Kategori Arkiv: Arbetsbelöning

2:e Styrman Fredrik Jakobsson, M/S Sigrid

Rubrik: Arbetsbelöning

Wire på fallrepet När fartygets fallrep är riggat på kajen måste lyftwiren vara slak för att tillåta rörelser. När fallrepet sedan ska tas upp är det viktigt att wiren hamnar rätt på trumman, men vid flera tillfällen har det hänt att wiren hamnat mellan motorn och trumman. Senast det skedde skadades wiren så pass illa […]

Överstyrman André Svensson, båtsman D. Lemery Saulo Junior, M/T Baltico

Rubrik: Arbetsbelöning

Stödjande hävarm Ett underhållsarbete som består i att överhala rullklys och kungar för trossar på däck vållar ofta problem när man ska smörja lagren med smörjfett. Det på grund av att avsedda smörjnipplar inte går att vrida, vilket i sin tur framför allt beror på den ogästvänliga miljön. Normalt använder man sig av trossar som […]

Matros Christopher Manalang, befälhavare Lars Backlund, överstyrman Harald Hällén, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Plattform förhindrar man över bord  Att snubbla och falla över bord i samband med att en lots eller besättningsmedlem embarkerar eller debarkerar via lotslejdare kan sluta riktigt illa. För att undvika den sortens olyckor har förslagsställarna gått från tanke till handling och monterat ihop en gulmålad plattform av trä. Med ett enkelt handgrepp läggs den […]

Överstyrman Andreas Joelsson, matros Virgilio Sy, matros Joel Liwanag, matros Kent Tirol, matros Christopher Manalang. M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Bättre övning med jordsubstitut   Säkerhetsövningar ombord är viktiga för att bibehålla kunskap och beredskap på en hög nivå. Men att få till bra övningar kan vara svårt. Problemen hänger ofta samman med tidsbrist, både för planering och genomförande av övningarna. Förslagsställarna ville slå ett slag för övningar med mer verklighetskänsla. Med hjälp av det här […]

Överstyrman Harald Hällén, båtsman Paulino III Callo, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Snabbare sanering med träbro Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst hundrafemtio måste ha en godkänd fartygsplan, (SMPEP – Shipboard Marine Pollution Emergency Plan). Det för att kunna vidta nödåtgärder vid förorening av skadliga, flytande ämnen. Om det hamnar olja på däck och kanske i vattnet, måste man snabbt kunna få fram den utrustning som behövs. […]

Matros Christopher Manalang, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Mindre slabb och spill När ett fartyg lastas med olika typer av oljor ska alltid referensprover finnas ombord på fartyget eller på oljeterminalen. Anordningen man använder för oljeprov kallas provtagaren och består i princip av ett tungt rör som är slutet i botten med en låsventil. När provtagningen är utförd gäller det att hantera oljeproverna […]

Matros Midelo P. Anciano, M/V Aniara,

Rubrik: Arbetsbelöning

Spännband i ordning Effektiv lastning och lossning kräver ordning och reda på spännbanden till bilsurrningarna. Då upphängningsanordningar saknades, och möjligheterna att svetsa fast sådana försvårades av bränsletankarnas placering bakom bildäcksskotten, fick besättningen i stället använda lådor. Men förvaringen medförde att surrningarna trasslade och blandade sig med varandra. Förslagställaren tröttnade på, att efter några veckor med […]

Båtsman Irvin Z. Parreno, M/V Figaro

Rubrik: Arbetsbelöning

Makalösa lyft Tunga lyft bör i möjligaste mån undvikas. För att förhindra skador när manhålslock lyfts bort har förslagsställaren ombesörjt en liten, men betydande förbättring av arbetsplatsmiljön. Genom att tillverka en ställning som är lätt att använda i vilken vinkel som helst och med justerbar krok, lyfts det femtiotvå kilo tunga locket jämnt utan att […]

1:e Fartygsingenjör Roberth Ek, M/V Carmen

Rubrik: Arbetsbelöning

Plastmunstycke suger surrningshål Att använda luft för att suga eller blåsa har inspirerat flera uppfinnare sedan början av seklet. Och ”denna uppfinning suger verkligen”, säger förslagsställaren. När det är dags att spola av lastlådan blir alla surrningshålen fyllda med vatten. Normalt töms hål för hål av däcksavdelningen med hjälp av dammsugare. Varje däck har cirka […]

Reparatör Andreas Thulin, 1:e fartygsingenjör Linus Vargvik, AHTS Balder Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Oljekontroll från hopfällbar plattform Varje morgon när förslagsställarna gick sin runda i maskin kontrollerades oljenivåerna i kylkompressorerna. Dessa är placerade i hjälpmaskinrummet där det är väldigt trångt vilket kan få en att undra över planeringen vid konstruktionen av fartygets maskinrum. För att kontrollera oljenivån i den översta kylkompressorn var man tvungen att klättra på fundamentet […]

1:e Fartygsingenjör Linus Vargvik, reparatör Andreas Thulin, AHTS Balder Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

”Problemet är inte problemet” ”Det är inte problemet som är problemet”, är en gammal devis som visar på vikten av att hitta grundorsaken till fel och brister för effektiva lösningar. På förslagsställarnas fartyg var bristen på förrådsutrymmen det ursprungliga problemet. Det ledde till att hydraulslangar förvarades i trapphuset upp till backen. För att komma åt […]

Reparatör Andreas Thulin, 1:e fartygsingenjör Linus Vargvik, AHTS Balder Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Inga fingrar emellan Cirka 100 stycken fjärrmanövrerade ventiler finns i förslagsställarnas fartyg. Det är inte ovanligt att dessa fastnar när de manövreras från kontrollrummet varpå man måste hjälpa till att vrida ställdonet för hand med en skiftnyckel. Ett ständigt återkommande problem var att när ventilerna öppnade eller stängde slets skiftnyckeln ur handen och flög iväg. […]

Reparatör John Lorentzen, AHTS Brage Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Pinne ur schackel Vid ankarhantering kan snodd wire uppstå. När båtens arbetswire ska skiljas från riggens wire finns ett riskmoment att twisten får wiren att ”turna”. För att på säkert avstånd dra ur pinnen ur det shackel som håller ihop wirarna har förslagsställaren byggt ett specialverktyg. Verktyget sätts runt pinnen och kan sedan med hjälp […]

1:e Fartygsreparatör Börje Jansson, IB Atle

Rubrik: Arbetsbelöning

Mindre kånka med rörsystem På isbrytaren Atle fanns tidigare en plats för att tömma spillolja och dylikt. Tömningsstället låg på däck ett i maskinrummet. Det innebar att man fick ta med så mycket man orkade bära av dunkar och pytsar nedför flera lejdare, vilket var tidsödande och även en säkerhetsrisk. Förslagsställaren har nu eliminerat det […]

Motorman Joar Lindahl, IB Frej

Rubrik: Arbetsbelöning

Montering med varsam hand Vid storservice och årsöversyn av fyra dieselgeneratorer ombord ska bränsleventilerna tas ur och kontrolleras. För att göra det måste även bränsletryckröret för respektive bränsleventil demonteras. Vid återmontering har bränsletryckröret många gånger monterats för hårt mot en närliggande skruv. Med tiden har det lett till skador på tryckröret; i många fall har […]

Reparatör Stefan Larsson, M/S Nordlink,

Rubrik: Arbetsbelöning

Motviktssystem blev lättvikt Trossluckorna under backen var farliga konstruktioner. De vägde för mycket och hade en vinkel som gjorde dem svåra att hantera. Med vajer, vikter och skyddsrör tillverkade förslagsställaren ett motviktssystem som gör trossluckorna enkla att få upp och de stannar i öppet läge tills man stänger dem. En smidig lösning som gav bättre […]

Motorman Niklas Pehrson, M/S Nordlink

Rubrik: Arbetsbelöning

Dålig analys gav luft åt nya lösningar Tanken för analysvattnet från scrubbern fylls med sot och små luftbubblor. Det leder i sin tur till att tanken fylls med luft och ger fel värde. Vanliga automatiska avluftare fungerar inte eftersom det följer med små sotpartiklar som fastnar och täpper igen. Men med ett rostfritt rör eller […]

2:e Fartygsingenjör Gunnar Sydén, M/S Nordlink

Rubrik: Arbetsbelöning

Oskadda kilar med hål och bult  Kilar i befintliga elmotorer är ofta eländiga att få bort från axeln i samband med exempelvis lagerbyte i elmotorer. Alla som råkat ut för det här problemet torde vara överens om att radikala förändringar krävs. Med förslagsställarens enkla lösning minskar risken avsevärt att skada både axel och kil. Förslagsställaren […]

1:e Fartygsingenjör Oskar Lindersson, 2:e fartygsingenjör Johan Johansson M/S Finnclipper

Rubrik: Arbetsbelöning

Avkopplande lösning Vid skifte av sludgetankar till scrubberanläggningen var man tvungen att klättra upp på tankarna och montera bort locket innan tanken byttes ut. På locket sitter ett sugrör som sträcker sig till botten av tankarna. Det finns en större och en mindre slang monterade vilka inte gick att demontera på ett enkelt sätt. Även […]

1:e Fartygsingenjör Mathias Holmström, teknisk chef Johan Diederichs, 2:e fartygsingenjör Johan Björke, M/S Finnclipper

Rubrik: Arbetsbelöning

Lyfthjälpen Något som man allt för ofta kan lägga märke till är den totala avsaknaden av ergonomiskt hänsynstagande när fartygsmotorer designas. På förslagsställarnas fartyg har man hjälpmotorer av märket Sulzer SU20. Dessa har en spolluftkylare placerad under turbinen. På ena sidan finns ett avgasrör som gör det svårt att lyfta bort spolluftkylaren vid rengöring. Före […]

Teknisk chef Johan Diederichs, 2:e fartygsingenjör Johan Björke, M/S Finnclipper

Rubrik: Arbetsbelöning

Snabb nödöppnare Många gånger har låskistorna i passagerarhytternas dörrar gått sönder och lett till att det inte går att öppna varken inifrån, utifrån eller med nyckel. Det beror på en metalldel i låskistan som kan gå av och blockera öppningen. Fastnar en passagerare på insidan när det här händer utbryter lätt panik och flera dörrar […]

1:e Fartygsingenjör Magnus Ahvander, 1:e reparatör Michael Roos, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Badankor kollar länsvattennivån Förslagsställarna har under en tid strävat efter att reducera länsvattenmängden ombord. Det har resulterat i att man tittat på vattnet som kommit från omklädnings-zterades via en länsvattenseparator (Senitec). Förslagsställarna satte ihop en tank som fungerar som en övergång till svartvattnets vakuumsystem genom en förenkling av EVAC:s befintliga tankar. Tankens volym är på […]

Motorman Johan Lindberg, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Fläktspjällssäkring Då den manuella manövreringen av spjället sitter utom synhåll, oftast på ett annat däck i publika utrymmen där passagerare vistas, känns det otryggt att röra sig in under spjället. För att skapa en säker arbetsmiljö tillverkades en spärr som håller spjället i öppet läge när man servar eller smörjer styrprofilerna till fläktspjällen. Utan spärr […]

Motorman Ted Litens, M/T Bit Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Specialare som fungerar Något som skulle behövas på förslagsställarens fartyg var ett specialverktyg eller en hydraulisk press för att byta bussningar. Efter diverse försök att pressa i bussningar utan rätt verktyg har förslagsställaren sagt till sig själv att aldrig mer göra om det. Istället tillverkade han ett enkelt verktyg som drar in och ut oljepumpbussningarna. […]

Matros Mikael Severin, M/S Vaxö och Väddö

Rubrik: Arbetsbelöning

Pussel för ökad rättvisa Waxholmsbolagets Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö och Vaxö har traditionellt kört trafikprogram där liten hänsyn tagits till jämn arbetsbelastning, gångtid, avlösningar och så vidare. Arbetsbelastningen varierade kraftigt beroende på om fartyget började med en morgontur in eller ut från skärgården. Under lågsäsong gick vissa bara i helgtrafik medan besättningen på en annan […]

