppfordrande mejl med mera att inpränta nödvändigheten av noggrannhet, men det var först vid utveckling av ett […]

Bengt Martinsson

Rubrik: Orderkommunikation vid brandbekämpning

Bullrig miljö kan utgöra ett problem vid brandövningar ombord. Förslagsställaren noterade att rökdykaren hade väldigt svårt att höra vad rökdykarledaren sade trots att denne stod i ett ”tyst” utrymme. Ombord använde fartygsvärdarna ett headset för enkel kommunikation. Skulle inte ett sådant kunna användas även för rökdykaren? Ett set skapades av en del av ett headset […]

Martin Persson

Rubrik: Rengöring av vakuumsystem

Vakuumsystem ombord är, som nämnts tidigare, en källa till otaliga funderingar kring eventuella förbättringar. En förbättring av de bättre i den här klassen är den ombord utprovade idén att ersätta kemikaliebehandling av rörsystemen med behandling med vanlig is. Det låter som Columbi ägg och har visat sig ge en mycket höggradig rengöring. Inte minst därför […]

Jon Dexter J. Salise

Rubrik: Vattenfilter för luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering ombord är både en tillgång och ett gissel ombord. Under perioder på varma latituder sugs uteluft in i systemet och kyls. Den kalla luften kan inte bära all fuktighet som därför kondenserar på väggarna inne i luftkanalerna. Den fuktiga ytan drar åt sig de luftföroreningar som samtidigt kommer in med uteluften och sammantaget klibbar […]

Marcus Olausson och Daniel Karlsson

Rubrik: Marin rökdykarväst

Rökdykning som arbetsuppgift räknas allmänt som ett mycket farligt arbete. Den utrustning som rökdykaren bär med sig är tung och utrymmeskrävande. Ombord i fartyg är detta extra allvarligt då fartygs passagevägar ofta är mycket trånga och försedda med ”krokar” och handtag etc som gör att risken att fastna är betydande. Förhållandet att något effektivt system […]

Mats Nordström

Rubrik: Easybed

Det tyngsta arbetsmomentet för färjepersonal som arbetar med hyttstädning är att dra ut täcket ur det använda påslakanet för att strax därefter skaka i täcket i ett rent påslakan. Man kan göra uppskattningar vad arbetet motsvarar i form av tunga lyft och det är helt klart att kan man minska ner arbetsinsatsen i detta arbetsmoment […]

Johan Andersson

Rubrik: Sjösättningslår för livvästar

Sjösäkerheten har över tiden tvingat fram alltmer lämpliga utrustningar för sjösättning av livbåtar och flottar, EPIRBER m.m. Hydrostatisk frigöringsenhet lösgör räddningsutrustningen vid ev förlisning. Vad som inte kommit med i detta utvecklingsarbete är livvästarna. De stuvas i lådor på däck och om ingen hinner frigöra dessa så följer de med fartyget. Förslagsställaren har arbetat med […]

Jon Dexter

Rubrik: Säkerhetsarrangemang vid vertikala lejdare

Vertikala lejdare i lastutrymmen och på utomhusskott utgör en potentiell olycksrisk. Många människor upplever obehag vid passage via sådana transportvägar. Förslagsställaren har skissat på en tänkbar lösning genom ett arrangemang med säkerhetslina över ett låsbeslag. Stiftelsen vill gärna stödja en vidareutveckling av idén genom ett utvecklingsstipendium och välkomnar ett mer genomarbetat förslag till kommande år. […]

Sten Hallström

Rubrik: Förbättring av arbetsplats på bryggan

På moderna fartyg installeras ofta en så kallad E-brygga som utgör arbetsplats för vaktstyrman och lotsstyrman. Tanken är att vissa vitala reglage och instrument skall kunna manövreras och/eller bevakas av bägge personerna – båda skall, i varje ögonblick, ha samma information och samma möjlighet till insats. Fortfarande har dock inte någon enhetlig branschstandard accepterats varför […]

Erik Krook

Rubrik: Skyddskonsol för bogvisirkrokar

Bogvisiret på färjan Huckleberry Finn är installerat efter det att fartyget ursprungligen byggdes. Som så ofta i sådana sammanhang får man göra anpassningar till den existerande konstruktionen som inte alltid är helt funktionellt optimala. Såledesär de krokar som skall hålla visiret i öppet läge inkopplade på samma hydraulsystem som ramper och annan hydraulisk utrusning ombord. […]

Ulrik Hejdenberg

Rubrik: Förbättring av arbetsmiljö

I Trelleborgs hamn sker nu en successiv utfasning av äldre s.k. MAFI-vagnar mot modernare vagnar. Dessa senare har många fördelar men har fast monterade, fällbara stödben. Vid denna operation uppstår en kraftig smäll som över ett arbetspass är så frekvent och störande att det negativt påverkar operativ personal i lastområdet. Förslaget går ut på att […]

Thomas Kindberg

Rubrik: Anpassad avbärare för bildäck.