Teknisk chef Thomas Gustafsson, fartygsassistent Sten Holm, M/S Petunia Seaways

Rubrik: Arbetsbelöning

Ståltransportör leder rör till maskin  När man skall ta ner stål och rör i maskin görs det via en lucka i lastdäck. En person på däck skickar ner sexmeterslängder till en person i maskinverkstaden. Det här momentet kan utvecklas till en vådlig fäktning. Särskilt när de mindre dimensionerna, som lever sitt eget liv, hanteras. För […]

Matros Eric Ericsson, båtsman John Andersson, M/S Stena Jutlandica,

Rubrik: Arbetsbelöning

Afrikansk domkraft löste problemet    I livräddningssystemet ombord ingår fyra MESar (Marine Evacuation System). En MES är en stor låda som innehåller en strumpa och en uppblåsbar plattform. I ett nödläge används en hydraulisk pump för att tippa ut MESen över kanten på båten, därefter ramlar strumpan och plattformen ner. När plattformen är uppblåst kan […]

2:e Fartygsingenjör Erik Sjöqvist, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

På spåret med nytt verktyg Fartyget har ett antal fjärrstyrda hydraulventiler ombord. För att manövrera dessa manuellt måste tillförsel samt retur av hydraulolja stängas av. Avstängningsventilerna är av spårskruvsmodell och tillverkade av mässing. Då spåret har en större bredd än vanliga skruvmejslar blir det glapp. På sikt förstörs spåret och ventilerna kan inte isoleras och […]

1:e Fartygsingenjör Jan Mattson, M/S Stena Saga

Rubrik: Arbetsbelöning

Fiffig demontering av nylonring En viss typ av nylonring (seal-ring) i ”Bowl-hood” på Alfa Lavals separatorer i SU –serien finns i många fartyg. Trots att det medföljer ett specialverktyg för att underlätta demonteringen brukar det vara svårt att få ut tätningsringen i ett stycke. Höga tryck och temperaturer (cirka 100 grader celcius) gör att den […]

Reparatör Max Medriano, M/S Stena Forecaster

Rubrik: Arbetsbelöning

Dra på trissor! Kortfattat består kedjeblock av några cylindriska tvåstegskuggväxlar som när man drar i handkedjan gör att transmission och lastkedja rör sig och lyfter lasten. Den används för att lyfta och transportera material, reservdelar, utrustning eller annat tungt som inte kan lyftas av människor. Särskilt i maskinrum är det här väldigt viktigt. Förslagsställaren råkade […]

Motorman André Petersen, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Bränslepump under galgen Vid byte av bränslepump på HM med det gamla sättet erfordrades flera tunga specialverktyg. Det innebar ett antal komplicerade arbetsmoment för att lossa och lyfta upp bränslepumpen. Dessa arbetsmoment var inte bra för den som utförde uppgiften då kropp och rygg utsattes för ohälsosam belastning. Arbetsmomentet var dessutom mycket tidskrävande. Med den […]

Motorman Henrik Ottosson, reparatör Fredrik Weidinger, motorman Jan-Olof Rosén M/S Stena Danica

Rubrik: Arbetsbelöning

Fallskydd på traverstalja stoppade bortglömdhet En traversvagn med talja har till uppgift att lyfta olika objekt och röra sig horisontellt på ett eller flera spår hängande under en traversbalk. För att kunna lyfta från däck ett till tre måste traversbalken under maskinrumsluckan bort. Dessvärre hände det att de genomgående stoppsprintarna som hindrar traverstaljan att köra […]

Elingenjör Åke Karlsson, M/S Stena Jutlandica/ Gothica

Rubrik: Arbetsbelöning

Navigationsutrustning med reduntant redundans Strömlös bryggutrustning är som väl är ingen vanlig företeelse. Eldistribution av navigationsutrustningen på bryggan är redundant och sker genom två separerade nödmatade el-centraler med var sin avbrottsfri kraftkälla (UPS). Men en natt vid trång passage i Göteborgs skärgård hände det som inte får hända, ett haveri på en av de två […]

Befälhavare Christer Menfors, M/S Stena Vision 2:e Styrman Christian Jildermark, M/S Stena Saga Operation manager Anders Sjöblom, M/S Stena Vision/Terminaler

Rubrik: Arbetsbelöning

Minskad cykelstress ombord Under perioden mars till september är antalet cyklister som reser med färjor stort. Genom åren har cyklar varit ett säkerhetsproblem då de ställts upp och blandats med annan rullande last, som person- och lastbilar. Det gäller både på kajen och ombord på lastdäcket. Samtidigt har kontrollen över cyklisternas rörelser varit besvärlig vilket ökat […]

Safety Officer Peter Larsson, M/S Superstar Libra

Rubrik: Arbetsbelöning

Trimmad kärra Under cirka tre års tid har förslagsställaren provat och utvecklat en brandslangskärra. Det har utfallit mycket väl och nu ska varje brandgrupp ombord utrustas med en sådan. Brandslangskärran gör att dragningen och kopplingen av brandslangarna till rökdykarna kan utföras betydligt snabbare än tidigare och att slangarna alltid är rätt kopplade. Med de gamla […]

Motorman Rene de la Cruz, M/T Bit Oakland

Rubrik: Arbetsbelöning

Styrverktyg för förlängningsstänger Enligt tillverkarens anvisningar i Wärtsilämanualen ska bränslepumpens muttrar dras med ett rekomenderat åtdragningsmoment. En ergonomisk miss i det här samanhanget var att det inte gick att komma åt fundamentets muttrar från sidan av pumphyllan via ”hotboxen”. Istället var man tvungen att dra fast muttrarna från ovansidan av bränslepumpen, Höjden från bränslepumpsfundamentets muttrar […]

Matros Christopher Manalang, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

”Toggle pin” för minskad ryggvärk En så kallad Toggle Pin kan närmast beskrivas som en ters (ett runt stycke trä eller metall) som sticks i bukten eller ögat på ett tåg för att fasthålla detsamma. En STS eller ett ”skepp till skeppsöverföring” avser överföring av fartygs last, som kan vara olja eller gasfrakt, mellan två […]

1:e Fartygsingenjör Roshan Kandemir, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Ta i trä och driv ut bränsleångorna Innan man kan gå in i en bränsletank för inspektion eller rengöring måste tanken ventileras noggrant i minst 24 timmar. Vanligaste metoden för att effektivt ventilera tanken är med en portabel fläkt med tillhörande ventilationsstrumpa där strumpans utblåssida placeras en bit in i tanken. Problemet med den metoden […]

Överstyrman Simon Lejdemark, teknisk chef Jacob Edheimer, M/T Solero

Rubrik: Arbetsbelöning

Håller för trycket Vid händelse av brand ombord på fartyg som nyttjas i internationell trafik finns en internationell landanslutning för att ta emot vatten från land till brandsläckning via det interna brandsystemet. Normalt sitter en blindfläns inne på anslutningen till fartygets brandlina. Förslagsställarna har kompletterat denna blindfläns med en avstängningsventil för att så länge som […]

1:e Fartygsingenjör Oskar Lindersson, 1:e reparatör Kjell Thörnberg, M/S Finnclipper

Rubrik: Arbetsbelöning

Rena sprinklermunstycken med bättre arbetsteknik Sprinkleranlägningar är föremål för årliga klassningar och egenkontroller. Det senare understryker behovet av regelbunden rengöring av samtliga sprinklermunstycken. För att garantera systemets tillförlitlighet och effektivitet krävs en hel del repetivt arbete som kan vara både tidskrävande och påfrestande för kroppen på grund av ohälsosamma arbetsställningar. Tidigare användes antingen en stor […]

2:e Fartygsingenjör Nikolaj Jansson, 1:e fartygsingenjör Oskar Lindersson, M/S Finnclipper,

Rubrik: Arbetsbelöning

Snabb lokalisering av läckande topplock Förslagsställarna arbetade tidigare tillsammans på ett fartyg där det var stora problem med avgaser i kylvattensystemet för hjälpkärrorna. Det ledde till att luft vandrade runt i maskinernas kylvattenkrets. Påhängspumpen tappade emellanåt sug varpå maskinen fick för dålig kylning med shut down som följd på grund av för hög temperatur. Den […]

1:e Fartygsingenjör Dan Eliasson Rüngas, 2:e fartygsingenjör Henrik Petersson, M/V Stena Foreteller

Rubrik: Arbetsbelöning

Stålmunstyckehållare för säkrare brandbekämpning Brand ombord är alltid ett hot mot både besättning, last och fartyg och varje år sker det tillbud med bränder på svenska fartyg. Samtidigt är det nästintill omöjligt att fullständigt gardera sig mot detta. Trots att det redan finns mycket skrivet om ämnet vill stiftelsen stimulera sjöfarten att hela tiden sträva […]

Elingenjör Lars Runnsjö, M/S Huckleberry Finn

Rubrik: Arbetsbelöning

Avspänd testlåda för generatorbrytare Ett fack för en generatorbrytare är oftast trångt och svårt att komma åt då själva generatorbrytarens funktion integrerar med andra delar av ställverket. Vid fel eller underhåll av generatorbrytare är det svårt att manövrera brytarna utan att riskera personskada eller påverka driften av fartyget. För att komma runt dessa problem har […]

1:e Maskinreparatör Jan Tigerstrand, M/S Viking Cinderella 1:e Fartygs-ingenjör Torkel Skarsgård, M/S Peter Pan

Rubrik: Arbetsbelöning

Gör om, gör rätt Luftkompressorer är viktiga ombord och finns för olika funktioner, däribland startluftskompressorer. Dessa ser till att det finns tillräckligt med tryck för att kunna starta huvudmaskiner för framdrivning och hjälpmaskiner för elförsörjningen. Från startluftkärlen tas ofta även kontrolluft för bland annat manövrering av maskiner. Den typ av startluftskompressorer förslagsställarna använder är av […]

Maskinreparatör Klas Löfstrand, M/S Galaxy

Rubrik: Arbetsbelöning

Lyckat hemmabygge När man slipar och läppar in bränsleventiler är det inte bara enformigt och monotont. Ibland får man även ont i axlar, armbågar och händer. Förslagsställaren kom då på att man kunde förenkla arbetet genom att konstruera en liten maskin för ändamålet. Sagt och gjort byggde han en maskin till svarven som kan användas […]

Timmerman Jani Sinisalo, timmerman Thomas Aksberg, M/S Galaxy

Rubrik: Arbetsbelöning

Takpanelbyte för glatta livet Takpaneler i fartyg består vanligtvis av många metallprofiler, det för att göra tekniken ovanför innertaket lättåtkomlig för underhåll. Att arbeta med sådana system är dock ganska tidskrävande och omständligt. Nedplockade takpaneler blir dessutom hala och svåra att hålla på plats när man jobbar med dem. Genom att tillverka en specialbyggd vagn […]

Båtsman Göran Wiklund, M/S Galaxy

Rubrik: Arbetsbelöning

Dubbelbottnad lösning Lyft av tunga behållare är ett vanligt problem ombord. På förslagsställarens fartyg kan en glasbehållare väga trettio kilo att lyfta och tömma. Ett slitsamt och tungt arbete med onödigt slitage på belastade kroppsdelar med en del sjukskrivningar som följd. Förslagsställaren tyckte det var dags att organisera glasbehållarhanteringen annorlunda och skapade en helt ny […]

Reparatör Jonny Egerstad, matros/timmerman Kristoffer Andersson, M/S Galaxy

Rubrik: Arbetsbelöning

Bättre utsikt med fyrkantsmonster Spolningssystemet av fartygssidorna (så kallade monster) där man står i korg för att vaska fönstren, fick inte användas på grund av säkerhetsskäl. Att installera ett nytt monster med rätt krav på säkerhet kostar en stor summa pengar. Förslagsställarna har tillverkat ett spolningsmunstycke (som kallas fyrkantsmonstret) för ventilerna på däck åtta och […]

1:e Fartygsingenjör Stefan Wall tillsammans med reparatörer och motormän, M/S Silja Symphony

Rubrik: Arbetsbelöning

Bättre arbetsmiljö med varmvatten och varmkorv Att rengöra tanktak och tankar är ett vanligt och tidskrävande arbete till sjöss. Ofta i kombination med kemikaliehantering och ibland med hjälp av dyra firmor. Men med en överbliven plattvärmeväxlare har maskingänget gjort en vidareutveckling av idén att ha tillgång till hetvatten med stort flöde för spolning. Värmexäxlaren monterades […]

Motorman Christoffer Hassellöv, Arbetsfartyg M/S Scandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Kondensatorbatteri minskar reaktviv effektv En alltför hög belastning på fartygets landströmskabel innebar att stora förbrukare som AC-enheten och elpatronerna i pannan inte kunde köras samtidigt. Trots landströmsanslutning måste hjälpkärran vara i drift för att bibehålla ett bra klimat ombord. Problemet studerades lite djupare av förslagsställaren, som tyckte det var en onödig klimatbelastning och ville hitta […]

1:e Maskinreparatör Jan Tigerstrand, M/S Viking Cinderella

Rubrik: Arbetsbelöning

Rykande het makkara Varma maträtter i bastuhet miljö låter kanske inte som den mest självklara kombinationen. Men i vårt östra grannland är det en kulturell realitet som även märks ombord på våra Finlandsfärjor. I Finland är det ingen riktig bastu om man inte har björkris. Och bastar man länge blir man inte bara törstig, man […]

Teknisk chef Magnus Patriksson, motorman Ted Litens M/T Bit Oakland

Rubrik: Arbetsbelöning

Montering utan fingrar i kläm På det här fartyget sitter huvudmaskinernas oljekylarpaket placerade under avgasmanifoldrarna och är därmed svåråtkomliga. För att underlätta åtgärder mot läckage mellan oljekylarpaketen och motorblocket har ett enkelt redskap tillverkats ombord. Det består av två kraftiga plattjärn med öglebult, två M16-gängade stänger och ett antal bultar. De gängade stängerna skruvas in […]

2:e Fartygsingenjör Marcus Hansson, M/S Transpaper

Rubrik: Arbetsbelöning

Högre tryck gav bättre nattsömn På förslagsställarens fartyg har dieselseparatorn krånglat sedan fartyget byggdes 2006. Separatorn läckte ur en komponent som kallas för kulan, vilket genererade högnivåalarm i sludgetanken med täta eller oregelbundna intervall. Och varje gång felet uppstod fick jourmaskinisten sin sömn förstörd. Under många år gjordes upprepade försök av tillverkarens serviceingenjörer att åtgärda […]

1:e Fartygsingenjör Tobias Sandberg, M/S Transpaper

Rubrik: Arbetsbelöning

Kamerarigg för miljövänlig fartygsbotten  Beväxning på fartygsbottnen bromsar upp farten genom vattnet vilket i sin tur leder till ökad miljöpåverkan, högre bränsleförbrukning och större kostnader. För att avhjälpa problemet hyr man in dykare som rengör skrovet, men många gånger är det svårt att veta när det är dags att genomföra en rengöring. Det här dilemmat […]

Motorman Joar Lindahl, Isbrytaren Frej

Rubrik: Arbetsbelöning

Smart pejlrörsguide Om pejlhålet stängs under pågående inspektion är risken stor att pejlbandet kapas eller skadas. För att undvika den sortens fadäser konstruerade förslagsställaren ett effektivt verktyg i form av en guide som man kan pejla igenom samtidigt som pejlröret låses i öppet läge. Konstruktionen består av ett rör kapat i lagom längd. Röret passar […]

2:e Fartygsingenjör Andreas Ros, Isbrytaren Atle

Rubrik: Arbetsbelöning

Bra timing med ficklamphållare För att ställa timingen på bränslepumparna på pielstickarna ombord lyser man igenom dem med en ficklampa för att se när ljuset försvinner. Vanligtvis utförs detta genom att någon håller i en ficklampa och en spegel medan någon annan skruvar på muttern. Förslagsställaren tröttnade på denna ganska omständliga metod och beslöt att […]

1:e Fartygsreparatör Börje Jansson, Isbrytaren Atle

Rubrik: Arbetsbelöning

Säker helikopterhantering till sjöss Hanteringen av helikoptrar, helikopterplattor och flygbränsle på fartyg kräver enligt gällande regelverk i princip lika mycket planering och förberedelser som om det vore på en ordinär flygplats. På förslagsställarens fartyg har man två tankar med bränsle för helikoptrar. För att bränslet inte ska kontamineras med kondensvatten finns en rutin att en […]

Matros Maria Björling, båtsman Jim Ditzler, M/S Oberon

Rubrik: Arbetsbelöning

Sönderblåsta proppar utan stänk Förslagsställarna har tillverkat en tätningsplugg för att blåsa sönder proppar i spygatter på ett hygieniskt, säkert och effektivt sätt. Slangen förs in genom pluggen, ner genom avloppet och tätar till öppningen med pluggen samtidigt som kikventilen för luft öppnas. Slangen är fyra meter lång och kan vid behov kopplas till en […]

Motorman Stefan Persson, matros Lennart Gistedt, motorman Björn Elmström M/V Franklin

Rubrik: Arbetsbelöning

Vaggad landgång Alla fartyg ska ha en tillfredställande och säker förbindelseled med land. En fast landgång som inte är justeringsbar beroende på fartygets rörelser, last och vattenstånd riskeras att skadas eller orsaka åverkan på såväl människor som fartyg. På förslagsställarens fartyg krävdes åtgärder för att skapa en säker landförbindelse. För att landgången inte ska vrida […]

Kocksteward Markus Arvidsson, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Anordning för rengöring av filter Ibland stöter vi på hinder i vardagen som inte direkt är gigantiska, men ändå störande. Så var fallet på förslagsställarens fartyg. Det handlade om ventilationsfiltren i hyttaken som snabbt blir svarta av sot men som man drog sig för att byta eftersom det medförde att färgflagor och sot blåstes ut […]

11:e Fartygsingenjör Magnus Ahvander, reparatör Michael Roos, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Farlig disklucka minne blott En lucka på diskmaskinen i byssan slog ner som en giljotin vid minsta stöt eller när fartyget vibrerade. Luckan öppnades dagligen i samband med rengöring av silarna i diskmaskinen och diskarna fick utstå en hel del blåmärken på armarna när luckan slog igen. Originalsäkringen som ska förhindra att luckan slår ner […]

Reparatör Michael Roos, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Sprinklerkylda gasflaskor Vid brand utgör värmepåverkade gasflaskor ett hot mot brandgrupperna genom potentiell flasksprängning. För att hindra flaskorna från att explodera av hettan behövdes en metod för att kyla ner dem tills de kunde tas om hand. Efter några mindre lyckade försök med olika metoder väckte förslagsställaren idén om att förse utrymmet med ett sprinklersystem. […]

Reparatör Michael Roos, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Vagn för trånga passager  I trånga utrymmen är det svårt att ta sig fram som rökdykare eller med skadad på bår. För att underlätta den typen av passager konstruerade förslagsställaren en liten hopfällbar vagn. Med hjälp av den kan både rökdykare och skadade lättare och snabbare förflyttas. Man slipper också tunga lyft samtidigt som det […]

1:e Fartygsingenjör Oskar Lindersson, M/S Finnclipper

Rubrik: Arbetsbelöning

Låda för friskare luft När nödlänspumpens luftejektorer var i drift blåste luft blandat med bilgevatten (oljevatten) ner till en länsgrop. Luften blev dimmig och det blev smutsigt utanför länsgropen. Liknande problem uppstod vid start av arbetsluftskompressorernas avlastningsventiler som blåste rakt ut i det fria. Förslagsställaren löste problemen genom att leda luften från luftejektorerna och avlastningsventilerna, […]

1:e Fartygsingenjör Jan Tigerstrand, M/S Cinderella, 2:e Fartygsingenjör Torkel Skarsgård, M/S Peter Pan

Rubrik: Arbetsbelöning

Räddningsbår säkert läge L-ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Förkortningen är en minnesregel som talar om i vilken ordning man bör prioritera olika insatser vid en olycka. ”L” står för livsfarligt läge och att en drabbad person måste flyttas till en säker plats. En sjöman som vid brand axlar rollen som rökdykare kommer […]

Reparatör Bengt Björklund, M/S Cinderella

Rubrik: Arbetsbelöning

Verktyg till takplåtar Att få takplåtarna i en fartygsinredning att ligga i rätt position efter att man tagit bort dem för olika serviceåtgärder kan vara knepigt. Förslagsställaren tillverkade därför ett litet verktyg för att lättare komma åt de skruvar som taklisterna är fästa med. Med hjälp av ett långt handtag får man en bra kraft […]

Reparatör Bengt Björklund, M/S Cinderella

Rubrik: Arbetsbelöning

Serveringsvagnar på plats Slingrande fartyg kräver ett gott sjömanskap med högt säkerhetstänkande. Även förhållandevis lättare sjöhävning kan på stora passagerarfärjor få obromsade eller osurrade serveringsvagnar att komma i rörelse och snabbt bli ett obehagligt riskmoment. Vid ett tillfälle kom en vagn fullastat med tallrikar och bestick i rörelse och träffade en barnvagn med ett litet […]

Befälselev Fredrik Jakobsson, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Rör mot feltryck Modern tanksjöfart kräver stor uppmärksamhet på den egna miljöpåverkande verksamheten samt noggrann kontroll av säkerheten och arbetsmiljön ombord.  För att klara att följa förhållningsreglerna för vissa oljeprodukter måste halten av svavelväten kontrolleras eftersom höga koncentrationer är mycket farliga för människor. På förslagsställarens fartyg brukade temperaturen på den lastade oljan sjunka under resan […]

Överstyrman Harald Hällén, motorman Carlos Silvestre, båtsman Christopher Manalang, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Adaptor för lyftarm När det gäller räddning i trånga utrymmen är det viktigt att utrustningen fungerar snabbt och effektivt. Den tripod som tidigare använts på förslagsställarnas fartyg är så tung att det krävs fyra personer för att bära den. För att inte vara i vägen vid planerat underhållsarbete riggas den först när något allvarligt har […]

Överstyrman Andreas Joelsson, båtsman Christopher Manalang, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Fallskydd i löplina På förslagsställarens fartyg är man tvungen att klättra upp på en mycket smal plattform för att stänga luckan till klimatanläggningen. Fallskyddet fästs i en vajer ovanför luckan, men problemet var att alla inte nådde vajern. För att undvika fallolyckor tillverkade förslagsställaren en löplina med hjälp av en lina, några schacklar och vajerlås. […]

Överstyrman Andreas Joelsson, M/T Evinco

Rubrik: Arbetsbelöning

Kapsyl tätar gasmätare Förslagsställaren har ägnat problemet med mätning av svavelväte i lasttankar en hel del tankeverksamhet. För att kunna genomföra noggranna mätningar har han noterat att det krävs insikt i hur tryck, värme och temperatur påverkar. Svavelväte som pyser ut på däck är så pass farligt att man skall använda gasmask medan man mäter. […]

2:e Fartygsingenjör Johan Cederholm, M/S Stena Saga

Rubrik: Arbetsbelöning

Stadig Ulla Bella bekämpar bränder Ulla Bella är ett brandredskap som kan användas vid exempelvis en brand på bildäck. Redskapet kopplas till en brandslang som anslutas till ett rör och en solfjäderformad plåt. Plåten har en diameter på 600 millimeter som sammansvetsats på en fot tillverkat av ett 550 millimeter långt vinkeljärn. En spalt på […]

Överstyrman Magnus Andersson, M/S Stena Nautica

Rubrik: Arbetsbelöning

Tryggare fånglina Vid sjösättning av snabba räddningsbåtar är fånglinans funktion mycket viktig. När motorn startats och lyftkroken löst ut måste en i besättningen placera sig längst förut för att lösgöra fånglinan så att båten snabbt kan manövreras undan från lyftöglan. Annars riskerar den att skada både båt och besättning. I grov sjö och dyning är […]

Reparatör John Arnberg, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Verktyg för hjälpkärror Genom att sätta av några timmar i fartygets verkstad tillverkade förslagsställaren ett verktyg för ställning av ventilspel. En 24 millimeter grov hylsa svetsades igen på toppen och placerades på ett rör. Sedan borrades det upp ett hål så att en skruvmejsel endast kunde komma in från ena hållet. För att hålla den […]

Båtsman Jorge Guadelupe, M/S Stena Forerunner

Rubrik: Arbetsbelöning

Salta vatten och rådiga sjömän Ett fartyg som går i trafik under isförhållanden måste vara isklassade. Isklassen ska garantera fartygets gång genom isen men säger inte särskilt mycket om fartygets duglighet i vinterförhållanden i övrigt. Vintersjöfart och frysgrader har genom tiderna orsakat oändligt merarbete för besättningarna. På förslagsställarens fartyg blev väderdäck speciellt arbetsamt då sjövatten […]