Avbärare finns på bildäck för att skydda bl a hydrauliska dörrar. För att undvika skador på fordon, kan avbärarna utformas ”mjukare”. På så sätt kommer trailers som står utmed skottet att slippa skador när trailers körs iland. Kindberg tjänstgör på m.s. Peter Pan, TT Line. m.s. Nils Holgersson är systerfartyg.

Christer Sundqvist

Rubrik: Rening av oljeblandat vatten i länsvattentank

De idag använda länsvattenseparatorerana kräver ständig passning och dyra underhåll. Om det går att minska volymen länsvatten är mycket vunnet. En bandskimmer som skiljer oljan i LV-tanken så kan länsvattenseparatorn arbeta under betydligt gynnsammare förhållanden eftersom länsvattnet blir nästan fritt från olja. Bandskimmern monteras på LV-tankens manlucka, den uppsamlade oljan samlas i en mindre tank […]

Sture Harlin

Rubrik: Enpunktsupphängning av livbåt

Befintliga enpunktsupphängningar är inte stabila vid ombordstigning. Upphängningsanordningen består av ett fundament, en tripod med wireledare, slitring och uppfångare samt styrskena med låsgaffel reglerad från styrhytten. Uppfångare och wireledare är i princip en tratt som styr lyftdonet med hisswire ned till låsgaffeln. Harlin uppmanas utveckla kroken i nära samarbete med förslag nr 27, Johan Jeppsson.

Johan Jeppson

Rubrik: Mock-up livbåt

Utbildning, instruktion och övning underlättas av simulatorer. Förslaget är att göra en ”mock-up” för de olika krokar som hanteras ombord av livbåtar, fast-rescue-båtar (FRB) och livflottar. ”Mock-up” skall göras av samma typ av materiel som det verkliga. Målet är att lära utan att undsättas för skaderisker. Jeppsson är nbefälhavare på m.s. Skåne.

Johan Jeppsson

Rubrik: Kroksystem

En krok som minskar/elimenerar olika risker för personskador, är enkel att hantera, lätt att kontrollera funktion, har enkel konstruktion, kräver minimalt underhåll samt fungera i olika vinklar har skissats av Jeppsson. ”Cone-hook” uppfyller ställda krav och Jeppsson föreslår produktutveckling med prototyp för att utröna om det går att gå vidare. Jeppsson är befälhavare på m.s. […]

Arne Sjöstedt

Rubrik: Förbättrad säkerhetsautomatik till värmepannor

Under värmepannan finns oljetråg för uppsamling av oljespill varifrån det leds till sludgetank. Om det blir stopp i avloppsröret, kan olja rinna över durken med risk för brand. Föratt förhindraöversvämning kan säkerheten förbättras vid oljeläckage genom inkoppling av ett oljeläckagelarm till blockering brännarstopp med en mobrey/nivåflottör som monteras i tråg under pannan. Förslaget synes ännu […]

Anders Jansson och Sune Karlström

Rubrik: Ur- och ihuggning av fånglina

Fånglinan till Fast Rescue Boat (FRB) kan med förslaget kopplas loss och huggas med en hand. Utlösningskroken har försetts med ett handtag som fästs till en flatprofil. Kroken trycker undan låsningen som återgår till låst läge när kroken i position. Med denna enahandslösning ökar säkerheten. Förbättringen är prövad och funnits välfungerande intygar befälhavaren Michael Lindqvist […]

Peter Skogsmark

Rubrik: Stationär lotslejdare

En fast konstruktion där lotslejdaren är infälld i skrovet ger en rad fördelar: * Eliminerar tunga lyft * Öppen lotsport erfordras inte * Lotsen slipper äntra en löst svajande lejdare * Lotsbåten klämmer inte sönder lejdaren och fastnar inte heller i den. Lejdaren skapar större säkerhet för lots, lotsbåt och fartyget självt. Förslaget är utvecklingsbart […]

Henrik Kronhamn

Rubrik: Lyftstropp till MOB-båt

Vid övningar med MOB-båt i sjögång underlättas ombordtagningen om nylonstroppar och kättinglängder kompletterar däverternas ginor. Dels undviks de tunga blocken och dels erhålls viss fjädringseffekt. Kronholm har provat systemet på m.s. Tor Humbria.