2: e Styrman Christopher Stadelmann, befälhavare Jan-Eric Alcén, M/S Stena Nautica

Rubrik: Arbetsbelöning

Kit för kadetter Handledare och seniorbefäl har ett stort ansvar för att alla elever får en bra och seriös praktik ombord. För att underlätta undervisningen utvecklade förslagsställarna en väska de kallar “Kit for Cadets”. Kittet innehåller praktikaliteter som nycklar, handskar, reflexväst och säkerhetsorganisationssystem liksom information om värdegrundsfrågor. Målet är att eleverna ska få större eget […]

2:e Fartygsingenjör Mattias Nilsson, M/S Stena Nautica

Rubrik: Arbetsbelöning

Brytare till brännare Förslagsställarens fartyg är utrustat med två stycken kombinationspannor av typen AQ-16 combi för oljeeldning samt återvinning av avgaser från huvudmaskinerna. Pannorna eldas med en Weishauptbrännare på upp till 123 kilo per timme. Pannorna är placerade uppe i skorstenen på däck tio och elva. Start och stopp av brännare sköts av pressostater. Förslagsställarens […]

1:e Reparatör Jörgen Simonsen, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Toalett på plåt Badrum på fartyg är av byggtekniska skäl ofta inredda med vägghängda toalettstolar. Snyggt och hygieniskt, javisst, men vad gör man när toalettstolen lutar nedåt och skottet håller på att ge vika? Man kan byta hela skottet, men det är både svårt och dyrt. Förslagsställaren valde istället att konstruera en plåt i tre […]

Elektroingenjör Bengt Martinsson, M/S Stena Saga

Rubrik: Arbetsbelöning

Säker luftstart Vid nödstart av nödgenerator med film behövs den gamla sortens film som tändes med stormstickor och brann som krut. Men i takt med digitalkamerans utveckling är det osäkert om man kan få tag i den gamla sortens brandfarliga celluloidfilm till dessa startanordningar. Dessutom försvårar bestämmelserna om transport av farligt gods möjligheten att få […]

Bartender Christer Sjökvist, maskinelev, Carl Engelin M/S Silja Galaxy

Rubrik: Arbetsbelöning

Kransar ökade välmåendet i kassan När ny belysning över taxfreekassorna installerades blev inte alla detaljer så lyckade. Belysningen bländade i kassornas dataskärmar och orsakade trötthet och huvudvärk hos personalen. Försök gjordes med minskad wattstyrka, men det hjälpte inte. En av förslagsställarna, som jobbar i baren, hörde talas om problemet och insåg att hans erfarenhet från […]

Bartender Christer Sjökvist, timmerman Tomas Aksberg M/S Silja Galaxy

Rubrik: Arbetsbelöning

Med på noterna i pianobaren Bardisken i pianobaren var misslyckad med avseende på ergonomisk utformning. Den bestod av en lägre, bredare del innefattande en arbetsbänk, diskhoar, dispenser, flaskhållare samt en högre, smalare del som fungerar som serveringsyta. Det slitsammaste arbetsmomentet för färjepersonalen som arbetade i pianobaren på förslagsställarnas fartyg var att vid varje serveringstillfälle behöva […]

Reparatör Michael Ek, AHTS Loke Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Lyftsax för bult Vardagen på en AHTS (ankarhanteringsfartyg) präglas inom offshoreverksamheten av många tunga lyft, trånga utrymmen och tidspressade aktiviteter. Att försöka förbättra förhållandena ombord är en angelägen uppgift för alla som verkar i denna miljön. Det här intressanta förslaget handlar om hur säkerheten kan förbättras när adaptorer ska monteras på fibertrossar. Vid denna operation […]

Matros Anders Listerberg, M/T Fox Luna

Rubrik: Arbetsbelöning

Rundjärn om ankarstock Även på fartyg som under byggnationen varit genomtänkta ned till minsta detalj och konstruerade utöver det vanliga med driftssäkerhet och miljöanpassning av högsta klass, uppstår behov av justeringar. Vid dessa tillfällen är bra sjöfolk framgångsfaktorn. Förslagsställaren förtydligar detta faktum genom att visa hur ett besvärligt problem med ankare som inte vrider sig […]

Teknisk chef Thomas Gustafsson, elektriker Henning Tömmerup M/S Petunia Seaways

Rubrik: Arbetsbelöningar

Portabel nödkörningsstation För att kunna driva en vinstgivande affärsverksamhet med handel över haven med Roro-fartyg krävs väl fungerande luckor, ramper och hängdäck. De här kan styras från centralt placerade manöverplatser med hjälp av tryckknappar. När utrustningen hamnat i rätt läge signalerar en givare att läget är korrekt. Skulle någon av dessa många givare inte ge […]

Maskinelev Axel Larsson, M/T Nimbus

Rubrik: Arbetsbelöning

Enkel matematik Elevutbildningen i maskin har en viktig uppgift att väcka elevernas intresse och nyfikenhet för tekniken ombord. I det här fallet lät möjligheten att på egen hand träna förmågan till teknisk problemlösning inte vänta på sig. Problem uppstod när man skulle byta spridare på en hjälpkärra. Fråga uppstod om det var relevant att tvingas […]

Överstyrman Andreas Joelsson, befälhavare Magnus Hellström, SEAGAS

Rubrik: Arbetsbelöning

Världsunik utbildning Idag saknas färdigställda föreskrifter som reglerar bunkring av flytande naturgas, LNG. Förmodligen beroende på att LNG är tämligen nytt och att det inte hunnit växa fram några juridiska riktlinjer. Det finns även en del tomrum i regelverket kring den utbildning och de krav på grundläggande kunskap avseende bunkring, som alla som arbetar ombord […]

Reparatör Olle Lindkvist, M/S Peter Pan

Rubrik: Arbetsbelöning

Kranarm för enklare vardag Att hantera tunga maskindelar är ett ofta uppmärksammat problem. Tunga lyft och trånga utrymmen gör arbetet ombord oerhört krävande samtidigt som olycksrisken är påtaglig. De etablerade standardlösningar som erbjuds vid fartygsbeställningar ska vara billiga, men innehåller sällan någon tanke på hur underhållsarbete ska kunna utföras ombord. På detta problem hittade förslagsställare […]

Reparatör Olle Lindkvist, M/S Peter Pan

Rubrik: Arbetsbelöning

Profilrör blev stadigt flaskställ För att underlätta hanteringen av flera sorters livsmedelsgas för öl och vin dispenser har ett särskilt flaskställ tagits fram. Det möjliggör en säker förvaring, även vid dåligt väder, och separerar olika sorters gas från varandra. Konstruktionen har tillverkats ombord och består av hopsvetsade fyrkants profilrör, galvaniserade rör, vingmuttrar och en vanlig […]

Teknisk chef Arne Kalman, 1: e reparatör Pär Karlsson, M/S Peter Pan

Rubrik: Arbetsbelöning

Proviant över ny ramp Provianteringsarbete på ropaxfartyg är ofta tungt och tidspressat. På förslagsställarnas fartyg hade man under många år, utan större framgång försökt få en fungerande ramp till provianteringscontainern. Det här var en ständig frustrerande punkt under skyddskommitténs möten. Efter gemensamma samtal och återkoppling från förrådsmännen ombord kom förslagsställarna fram till hur man skulle […]

2:e Fartygsingenjör Edward Lundin, teknisk chef Lucas Andersson, M/T Ternholm

Rubrik: Arbetsbelöning

Kran räddar ryggar i maskin Ännu ett exempel på hur en driven besättning tar sig ur ekorrhjulet av ergonomiskt oförnuft i maskinområden, byggda utan större tanke på arbetsmiljön. För att undvika tunga och riskabla lyft vid rengöring av sjövattenfilter byggdes en kran som enkelt kan flyttas mellan de olika filtren. Kranen sätts i ett specialbyggt […]

Matros Jan-Erik Våglund, AHTS Magne Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Extra nödstopp efter förlorad kätting En incident uppstod på Magne Viking när man låg vid en rigg och körde ut kätting. Änden på kättingen gick förlorad i havet efter att den oavsiktligt kommit upp ur kättingkassen. Då vinscharna opereras från bryggan och driftläget endast går att överblicka genom kamera upptäcktes det hela försent. Bidragande faktorer […]

Teknisk chef Stein-Ulf Johansson, teknisk chef John-Åke Nilsson, 1:e fartygsingenjör Tanasuca Costel, M/S Ortviken

Rubrik: Arbetsbelöning

Mindre spill – mer i plånboken Ett orimligt stort oljeläckage från bränslepumparnas actuatorer (ett slags ställdon) orsakade bekymmer på förslagsställarnas fartyg. Oljeläckaget som dränerades till oljespilltanken uppgick till mellan 30 och 50 liter per dygn på de båda huvudmotorerna. Problemet var ett för stort gap mellan två detaljer i bränslepumpens actuator. Men våra kluriga förslagsställare […]

1:e Engineer Fredrik Carlsson, chief engineer Tony Lund, M/S Super Star Aquarius

Rubrik: Arbetsbelöning

Givande återvinning Sludgehanteringen innebar miljömässiga och ekonomiska problem. I vattnet som pumpades iland följde olja med som skulle kunna användas till annat samtidigt som man fick betala dyrt för själva vattnet. Förslagsställarna skapade därför ett återvinningssystem där vatten separeras och olja omhändertas. Systemet fungerar genom att befintliga service- och settlingstankar dräneras via rör, ventiler och […]

1: e Engineer Fredrik Carlsson, chief engineer Reine Jacobsson, M/S The Taipan

Rubrik: Arbetsbelöning

Kylvatten blir varmvatten Förslagsställarna ville minska hjälpmaskinernas gångtimmar genom att minska lasten på generatorerna för att kunna stoppa en maskin. Genom modifiering av värmesystemet omfördelas uppvärmningen av varmvatten från elpatroner till att utnyttja energin som återvinns från hjälpkärrornas kylvatten. Numera sker all varmvattentillverkning ombord från kylvattnet och eluppvärmningen kan stängas av. Förslagsställarnas idé har visat […]

Motorman Björn Elmström, teknisk chef Joakim Gräbner, M/S Franklin

Rubrik: Arbetsbelöning

Som på räls En ny installation ombord fick till följd att lastrumsluckan blockerades permanent. Då lastrummet används som förråd för många olika tyngre reservdelar uppstod problem eftersom enda alternativet till förflyttning av reservdelarna blev upp och ned genom lejdaren till lastrummet. Förslagsställarna kom på att man skulle vidga räckverket i lejdaren och bygga en vagn […]

Båtsman Nestor Palomar Jr, M/S Figaro

Rubrik: Arbetsbelöning

Modern lösning på urgammalt problem Trossar och linor har använts för att förtöja fartyg och båtar i tusentals år, en tidskrävande och farlig hantering. För att kunna leda förtöjningstrossar ut från fartygets klys och föregripa ilandhalning av förtöjningstrossar till kajen används kastlinor. Det är en smäcker lina med tyngd i ändan som görs fast så […]

Överstyrman Per Lundholm, båtsman Victor Camat, båtsman Erwin Vega, M/S Fedora

Rubrik: Arbetsbelöningar

Rena fönster med segelduk Frifallslivbåtar placeras normalt på akterkant av fartyget. På grund av den hårda miljön som de utsätts för blir skötsel och underhåll av räddningsutrustningen av största vikt. Trots detta blev fönsterrutorna i livbåten svåra att se igenom, vilket ledde till en del anmärkningar vid hamnstatskontroller. Olika lösningar på hur man ska skydda […]

Reparatör Jan Tigerstrand, M/S Viking Cinderella, 1:e fartygsingenjör Torkel Skarsgård, M/S Peter Pan, 5 000 kr

Rubrik: Arbetsbelöning

Lyckad lösning med lyftbalk och talja Vid byte av spolluftskylare på Wärtstilä Vasa 24-motorerna ska spolluftskylaren lyftas ner och en ny lyftas upp och monteras. Förr satte man en lyftstropp runt maskinens avgasrör och en runt avgasröret på maskinen bredvid,. Det gjorde jobbet omständligt och det krävdes två man för själva lyften. Föreslagställarna monterade ihop […]