Bengt Wickbom

Rubrik: Markörboj.

Läget/positionen för en person eller föremål i vattnet kan utmärkas med en markörboj som släpps ner och som lättare upptäcks av annan flyg- eller yträddningsenhet. Bojen innehåller ingen pyroteknik och kan utvecklas att innehålla en VHF-sändare. Wickbom tjänstgör i Kustbevakningens flygplan.

Niklas Karlsson

Rubrik: Sludge water Distiller

Sludge-Water-Distiller (SWD) verkar genom att under sänkt atmosfärs tryck koka ut vattnet ur oljan och därefter kondensera vattnet. Med det lägre trycket sparas uppvärmningsenergi och inga lättflyktiga ämnen följer med vattnet överbord. SWD skall kunna bli PLC-styrd. Vissa fältprov visar att den fungerar som tänkt.

Sager Selander

Rubrik: Nödutgångar med skyltar och vägvisning

Orienteringsförmågan ombord varierar, särskilt i stressade situationer och bland t ex räddningspersonal från land. Detta kan få allvarliga konsekvenser när tid går förlorad när rätt väg söks. För att underlätta orienteringen ombord, dirigeringen av folk till rätt utrymme och underlätta för landbaserade räddningsstyrkor att hitta i fartyget, erfordras systematisk märkning av dörrar. Informationen skall ange […]

Per Jacobsson

Rubrik: Automatiskt Dead-man-alarm

I stället för att vrida om en elektrisk brytare när någon går in genom maskinrumsdörren för att aktivera ”dead-man-alarm”, kan det ske med ett tidur för vecka, 2 st till/från-relä samt 1 st magnetbrytare. ”Dead-man-alarm” aktiveras och säkerheten för personal inne i maskinrummet ökas eftersom ”den mänskliga faktorn” elimineras =  ingen glömmer bort alarmet som […]

Göran Johansson, Lars-Olof Rönnblom

Rubrik: Reläboxen LysHarry kopplad till larmanläggning

I fartyg med tidvis obemannade maskinrum larmas jouringenjör. Denne skall kunna passa larmet även under sömn. När larmet går, är det inte alltid ingenjören omedelbart vet var han är. Det innebär att han inte omedelbart kan vidta förväntade åtgärder. Med hjälp av reläboxen ”Lys-Harry” kopplade till maskin-, brand- och generallarmen, tänds belysningen i hytten och jouringenjören […]

Jens Lindhé

Rubrik: Bunkerkontroll

En s k ”spool-pice” (rörstump med snabbkoppling) kopplas ihop med MMC (ett elektronist ullage-band med termometer och larmfunktion) vilket resulterar i: Akustiskt larm, enklare och fekfriare mätning, exakt temperatur och därför leder till mindre risk för oljespill.

Göran Tengwall

Rubrik: A) Placering av livbåtar, B) Förhindra skrovskador

A. Placering av livbåtar i genomgående, horisontell recess för att underlätta evakuering samt förändrade  rutiner vid larm för att förbättra utrymning. B. Ett antal säkerhetsanordnngar som automatiskt hindrar fartyg att kantra.

Niklas Karlsson

Rubrik: Shaft Guard

C. Med 2 pulsband och 4 induktiva givare beräkna vridmoment och axeleffekt för ökad sjösäkerhet/miljöförbättring.

Bo-Ragnar Skärström

Rubrik: Märkning av lotslejd

Lotslejd märks varje meter för att nedersta steget skall komma i rätt höjd över vattenytan och underlätta lotsens embarkering och debarkering.

Paul Bergström

Rubrik: GPS växel

En automatisk växel som kopplar ihop tillgängliga GPS-mottagare och läser av bästa signal för position och förmedlar signalen till system/apparat som nyttjar signal.

Stephan Gyllenhammar

Rubrik: Drivankare till frälsarkrans

Ett mindre (ø = 10 cm, l = 10 cm) drivankare fästs till frälsarkrans i en ca 40 cm lång stropp. Avdriften minskar och nödställd kan simma i kapp.