Kommunikationstekniker, Magnus Liewendahl, 1.e elektriker Martin Sjövall, M/S Viking Cinderella

Rubrik: Arbetsbelöning

Kablar i vagga Något som utmärker de förslag som skickas in till Stiftelsen är att varje tekniskt problem kan ha många olika lösningar. På samma sätt kan en befintlig teknisk lösning användas för att lösa andra problem. I det här fallet såg processen fram till den ändamålsenliga lösningen ut på följande sätt. Förslagsställarna arbetar inom […]

1:e Fartygsingenjör Kai Beckman, maskinreparatör Ulrik Wiberg, Floatel Superior

Rubrik: Arbetsbelöning

One or none Ombord på Floatel Superior finns två tankar avsedda för färskvatten. Krav i regelverket tillåter inte vattenproduktion eller bunkring till dessa två tankar samtidigt. För att omsätta regler i praktiken och kunna följa dessa utan att göra fel behövdes en lösning för det här. Med en mekanisk förregling (interlock) av parallellt monterade vridspjällventiler […]

Motorman Benny Mantere, M/S Stena Saga

Rubrik: Arbetsbelöning

Geniknölar löste kalkproblem Ett exempel på att tekniska problem ofta kan lösas på olika sätt är fenomenet med kalkbildning i vakuumanläggningar ombord. För att inte riskera driftstörningar var man tidigare tvungen att plocka isär pumparna för hand när kalk skulle avlägsnas. Det var både tidskrävande och innbebar hälsorisker på grund av direktkontakt med svartvatten innehållande […]

Maskinreparatör Per Andenius, M/S Finntrader

Rubrik: Arbetsbelöning

Svordomar som problemlösare Ventilkåporna på en Sultzer S40 är lite sluttande åt alla håll. När man till exempel byter bränsleventil eller ställer ventiler på en cylinder bredvid, gör ventilkåpans form att verktygen glider åt olika håll. I värsta fall hamnar de bakom maskinen och om oturen är framme träffar verktyget någon som råkar befinna sig […]

Reparatör Michael Roos, 1:e fartygsingenjör Magnus Ahvander, M/S Finnpartner

Rubrik: Arbetsbelöning

Två flugor i en smäll Stiftelsen konstaterar att problematiken med tillträde till slutna utrymmen har utvecklats till ett kreativt ämne. I det här fallet kan man lägga märke till att förslagsställarna förbättrat säkerheten när det gäller att ta sig upp och ned genom manhål i bildäck samtidigt som de skapat ett skyddsräcke som markerar att […]

Fartygsingenjör Simon Marmander, M/S Trelleborg

Rubrik: Arbetsbelöning

Lyftanordning för sjövattenfilter Genom åren har en rad idéer fötts ombord på grund av att maskinutrymmen saknar ergonomiskt tänkande. Så även detta förslag. Förslagsställaren har i sitt fartyg fyra sjövattenfilter som vardera har ett lock i gjutjärn som väger mellan 60 och 70 kilo. Locket sitter strax under durknivå och fixeras med pinnbultar. Det är […]

Fartygsingenjör Simon Marmander, M/S Trelleborg

Rubrik: Arbetsbelöning

Bättre luft och rent vevhus Kolvkompressorer och i synnerhet starluftskompressorer har i många fall en dålig lösning på vevhusventilationen. Vevhuset ventileras rakt ut i omgivningen och orsakar en ohälsosam arbetsmiljö och ökad oljeförbrukning. Förslagsställarens idé innebär att man installerar en sluten vevhusventilation som återkopplas rakt in i luftfilterburken på kompressorns inlopp. För att inte få […]

Motorman Aron Winarve, M/S Stena Scandinavica

Rubrik: Arbetsbelöning

Smart lösning på akut verktygsbrist Med ett särskilt tillverkat flammringsvertyg blir det möjligt att med stor noggrannhet dra en flammring rakt upp och under kontrollerade former. Tidigare användes originalverktyg från Man . Problemet var att det verktyget, med en vikt runt 30 kilo, gjorde jobbet tungarbetat. Funktionen var tveksam och fodrade stor uppmärksamhet från användarens […]

1:e Reparatör Jan-Olof Öjetoft, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Svarvad hylsa spar tid Vid flödestest av sprinklersektioner skruvas normalt en slang fast över sprinkler-huvudet med slangklämma. Slangen leds ned i en pyts. Detta för att slippa vattenskador i inredningen. Då det är flera hundra dysor som ska testas gick en stor del av underhållsarbetet på förslagsställarens fartyg åt till att lösa den här uppgiften. […]

Reparatör Roland Lind, timmerman Carlos Zuniga, M/S Stena Nautica

Rubrik: Arbetsbelöning

Smärtfritt kojarbete Vid byte och justering av kojer ombord på Stena Nautica har gångjärnens placering gjort jobbet både svårt och ansträngande. Man var tvungen att vara minst två personer och arbetsställningen var belastande. Med det nya verktyg som förslagsställarna konstruerat flyter jobbet på avsevärt lättare. Man kan i lugn och ro ställa in exakt rätt […]

1:e Motorman Johan Hedlund, M/S Stena Nautica

Rubrik: Arbetsbelöning

Brandbekämpning med tankekraft Det krävs erfarenhet innan man kan utveckla en lösning med enbart tankekraft. I det här fallet var det en brand ombord, där en rökdykare fick ligga på magen i centimeterhögt vatten för att släcka underredet på ett fordon, som gav förslagsställaren inspiration till en framtidslösning. Resultatet blev en konstruktion som ska sköta […]

Elektrikerelev Philip Gunnarsson, elingenjör Bengt Martinsson, M/S Stena Saga

Rubrik: Arbetsbelöning

Verklighetstrogna brandövningar För att genomföra bra övningar krävs övningsutrustning. Förslagsställarna har utvecklat en ventil som man sätter på strålmunstycket på brandslangar så att man kan använda trycksatta brandslangar med vatten i inredningen för mer realistiska brandövningar. Tidigare undvek man det här på grund av risken för vattenskador. Funktionen är mycket enkel och består av en […]

1:e Reparatör Ingvar Olséen, M/S Skåne

Rubrik: Arbetsbelöning

Rationell provtryckning med luftburen pump I fartygets underhållssystem ingår bland annat att en gång om året provtrycka samtliga brandslangar. På förslagsställarens fartyg innebar det 220 stycken brandslangar. Vanligtvis utförs testen med en handpump och en slang åt gången. Ett orationellt arbetssätt som är tidskrävande och medför stor fysisk arbetsbelastning med slitage på armar och axlar. […]

Reparatör Börje Jansson, isbrytaren Atle

Rubrik: Arbetsbelöning

Svarvad lösning Vid överhalningsarbete av bränsleventiler förekommer ofta att hålen mellan ventil-kroppen och nålhuset har utsatts för pittings och slitage. Detta kräver lång tid att slipa in med slippasta. Förslaget i sin enklaste form är att ventilen spänns upp i svarven och att den slipas med maskinen som brukas till ventilspindlar. Ett fäste för uppspänning […]

2:e Styrman Björn Bendix, isbrytaren Atle

Rubrik: Arbetsbelöning

Snabbare brandbekämpning med färgglada spjäll Vid eventuell brand ombord är det av yttersta vikt att så fort som möjligt hitta de öppningar, spjäll, fläktar med mera som måste stängas av för att hindra eldens utbredning. Stiftelsen tycker det är märkligt att man inom IMO, myndighetsutövning eller sjöfartsforskningen aldrig konkretiserat några krav på ett regelsystem som […]

1:e Reparatör Jan-Olof Öjetoft, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Smart lyfthjälp i maskin Stiftelsen har genom åren granskat många förslag från de som jobbar i maskinrum. Ofta handlar det om att hitta mer genomtänkta lösningar på mindre bra konstruktioner. Så var det även i det här fallet. I förslagsställarens fartyg var takhöjden på tok för låg på vissa ställen, däribland ovanför länsvattenseparatorn, vilket gjorde […]

1:e Fartygselektriker Thomas Gustafsson M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Mobil utbildningsstation För att få arbeta med fluorerade växthusgaser krävs ett personligt kylcertifikat. Certifikatet behöver förnyas med ett teoretiskt prov vart femte år enligt regler inom EU och svenska särkrav. Det här förfarandet ställer höga krav på personligt kunnande och att den som ska certifieras har möjlighet att öva på praktisk kylteknik mellan provtillfällena. För […]

Elingenjör Åke Karlsson, M/S Stena Jutlandica

Rubrik: Arbetsbelöning

Jakt på dolda eltjuvar När förslagsställaren började funderade på hur mycket energi som förbrukas ombord utan att man tänker på det, väcktes intresset för att jaga dolda energislukare. En typisk eltjuv var den värmekabel som skyddar mot sönderfrysta rör på bildäck. Då den sköttes genom handbrytning var risken stor att missa att stänga av uppvärmningen […]

1:e Fartygsingenjör Agne Karlsson, M/S Stena Nautica

Rubrik: Arbetsbelöning

Titt i synglas minskar brandrisk Brandsläckning ombord måste kunna utföras snabbt och effektivt. Transportstyrelsen kräver därför att alla fartyg ska vara utrustade med snabbstängningsventiler som stryper bränsletillförseln från tankar och oljesystem i händelse av en eldsvåda. Principen för stängningen är att med handpumpning av ett hydraulsystem aktivera en hydraulkolv. Kolven är monterad på en fjädrande […]

Motorman Ulf Johansson, M/S Stena Saga

Rubrik: Arbetsbelöning

Konsten att hålla tätt På Stena Saga hade man problem med höjdfixering av vevhusluckor (används för inspektion av vevhus) på sina så kallade pielstickmotorer. Då vevhusluckans läge inte var fixerat blev det lite si och så med centreringen av luckan vilket kunde leda till oljeläckage och i värsta fall stopp i maskin. Ute bland båtarna […]

Båtsman Estaniel R. Momo, M/S Stena Forerunner

Rubrik: Arbetsbelöning

Säker lucköppning Fall genom luckor som öppnats i däck kan sluta riktigt illa. För att undvika den här sortens olyckor har förslagsställaren monterat en rödmålad stång som fälls ner med ett enkelt handgrepp och spärrar av en passage förbi luckan. Med det systemet minskar risken att någon ska glömma sätta upp avspärrningar eftersom man inte […]

1:e Fartygsingenjör Marcus Karjalainen och Reparatör Renato Paragas, M/S Stena Forerunner

Rubrik: Arbetsbelöning

Kolvkronor i köksskåp För att skydda kolvkronorna förvarades de i ett skåp. Nackdelen var att det medförde tunga och otympliga lyft när kolvkronan skulle föras in i hyllplanen. Förslagsställarna löste problemet genom att tillverka skåp med svängbara hyllplan, liknande de som finns i moderna kök. Nu kan en kolvkrona med hjälp av en kättingtalja enkelt […]

Befälhavare Magnus Hellström och Överstyrman Andreas Joelsson, LNG-tanker SEAGAS

Rubrik: Arbetsbelöningar

Förtöjning med hötjuga Seagas uppges vara världens första bunkerfartyg för flytande naturgas, LNG. Sex morgnar i veckan lägger hon till vid sidan av Viking Grace i Stadsgårdskajen i Stockholm med uppgift att förse Finlandsfärjan med bunker. Processen tar en knapp timme, vilket är den tid man har till buds innan färjan åter ska avgå. För […]

Befälhavare Magnus Hellström och Överstyrman Andreas Joelsson, LNG-tanker SEAGAS

Rubrik: Arbetsbelöning

Rena tankar För att hindra främmande partiklar att komma in i tankarna finns det krav på filter. Om filterfunktionen ska fungera måste det sitta helt centrerat och vara fullständigt tätt runtom. Problemet på förslagsställarnas fartyg var att konstruktionen gjorde det svårt att få filter och packning på rätt plats. Men besättningen hittade en lösning. Man […]

Reparatör Bengt Björklund M/S Cinderella

Rubrik: Arbetsbelöning

Bekymmersfria toalettbesök För att både passagerare och besättning ska kunna erbjudas ett bekymmersfritt toalettbesök är det viktigt att avloppssystemet underhålls regelbundet. Ett sätt att säkerställa en fungerande toalett är att med jämna mellanrum dosera med syra för att motverka den beläggning i rören som uppkomsten av urinsten orsakar. På ett stort passagerarfartyg med upp emot […]

Reparatör Bengt Björklund M/S Cinderella

Rubrik: Arbetsbelöning

Skitjobbsfrämjande tvättanordning Soptunnorna ombord behöver ofta rengöras och det kan bokstavligt talat vara ett riktigt skitjobb. När högtryckstvätten används stänker det upp vatten som ofta innehåller glassplitter som suttit fast i tunnan. Förslagsställaren kom på en sinnrik lösning på problemet. Han bockade en plåt som har samma form som öppningen på en soptunna och monterade […]

Elingenjör Lars Runnsjö och 1:e Reparatör Dick Holm M/S Huckleberry Finn

Rubrik: Arbetsbelöning

Att döda en brattbergare Till stöd för alla de stackars sjöfarare som svurit åt dessa ”djävulens påfund till kabelgenomföringar”, har förslagsställarna uppfunnit ett verktyg som kan öppna de så kallade brattbergarna och få ut expanderblocken i kabelgenomföringen. Verktyget är i grunden en utdragare, där en utdragsskruv kan gängas fast i skruvarna som sitter i expanderblocken. […]

1:e Reparatör Niklas Skirby, M/S Huckleberry Finn

Rubrik: Arbetsbelöning

Loss ur golvbrunnen De gamla golvbrunnslocken (spegattlocken) bestod av sträckgaller som var så illa sönderrostade att både barn och vuxna riskerade att fastna i dem och göra sig illa. Det var även svårt för matroserna att hålla rent. Förslagsställaren började fundera över om han på något sätt kunde förbättra situationen. Lösningen blev då helt vanliga […]

2:e Fartygsingenjör Jonas Svensson och Teknisk chef Zdzislaw Makar, M/T Ternvag

Rubrik: Arbetsbelöning

Axelpress i maskin För att underlätta demontering av axlarna på fartygets ventiler har ett verktyg bestående av tre delar tagits fram. En så kallad expanderpress har tillverkats vilket gör att man undviker skador när axlarna med enorm kraft pressas ut. Expanderpressen har visat sig ha många olika användningsområden. Den fungerar på alla axlar som behöver […]

1:e Fartygsingenjör Edward Lundin och Teknisk chef Zdzislaw Makar, M/T Ternvag

Rubrik: Arbetsbelöning

Vågskydd för säkrare jord Vid hårt väder hände det ofta att vågorna slog över förskeppet på fartyget så att lysrörsarmaturerna på backen skadades eller slets bort. Det här ledde till mycket extra arbete ombord med byte av trasiga armaturer och jordfelssökningar. Till slut tröttnade förslagsställaren på alla ”brandkårsutryckningar” och började fundera på vad som istället […]

Teknisk chef Christer Andersson, M/S Fidelio

Rubrik: Arbetsbelöning

Lättandat vid saxlyft När olika hängdäck på bilfartyg ska ställas om använder man så kallade saxlyft. De är installerade på en lätt lastbil och drivs av en dieselmaskin av äldre modell som saknar både partikelfilter och katalysator. Med andra ord är det ganska gott om sotpartiklar och aska i luften runt maskinen där besättningen arbetar. […]

Matros Adonis Castrence och Överstyrman Maria Moberg M/S Fidelio

Rubrik: Arbetsbelöning

Bristande fyllenät Landgångsnät, eller fyllenätet som det brukar kallas på sjömansspråk, är ett skyddsnät som ska hindra fall mellan fartygsidan och kajen. En vanlig brist är att landgångsnät saknas eller är felaktigt monterat. Ofta går det inte att fästa nätet ordentligt därför att det saknas öglor på skrovet, men måhända beror det ibland även på […]

Matros Patrick Mäkinen, M/S Aniara

Rubrik: Arbetsbelöning

Släpp fånglinorna loss För att räddningsbåten ska hamna rätt under sjösättning krävs en fånglina som sträcks förut så att räddningsbåten kommer att hänga på korrekt plats längs sidan på det stora fartyget. Fånglinan måste också vara belagd förut utmed fartygets sida. Det finns dock en nackdel med denna metod. För att fånglinan inte ska slå […]

Teknisk chef Thomas Gustafsson, M/S Petunia Seaways

Rubrik: Arbetsbelöning

Manhål utan akrobatik Mannhål med manluckor är till för att ta sig in i slutna utrymmen. Sådana finns i däck, på skott, under däck och på tankar. Riskerna med slutna utrymmen har under senare år uppmärksammats både här hemma i Sverige och i internationella konventioner, men mycket lite har gjorts för att bygga bort riskerna […]

Överstyrman Niklas Hedén och 1:e Reparatör Mikael Ek, AHTS Loke Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Hårda tag och mjuka kroppar På ankarhanteringsfartyg används bogserspel för att bogsera och dra upp riggankare. Ett ankare kan väga hela 18 ton och vajern är grov, ändå löper arbetet med att ta upp ankare på däck lätt och smidigt. För att få vajer och kättingar på rätt plats i vinschtrumman används en spolapparat. Kättingarna […]

Överstyrman Niklas Hedén och 1:e Reparatör Mikael Ek, AHTS Loke Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Fast grepp om kameran På ankarhanterare är det krav med kamera på häckrullen för att möjliggöra en tidig kontroll av ankaret innan det tas upp på däck. Men kameran, som är fäst i en särskild ställning i form av en lång arm, måste också snabbt kunna tas in och sättas ut. Tidigare användes en kran […]

Matros Anders Toresson och 1:e Reparatör Mikael Ek, AHTS Loke Viking

Rubrik: Arbetsbelöning

Rent och fint utan slit Leriga ankare och annan utrustning som lyfts upp på däck spolades förut rena med vanliga slangar. Det ledde i sin tur till att däcket blev nerkladdat och måste rengöras. Men att under en längre tid stå med en spolslang trycksatt med brandpump är mycket påfrestande, framför allt för axlar och […]

Maskinchef Fredrik Högberg och Befälhavare Jörgen Hansson Smedberg, KBV 032

Rubrik: Arbetsbelöning

Vattentät brandplan Alla större fartyg ska enligt SOLAS-konventionen vara utrustade med utvändig placering av brandplaner för extern åtkomst av räddningstjänst i händelse av brand eller annan nödsituation. Dessa planer brukar förvaras i plast- eller aluminiumrör, cirka tolv centimeter i diameter med skruvlock. Risken finns dock att behållarna inte är tillräckligt täta och att inträngande vatten […]

Motorman Rene G. de la Cruz, M/T Bit Okland

Rubrik: Arbetsbelöning

Tungt jobb blev lätt – i alla väder På grund av bränslepumparnas vikt och otymplighet krävdes ofta två man vid överhalningsarbete. Insatsen innebar dåliga arbetsställningar och tunga, riskabla lyft. Sjögång försvårade förfarandet och gungade det för mycket fick man ta paus tills det lugnat sig. Förslagsställaren kom på en genial idé för att lösa problemet. […]

Teknisk chef Johan Diederichs, M/S Finnclipper

Rubrik: 20 000

Syndafloden ett minne blott En stor del av underhållsarbetet på förslagsställarens fartyg gick åt till att lösa problem med rost i rören för sprinklern på lastdäck. Drenschersystemet, som de sprinklerbevandrade kallar det, är ett vattenspridningssystem med sjövatten som släcker brand på fartygets rorodäck. Kombinationen av galvaniserade stålrör och saltvatten orsakade dock svårigheter att hålla systemet […]

Båtsman Torgny Granath, M/T Tellus

Rubrik: Arbetsbelöning

Säker vandring till mastens topp För att man helt säkert skulle kunna ta sig ända upp i masttoppen via mastlejdarenkrävdes en parallell vajer att fästa säkerhetslinan i. Så långt var allting bra, men verkligheten blev oftast en annan. När det blåste rörde sig vajern kraftigt i vinden och skapade problem med oljud på bryggan och […]

Safety Manager Erik Dahlberg och 1st Refrigeration Engineer Timo Andersson, M/S Superstar Aquarius

Rubrik: Arbetsbelöning

Garanterat tryck i brandlina På grund av de speciella omständigheter som råder under varvsbesök kan risken för brand öka. För bibehållen brandsäkerhet måste man vara säker på att få tryck på brandledningen från nätet i land om fartygets egna pumpar inte skulle gå att använda. Förslagsställarna har därför tagit fram en utrustning som kan installeras […]

Överstyrman Ulf Nyberg, Pumpman Edgardo Frias och Reparatör Jerry Baldoza, M/T Palanca Montivideo

Rubrik: Arbetsbelöning

Stege till Manlucka Dagens fartyg är dåligt konstruerade med avseende på tillträde till slutna utrymmen. Vid upp- och nedgångar i tankar finns det sällan något att hålla sig i. På det här fartyget var det fallet vid nergången till ballasttankarna. Man gjorde därför en liten stege som bultades fast i pinnbultarna till manluckan. Med den […]

Reparatör Lars Johansson, Båtsman Lennart Hammerin

Rubrik: Säker montering av släpöga

En AHTS har till uppgift att flytta ankare och bogsera mobila enheter. En vanlig, men ofta besvärlig uppgift inom offshoreverksamhet med stor risk för skada, är när ett släpöga ska monteras. Släpögat är ett stålblock som vajern löper igenom då man bogserar en rigg, ett fartyg eller dylikt. Själva släpögat bultas fast i ett fäste […]

Befälhavare David Gutierrez, M/S Scorpius

Rubrik: Kontroll av frälsarkransar

Vid tillsyn av fartyg genomförs ett stort antal aktiviteter som ger underlag till utfärdande av certifikat eller andra beslut. Bland annat ska ansvariga för fartyget genomföra obligatoriska kontroller (utöva egenkontroll) av all möjlig säkerhets- utrustning. En sådan utrustning är frälsarkransarna (livbojarna) som är placerade på var sida om bryggvingen. Frälsarkransarna är fästade i rep. När […]

2:e Fartygsingenjör Edward Lundin, Teknisk Chef Jimmy Pålsson

Rubrik: Sotning utan risk för rost

En avgaspanna är en slags värmeväxlare som tar till vara på värmen från avgaserna i skorstenen och överför den till fartygets värmesystem. Ibland behöver avgaspan- norna sotas, och för det finns olika metoder som är mer eller mindre lämpliga. Att skölja med stora mängder vatten kan orsaka korrosionsproblem eftersom det leder till att svavelsyra bildas […]

Reparatör Stellan Lundberg, Reparatör Lennart Lundberg

Rubrik: Räckverk mot minnesluckor

I genomsnitt glömmer en vuxen tre saker som ska göras varje dag. Statistiken gäller troligtvis även personal på fartyg. När luckor öppnas i däck glöms ofta skyddsräck- et bort. Därför tog förslagsställarna på isbrytaren Atle, då en lucka till ett lyftschakt var öppen, tillfället i akt och försåg den med ett teleskopiskt räckverk. Räckverket sitter […]

Reparatör Stellan Lundberg, Reparatör Lennart Lundberg

Rubrik: Simultan stängning av brandspjäll

Luckorna till brandspjället stängdes tidigare med hjälp av en stege från däck. En osäker och opålitlig lösning med stor risk för fall och ras, vilket för övrigt tillhör de vanligaste olycksorsakerna till sjöss. Eftersom brandspjäll kategoriseras som kritisk utrustning på ett fartyg och måste kunna användas omedelbart i samband med ett krisläge, konstruerade förslagsställarna följande […]

Teknisk Chef Thomas Gustafsson

Rubrik: Vakuumpåsar för brandslangar

Förslagsställaren menar att brandslangar kan förvaras i sina respektive slangskåp, inpackade i vakuumpåsar av hög kvalitet. Fördelarna är att slangens livslängd ökar samt att man underlättar de återkommande årliga kontrollerna. Stiftelsen tycker att det här är en kul innovation. Dessutom kan ytterligare en positiv effekt vara att brandslangarna kommer att förbli brandslangar och inte, på […]

Överstyrman Robert Larsson, 3:e styrman Lyndon Fernandez, Reparatör Romy Vacaro

Rubrik: Alle man säkert ombord – i livbåten

På grund av att frifallivbåten inte får komma i kontakt med fartyget efter utlösning måste uppställning ske på en stuvningsbädd, högt över akterdäck. Vid ett övergi- vande eller hantering av frifallivbåten i samband med övningar finns en stor risk att besättningen halkar eller kliver fel mellan båt och stuvningsbädd. Förslagsställarna löste det problemet genom att […]

Båtsman Bengt Malmedahl, Däcksreparatör Mario C. Luciano

Rubrik: Minskat krångel med frifallsbåtar

Sedan frifallslivbåtarna gjorde sin debut inom sjöfarten på 1970-talet har inte mycket gjorts för att förbättra dessa. På förslagsställarnas fartyg har man däremot genomfört en viktig förbättring. Då frifallsbåten skall återplaceras på stuvningsbäd- den efter övning och annan verksamhet skall båtens nedre säkringskrok (används enbart i stuvningsläge) glida in i en fast positionerad bygel. Detta […]

Båtsman Bengt Malmedahl, Däcksreparatör Mario C. Luciano

Rubrik: Kors för splitsning av vajer

Med ett verktyg som satts ihop som ett kors med tre tvingar på kan man forma och fixera grövre och hårdare vajer på kås. Kul och smart lösning där man fortfarande håller traditionellt sjömansarbete vid liv. Stiftelsen förutsätter att wiren beroende på säker användning omsorgsfullt undersöks i enlighet med gällande regelverk.