Elselill Csoka

Rubrik: Vimpelport vid MES staionerna på HSS fartyg

På höghastighetsfärjan Carisma finns fyra s k messtationer där de ombordvarande vid fara skall evakueras genom en ”strumpa”. Det är chefens för messtationen uppgift att bl a räkana antalet som glider ned genom ”strumpan”. För att underlätta denna kontroll av antalet som glider ned föreslår Csóka att en vimpelport sätts upp vid utgången mot ”strumpan” […]

Lars Eriksson

Rubrik: Räddningsväst med lyftsele

För att möjliggöra räddning av människor ur vattnet och förenkla räddningsarbetet föreslår Eriksson att till en räddningsväst med lyftsele skall kunna kopplas en lång lina som inte ligger sträckt i vattnet. Den nödställde, ytbärgaren eller annan person kan koppla linan till räddningsvästen. Flera personer kan räddas i ett samma lyft från ett fartyg eller en […]

Mattias Andersson

Rubrik: 3 arbetsunderlättande förslag

Andersson föreslår dels – en enkel typ av talja som drar ihop och centrerar flänsarna vid lufthålen vid lastning av olja där de grova slangarna vid sjöhävning kan slänga okontrollerat och vara svåra att föra samman – en trailerbock för ro-rofartyg där själva bocken utgör surrningen och dels – en enkel, via ejektorprincipen driven, dammsugare […]

Grönstrand, Jan

Rubrik: Hantering av räddningsbåtar. Livbåt i vagga eller i docka i ett ramverk.

Hansson, Roland

Rubrik: Förbättring av överkojledarna.

Axelsson, Sune Claes Ekström

Rubrik: Sjösättningsplattformen Krabban

Månsson, Nisse Svensson, Hans-Inge

Rubrik: Branddörar.

Lis Palm (Nyholm, Åke)

Rubrik: Mat ombord- Matvanor.

Mild, Harriet

Rubrik: Bättre kosthållning ombord

Magnusson, Bengt

Rubrik: Inkapsling av vingmuttrar.

ANDERSSON, Mattias

Rubrik: Surrningsverktyg. Lasthantering på RO-RO fartyg, Sotningsverktyg, Överbunkring etc.

GIDLUND, Åke

Rubrik: Trailercheckpoint. System för Speditörer/Åkare att kontrollera sin last.

MÅNSSON Nisse

Rubrik: Brandlarm.

REINLERT Stig W.

Rubrik: LYFTKORGAR. Olika förslag för ökad säkerhet att rädda nödställda vid haverier till sjöss. (6 st)

ROSTEDT Harry MS Isabella, Viking Line

Rubrik: Lyftapparat för Flottar.

STRÖM, Mikael

Rubrik: Livflottedävert. Modernare sätt att sjösätta flottar.

THIGER, Pierre

Rubrik: TMS-Resquebåt.

BERGQVIST, Henning

Rubrik: Tankfartyg. Flytande tankar en ritbordside som kan bli svår att förverkliga.

SCHÖLIN, Marianne

Rubrik: Brandsäkerhet. Informativ gummimatta vid Entre-dörrarna, med inbyggd pilmarkering för rökfyllda utrymmen.

SVENSSON, Kjell-Arne

Rubrik: Livflottar som bärgas av Helikopter.

REINLERT, Stig W.

Rubrik: Livflotte. Ny-gamla förslag som kanske kan aktualiseras igen.

STRÖM, Hans

Rubrik: Hållare för sandblästringsverktyg.

SÅRSTEDT, Per SÖDERMAN, Jan

Rubrik: Medical fax.

HERMANSSON, Hans

Rubrik: Scupperwell

ERICSSON, Bernt

Rubrik: Livräddningsutr. på pass.fartyg i nationell fart.

GUSTAFSSON, Lennarth

Rubrik: Plattform för instigning i öppna livbåtar.

EDVARDSSON, Leif

Rubrik: Spolapparat för att tvätta (spola) wire.

ANDERSSON, Mattias

Rubrik: Kopplande och losskopll. av bogserbåt.

Amandusson Jan

Rubrik: Evakueringsväg

STRÖM Hans

Rubrik: Hållare för nålpistoler.

SUNDQVIST Christer

Rubrik: Förbättrad drift-materiel-ekonomi-miljö i fartyg.

CAMPELL Lars

Rubrik: Hjälpmedel vid förtöjning av mindre fartyg.

BODIN Torkel

Rubrik: Brandsäkerhet vid fritös i fartygskök

LINDSTRÖM Per

Rubrik: Examensarbete i skeppsteknik

KRUSELL Arne LEHM Richard

Rubrik: Vibrationsdämpande anordning till nålhammare.

LAGER Björn

Rubrik: Transportssystem TugPowerUnitCarger TPUC

LARSSON Stewe EDVARDSSON Leif

Rubrik: Portabel gasflasksprinkler

HARTZELL Sven LUNDIN Mast HICHENS-BERGSTRÖM R.