Matros Adonis Casterence, M/S Fidelio

Rubrik: Plastic Mirror

Inför en insats i samband med brand ombord gäller det att alla rökdykare i brand- grupperna har utrustningen i perfekt skick och att den sitter som den ska. För att rökdykaren själv ska kunna förvissa sig om att utrustningen sitter korrekt, kom förslagsställaren på idén att sätta upp speglar på i brandstationen som möjliggör att […]

Serviceingenjör Daniel Turkowitch, Serviceingenjör Per Engström M/S Galaxy

Rubrik: Kylvatten värmer bildäck

De flesta bildäck på ropax-färjor är endast utrustade med sedvanliga bildäcksfläktar för evakuering av luft och utan någon som helst tillskott av värme. Det vet alla sjömän som tillbringat frusna och ohälsosamma arbetstimmar  i denna omänskliga miljö. Så var även fallet på passagerarfärjan Galaxy. Vintertid var man tvungen att helt avstå från att köra bilfläktarna till sjöss […]

Maskinreparatör Daniel Freidenfelt

Rubrik: 15 000

Vid underhållsarbete i maskinrummet måste ibland gretingarna (durkgallren) lyftas bort. Det här sker oftast under dåliga ergonomiska förhållanden, eftersom det inte finns acceptabla utrymmen för att upprätthålla goda arbetsställningar. Belastning- en på maskinpersonalen ökar också genom att verktygen som används är mycket tunga. För att underlätta arbetet i vevhuset byggde förslagsställarna om gretingens befintliga fasta […]

Motorman Klas Löfstrand

Rubrik: Smidigt verktyg för fastkoksade säkerhetsventiler

Vid demontering av topplock brukar vanligtvis säkerhetsventilen ha koksat fast. Hittills har det krävts en del våld med rörtänger och dylikt för att få loss dem, med skador som följd. Till slut ansåg förslagsställaren att han ställt till med tillräckligt med skada. Han började fundera över om han på något sätt skulle kunna utveckla en […]

1:e Motorman Przemyslaw Czapliski ”Norrland”

Rubrik: Pressverktyg för tubvärmeväxlare

För i- och utpressning av smörjoljekylare användes tidigare kofot, taljor, träbit, slägga med mera. Det var omständligt och innebar stor risk för skador på både tuber och händer. För att underlätta arbetet lät förslagställaren tillverka en press med vilken man smidigt kan pressa i och ur kylaren med, utan att behöva göra illa sig eller […]

Reparatör Gert Stenkilsson

Rubrik: Alla klarar jobbet med nytt verktyg

Förslagsställaren jobbar på ett fartyg som har haft stora problem med kopplingen mellan bränslepumpen och tryckröret till bränsleventilen på MAK-maskiner. Efter- som man inte kunde använda momentnyckel och det fattades instruktioner drogs denna alltid för hårt. Konsekvensen blev att den järnring som normalt trycker ner ”konan” i kopplingen blev för stor och tunn och nådde […]

Reparatör Gert Stenkilsson

Rubrik: Sömnlösa nätter och onormala vattenläckor

I stället för att somna om låg förslagsställaren vaken och funderade på hur han skulle få stopp på alla vattenläckor som var orsaken till att han ständigt behövde kliva upp mitt i natten. Eftersom det fanns kavitationsskador i kopparrören drog han slutsatsen att det var för stor cirkulation på varmvattnet och att lösningen mås- te […]

1:e Reparatör Bernt Carlsson

Rubrik: Verktyg för byte av topplocksbultar

En topplocksbult går alltid av jämns med motorblocket. Men föreslagsställaren valde att omstrukturera en avdragare så att det räcker att bara borra hålen. Det ger ett effektivt resultat utan slipning eller annat tidsödande arbete.

1:e Fartygsingenjör Torkel Skarsgård och 1:e Reparatör Jan Tigerstrand, M/S Viking Cinderella

Rubrik: Tiger eye och tvättmonster

På många passagerarfartyg finns en tvättsläde, ett så kallat tvättmonster, vars syfte är att via räls följa fartygssidan och spola av alla fönster med färskvatten. När tvättsläden ska passera utmed fartygssidan uppstår ofta problem. Det beror på att det finns utstickande flodljusarmaturer monterad för att ge ljus om fartyget skulle behöva överges. Dessa armaturer skadas […]

2:e fartygsingenjör Simon Marmander

Rubrik: Snabbstängda dörrar

För alla fartyg gäller att öppningar i vattentäta skott ska kunna stängas vatten- tätt. För SOLAS-fartyg gäller generellt att dörrar i vattentäta skott ska utgöras av fjärrmanövrerade skjutdörrar som även ska kunna öppnas och stängas manuellt. Dörrarna ska också gå att styra genom handpumpning. Under åren har kraven på dörrarnas manöverhastighet höjts eftersom det ökar […]

Båtsman Göran Björk och Reparatör Pär-Anders Hedén

Rubrik: Plastplugg mot isbildning

Att sjösätta traditionella livbåtar kräver både en vältränad besättning och att man håller livbåt och utrustning i mycket gott skick genom rigorösa kontroller. Vintertid måste lämpligt skydd finnas som motverkar snö och isbildning i båtarna, exempelvis kapell. Men trots att tekniken för livbåtar sakta gått framåt är den fortfarande inte ofelbar. Förslagsställarna såg ett behov […]

Motorman John Arnberg

Rubrik: Självgående ureatvätt

Att få bort stopp i urealansar kan vara mycket besvärligt. Urean kristalliserar sig inuti lansen och det är mycket svårt att komma åt i alla små hål. Förslagsställaren har därför konstruerat ett verktyg som underlättar arbetet betydligt. Han tillver- kade en koppling som enkelt ansluts till varmvattenkranen. Sedan är det bara att öppna kranen och […]

Teknisk Chef Bosse Lindgren

Rubrik: Bättre arbetsmiljö med ordningssam dokumentation

Kombinationen ett stort personligt engagemang, en god idé och ett resursstarkt rederi har resulterat i ett mycket lyckat resultat när det gäller dokumentering av det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord. Systemet bygger på vedertagna regler från traditionell riskanalys med inriktning mot arbetsmiljön och tillämpas nu fullt ut i alla rederiets fartyg. Stiftelsen vill premiera denna kunskap och […]

Däcksreparatör Ulf Holm

Rubrik: Konsten att byta en glödlampa

Stiftelsen har genom åren stött på många förslag som helt enkelt tillkommit då fartygskonstruktören glömt bort en del av de funktioner och arbetsmoment som förekommer ombord. Ett tydligt exempel är när man monterar lysarmaturer på ett sådant sätt att det är omöjligt för besättningarna att komma åt för glödlampsbyte. I det här fallet handlade det […]

Estaniel R. Momo

Rubrik: Slut med självutlösande bojar

Som vi hört tidigare går ibland inte konstruktion och funktion hand i hand. Förslagsställarens fartyg utgör inget undantag. Man-över-bord-bojar ska kunna fjärrutlösas och måste placeras med avseende på rörlighet och montering. I det här fallet lossnade bojarna, som normalt sitter i anslutning till kommandobryggan, vid dåligt väder. Det skedde vid ett par tillfällen varje år. […]

Leif Näslund

Rubrik: Förbättrad ventilation i apparatrum

Stark värmeutveckling från elektrisk och elektronisk utrustning i så kallade apparatrum är ett vanligt problem i äldre fartyg. Under åren har utrustning tillkommit eller bytts ut mot modernare enheter och den ventilation som ursprungligen installerades har blivit otillräcklig. Förslagsställaren flyttade kanalen för den centrala utsugningsfläkten så att den tar luft från publika utrymmen i den […]

Kocksteward Emil Hedenborg och Elektroingenjör Leif Näslund

Rubrik: Dämpad ljudnivå i byssan

Kökspersonal drabbas ibland av hörselproblem. En anledning är att ventilationsfläktarna kring spisar och stekbord normalt går på fullt varvtal med mycket höga ljudnivåer som följd. Vid ett underhållsarbete installerade förslagsställarna varvtalsreglering för utsugningsfläktarna. Det ledde till att varvtalet kan justeras, och därmed sjönk ljudnivån. En billig och ganska enkel insats för en förbättrad arbetsplatsmiljö i […]

Adonis R. Castrence,

Rubrik: Stopp för räckverksgrindar

Förslagsställaren tyckte det var obehagligt att räckverksgrindarna på däck kunde öppnas både utåt och inåt. Inåt är den naturliga vägen, eftersom det vid öppning utåt finns risk att den som hanterar grinden faller över bord. Genom att svetsa fast ett litet clips på gångjärnets fasta del hindras grinden från att öppnas utåt. En liten men […]

Jörgen Simonsen

Rubrik: Översvämningsskydd från urinoarer

Förslagsställaren hade noterat att översvämning från passagerartoaletterna var ett vanligt problem som förorsakade mycket städarbete, dålig lukt med mera. Problemen berodde på att vattentilloppet, som styrs automatiskt med timer och magnetventil arbetar oberoende av vakuumsystemet. Om vakuumet släpper, vilket händer då och då, fortsätter timern och magnetventilen att öppna vattentillförseln med översvämning till följd. Lösningen […]

Per Axelsson

Rubrik: Justerbar levang

Att vaska utsidan på ett fartyg, exempelvis runt rullklys, är en vanlig men ofta besvärlig uppgift. Det är svårt att komma åt utan att hänga farligt långt ut över relingen. Förslagsställaren tillverkade därför ett justerbart knä på levangen med hjälp av några rörbitar, ett par bitar plåt och några skruv. Ett enkelt, men mycket användbart […]

Zafer Taylor

Rubrik: Borrutdragare

Att dra ut ett fastkört eller avbrutet borr ur ett arbetsstycke kan vara mycket besvärligt. Förslagsställaren har därför konstruerat ett verktyg som underlättar det arbetet betydligt. Han svetsade ihop två muttrar med hålsidorna mot varandra. Sedan borrade han två hål i ena mutterns motstående flanker. Hålen gängades och försågs med en skruv vardera. Genom att […]

Rikard Georgio

Rubrik: Brandslangshållare

Vid inspektioner, exempelvis Port State Controls och vetting, krävs ofta att fartyget ska visa vattentrycket från brandpumparna vid olika brandpostpositioner. Standard är att en person står vid slangmunstycket. När trycket sätts på måste denne vara tillräckligt stark och på alerten för att inte kastas bakåt och tappa munstycket. Förslagsställaren kopplade slangen till ett nytillverkat slangkopplingsverktyg […]

Ingvar Johnsson

Rubrik: Minskad brännskaderisk

Varma motorer och rör i maskinrum utgör en ständig risk för brännskador. Förslagsställarens fartyg utgör inget undantag. Det har kylmantlar fastsatta i cylinderfodret med skruvar underifrån till fyra stålklotsar. När skruvarna skall lossas måste man således göra det underifrån där en ångledning (tracing) utgör en omedelbar risk för brännskador. Förslagsställaren löste problemet genom att vända […]