Rubrik: Systemtransport När-sjöfart

HERTZ Peter LINDQUIST Erik

Rubrik: Elektronisk krängningsmätare

CARLÉN Eric

Rubrik: Lastsäkringssimulator.

ANDERSSON PO

Rubrik: Sealiftsystem.

SAMUELSSON, Morgan

Rubrik: Pick-up båt.

SKÅRSTEDT, Per

Rubrik: Formulär för beställning av lots via fax.

TOFTEN, Per-Olof

Rubrik: Överfyllnadsskydd.

PEDERSEN, Caj The Maltings

Rubrik: Räddningsstege.

PERSSON,Per

Rubrik: Branddörrar.

OHLSON, Torbjörn MELLKVIST, Anders

Rubrik: Brandsäker skottgenomgång.

LISTRUP, Peter

Rubrik: Förbättring av livbojsutkastning.

BÖRGÖ, Anders BOSTRÖM, Sven PAASIOJA, Tapi

Rubrik: Tillvaratagande av Jetbränslet JET-A1.

AMANANDUSSON, Jan

Rubrik: Truckwinsch

RÖNSEN Bengt

Rubrik: Förbättring av rutiner vid övning med övningsflottar.

OLSSON, Dennis

Rubrik: Säkerhetsinformation- system

REINLERT, Stig-W

Rubrik: Förslag till miljöskyddsfartyg

NILSSON Lars Espen

Rubrik: Elimineringav kommunikationsproblemen.

KRISTENSSON, Tomas

Rubrik: Fastspänning av NOHAB ventilkåpa.

HALLBERG Gunnar

Rubrik: Säkerhetsarrangemang för räddnings stationer

EKLÖF, Roland LINDBERG, Benny

Rubrik: Ankringsskydd

YRESJÖ, Björn

Rubrik: 62-A) Pådragsskydd för högtrycksslang 62-B) Nödstopp svarv 62-C) Verktyg för i-och ur pressning av axellager

PETTERSSON, Sven Inge

Rubrik: Nödstopp av svarv (se övrigt 2/88)

REINLERT, Stig W.

Rubrik: Sjösättning av livräddningsfarkost.

LINDE, Leif

Rubrik: Återvinning av freon i slutet F.W. system

BODIN Torkel

Rubrik: Ny typ av räddningsväst

CARLSSON Per

Rubrik: Morgondgaens kustfratyg

TYNELL Christer MALMBERG Ulf

Rubrik: Ny dörrmärkning underlättar utrymning av rökfyllda rum.

OLSSON, Börje m/t Thuntank 6

Rubrik: Lätt andningsapparat

PERSSON Per

Rubrik: Bättre förtöjningsutrustning.

NILSSON Krister

Rubrik: Halonsläckning genom ventilationtrummor.

NORDSTRÖM Ove m/s Ragna Gorthon

Rubrik: A) Attmanövrera däckskranar från däck B) Lucktätningar C) Winsch för man överbord D) Förvaring av livvästar E) Signaler för lastluckor vid manövrering av dessa F) Ensam vaktgående befäl

LINDGREN, Lennart

Rubrik: Båtfällningsapparat

LARSSON Peder

Rubrik: Överlevnadsoverall (Prov insänd till sSs)

GIDLUND Åke

Rubrik: Bättre fallrepshantering

BODIN, Torkel

Rubrik: Förbättrad bäddningsrutiner ombord pass.fartyg.

LUNDQVIST, Ebbe FORSS, Håkan

Rubrik: Skydd mot brand-och bränsleutflöde. (Spill ?)

HÖIJER, Sture Högskolan Sundsvall

Rubrik: Ballongreflektorer för nödställda m.fl. (sekrettess önskas)

GELBORT, Anders ÖST Safe Gothia

Rubrik: Safety Training Program.

NORDSTRÖM, Kent

Rubrik: Sprinklerskärm för dränageslang på oljeplattform.

NORDSTRÖM, Kent STRÖM, Hans-Erik

Rubrik: Lyftdon för kabelrullar.

LUNDH, Valde

Rubrik: Säkring av Trailesr i RO-RO fartyg.

LUNDQVIST, Walter

Rubrik: Förbättrad länsvatten system.

FINNMAN, Karl-Erik

Rubrik: Teckenspråk för kommunikation i bullrig miljö.

GIDLUND, Åke

Rubrik: Förbättrat fallrep.

BOHMAN, Lennart

Rubrik: Säkerhetsgrind för Radarmast.

ALWALLEST, Sven (EINARSSON, Håkan)

Rubrik: Lotslejdare av ny typ (patentsökt)

EKENSTEEN, Kenneth

Rubrik: FW - generator då HM ej är i drift.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.