Ingvar Johnsson

Rubrik: Ordning och reda bland verktygen

Förslagsställaren irriterades över att verktygen till separatorerna inte kom tillbaka till sin rätta plats på verktygstavlan efter användning. Han hängde om verktygen så att de hamnade på sin förutbestämda plats och fotograferade verktygstavlan. Fotografiet framkallades i A4-format, plastades in och sattes upp invid tavlan. Nu hängs alla verktygen upp på rätt plats efter användning och […]

Fartygsingenjör Edward Lundin och Teknisk chef Jimmy Pålsson

Rubrik: Testverktyg för brandslangar

Varje år skall brandslangarna ombord testas. Att se om det kommer vatten ur dem är förstås ganska enkelt, men det finns vanligtvis ingen utrustning som talar om ifall trycket är det rätta. Förslagsställarna ville ha ett verktyg som kunde hjälpa till att visa just trycket i slangarna. De tog ett rörstycke, fäste brandslangskopplingar i båda […]

Pär-Anders Hedén

Rubrik: Enkel grindöppning vid livflottestation

Förslagsställaren har noterat att grindarna vid livflottestationer och liknande ställen är ganska tunga. Samtidigt måste de lyftas ett litet stycke för att kunna öppnas. Själva lyftet sker i obekväm höjd för de flesta människor och kräver rejäl muskelstyrka. En kort hävarm tillverkades och monterades på det fasta räckverket intill grinden och därigenom blev öppning möjlig […]

Oskar Waahler och Michael Colliander

Rubrik: Alarm på HIFOG-ventil

Sprinklersystemet (så kallat HIFOG) i inredningen är ständigt satt under högt tryck. Om brand uppstår smälter en glasdetektor på grund av värmen, systemet löser ut och åstadkommer en mycket effektiv brandbekämpning. I maskinrummet är systemet däremot inte trycksatt. Istället är det försett med sektionsventiler som öppnar och släpper på vatten om en flamdetektor aktiveras. Vid […]

Martin Johansson

Rubrik: Indikering av fläktspjäll

Vid en eventuell brand i ett roro-fartyg är det av yttersta vikt att så fort som möjligt hitta de öppningar, spjäll, fläktar med mera som måste stängas av för att hindra eldens utbredning. Förslagsställaren tyckte att systemet i hans fartyg, som baserades på bokstavskombinationer, kunde leda till tveksamhet eller missförstånd. Han föreslog därför en enkel […]

Estaniel Momo

Rubrik: Vinschspegel

Förslagsställaren är operatör av vinschar vid förtöjningssituationer. Vinschar installeras ofta utan tanke på att operatören skall kunna se trumman från sin position. Därmed har denne svårt att upptäcka om kopplingen i vinschen går i eller ur sitt driftläge utan att lämna operatörsplatsen för att gå fram och titta. Förslagsställaren installerade då en vanlig lastbilsspegel på […]

Pär-Anders Hedén

Rubrik: Jigg för hydraulisk dragning av muttrar

I varje cylinder sitter en bränsleventil. Via en mängd små hål levereras bränslet i finfördelad form och högt tryck till cylindern. Ventilen hålls på plats av en hårt ansatt mutter, så kallad nozzlemutter. Vid underhåll måste nozzlemuttern lossas och ventilen dras ur cylindern. Men ofta har muttern bränt fast av olja och värme och man […]

Pär-Anders Hedén

Rubrik: Spolrör för rengöring i trånga utrymmen

För att kunna göra rent under, exempelvis maskinrumsdurkar demonteras ofta durkplåtarna utan att hålen tydligt markeras. Om någon trampar ner i ett sådant hål kan det leda till svåra personskador. Det här ville förslagsställaren undvika och konstruerade därför ett rör som gör det möjligt att rengöra under durkarna utan att de skruvas loss. Ett rör, […]

Joar Lindahl

Rubrik: Handdusch i vaskhörnan

Förslagsställaren rengjorde maskindelar. När så diesel- och kemikalierester skulle sköljas av fanns bara en grövre trädgårdsslang med ett reglerbart munstycke. Arrangemanget krävde tvåhandsfattning och resulterade i sprut över hela utrymmet. Förslagsställaren tänkte till och i köket ombord fann han ett litet duschhandtag med vilket bestick och porslin spolades av innan de kördes in i diskmaskinen. […]

René Hjarsbaek

Rubrik: Stötfri dorn för öppning av pearlink och kenterlink

Inom ankarhanteringsverksamheten hanterar man ofta stora och tunga kättinglänkar, så kallade pearlinks och kenterlinks. Förslagsställaren tyckte att de gamla verktygen för att öppna och slå ihop dessa länkar var otidsenliga och farliga då personskador inte var ovanliga. Han konstruerade en dorn som via ett kort stålrör och en elastisk slang är kopplade till ett längre […]

Karl Minkkinen

Rubrik: Eliminering av hälsoproblem vid sludgetömning

Av praktiska skäl tömmer förslagsställarens fartyg sludge och oljerester till en tankbil som kör in på huvuddäck och behåller motorn gående. Ångorna som bildas vid hanteringen av sludgen uppfattas av stuveriet som ett arbetsmiljöproblem och stör den tidspressade lasthanteringen vid hamnuppehållen. Man kopplade då en slang till sludgebilens avgassystem. Slangen drogs in i en ventilationstrumma […]

Per-Göran Andenius och Kenneth Nordberg

Rubrik: Utdragare för scuppergaller

Att byta scuppergaller på lastdäck fann förslagsställarna vara ett tungt arbete. Ofta används fartygets gaffeltruck i kombination med gasvärmning vilket medför risk för brand. En hydraul som utnyttjade mekanikens lagar visade sig vara medicinen. Hydraulen arbetar på en hävarm med krokar som träs ner genom gallret och griper om ett par gallerjärn. Gallret lossas nu […]

Nicklas Olofsson

Rubrik: Torkställ för analysflaskor

Att analysflaskor som används vid pannvatten- eller kylvattenanalys skall vara helt rena är väl känt. Förslagsställaren tyckte dock att det var svårt och tidsödande att torka flaskorna efter diskning. Han fäste då ett antal tunna rör på en bottenplatta med motsvarande hål. Rören fick några mindre hål och bottenplattan anslöts till ett luftuttag via en […]

Mårten Düring, Johan Karlsson och Claes Tamber

Rubrik: Tank-Puff, nödpejlingsutrustning

Ibland är utrymmet så trångt att det inte går att montera och avläsa ett pejlrör överst i ballasttankarna. Förslagsställarna monterade därför en rörstuds med en kulventil i nederänden på tanken. Till denna kopplades en rörbit där man monterade en manometer och en cykelslangsventil. Vid pejling öppnas kulventilen och med en vanlig cykelpump driver man vattnet […]

Thomas Gustafsson Jens Holger Petersen

Rubrik: Praktisk metod för att lossa trasig skruv

En skruv som går av kan vara mycket svår att få loss beroende på hur den sitter. Förslagsställarna råkade ut för att skruven gick av ca. 20 centimeter ner iomgivande material. Att borra och gänga för att få ut den var uteslutet och normalt hade man varit tvungen att demontera hela den konstruktion som skruven […]

André af Forselles och Gunnar Sundby

Rubrik: Stege för upptagning av nödställd ur vattnet

När en nödställd som fallit i vattnet skall räddas upp på ett mindre fartyg är det ofta sista momentet som är svårast – att få upp den nödställde på räddningsenheten. Uppgiften ingår i förslagsställarnas vardag, men någon smidig och praktisk lösning tyckte man sig inte ha. Förslagsställarna tog då en förstärkt lättmetallstege och försåg den […]

Bengt Björklund

Rubrik: Lyftanordning för avfallstunnor

I samhället produceras alltmer avfall och detta märks inte minst inom färjetrafiken. Det myckna resandet leder till mängder av förpackningar och annat skräp och personalen får allt tyngre avfallsenheter att hantera. Förslagsställaren observerade detta och arrangerade en travers vid det ställe där det mesta av avfallet hanteras. Den arbetskamrat som svarade för själva arbetsuppgiften slapp […]

Bengt Björklund

Rubrik: Skyddsarrangemang i inredningsgångar

Förslagsställaren noterade att de vagnar med lakan, handdukar, proviant med mera som transporterades i fartyget ofta körde emot dörrtrycken och annan utstickande utrustning i fartygets gångar. Byten av dörrlås och andra reparationer drog stora kostnader, förutom att helhetsintrycket av inredningen påverkades negativt. Med en bit stålplåt, bockad till en enkel kil, kunde åtminstone lås och […]

Bengt Björklund

Rubrik: Dispenserstation

En trevlig service i många färjors stora matsalar är vintapparna. I förslagsställarens fartyg fanns vinboxar på fyra olika ställen i kommoder eller i små pentryn. Vinboxarna rymmer 20 liter vardera och det var ett tungt arbete att byta ut tomma boxar mot nya. Allt mitt inne bland passagerarna. Genom att göra en enda station med […]

Niclas Nilsson

Rubrik: Inspektionshål för livbåtskrokar

Förslagsställaren funderade kring olyckor vid livbåtsövningar där orsaken ofta är att livbåtskroken eller krokarna släpper i greppet och båten faller. De prövade teorin att bättre sikt borde vara till god hjälp och tog upp ett inspektionshål i båttäckningen mitt för livbåtskrokarnas greppunkt. Nu såg man tydligt när kroken var i rätt läge och alla inblandade […]

Benjamin Galoracan

Rubrik: Verktyg för demontering av cylinderfoder

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus prioriterar insatser med inriktning mot förbättrad arbetsmiljö. Därför belönas ofta förslag som riktar sig mot tunga lyft. Ett sådant uppstår när cylinderfoder skall demonteras i förslagsställarens fartyg om man inte har det av honom konstruerade verktyget.

Jesper Ström

Rubrik: Verktyg för överhalning av bränsleventiler

Ett underhållsarbete som består i att överhala huvudmaskinens bränsleventiler vållar ofta problem på så sätt att när man skall lossa den stora muttern som håller nålhuset på plats, följer gärna nålhuset med muttern runt. Orsaken är förekomsten av förbränningsrester. Då skjuvas lätt de två nålstift av, som åstadkommer uppriktningen mellan nålhus och bränsleventil. I fartygets […]

Peter Lockman

Rubrik: Vev till flottekran

Jakten på säkerhet kan ta sig många uttryck. När man skall sänka flotten hindras lyftningen av spärr om man inte först tar bort veven för hissning. Då låser sig hela dävertfunktionen och livräddningsutrustningen kan inte göra den tjänst som den är avsedd att göra. Förslagsställaren irriterade sig på detta och konstruerade en mekanism på veven […]

Rodel Corrales

Rubrik: Förbättrad ergonomi vid nödstyrning

Nödstyrning av fartyg är dessbättre inte en vanlig företeelse. Däremot är det viktigt att när det sker, skall styrandet ske lätt och arrangemanget vara ergonomiskt ­vettigt. Det är både säkerhet och arbetsmiljö i kombination. Förslagsställaren tyckte inte att arrangemanget på M/S Otello mötte något av de här kraven. Obekvämt, tröttsamt etc. blev ledord för den […]

Antti Aittola

Rubrik: Brandskydd på väderdäck utan sprinklers

Om brand skulle uppstå på öppet däck där t.ex. ett antal trailers står uppställda, är det viktigt att försöka begränsa eldens möjlighet till spridning genom att skydda de delar av lasten som ännu inte påverkats av elden. Förslagsställaren tänkte till och konstruerade ett rör som kan kopplas till en brandslang, läggas på däcket och skapa […]

Per Axelsson, Kent Ove Ivarsson och Håkan Mildh

Rubrik: Ventilerad rengöringslåda

De flesta ”målarsjapp” erbjuder en arbetsmiljö i form av hög koncentration av ångor från lösningsmedel. Inte speciellt nyttigt att andas in. Förslagsställarna bestämde sig för att ändra på detta, bryta slentrianen och erbjuda en atmosfär som till rimlig grad kan accepteras. Samarbetet resulterade i en ventilerad rengöringskista med 5 fack där penslar och rullar sköljs […]

Torgny Granath och Kent Ove Ivarsson

Rubrik: Effektivare ankarspolning

När ankare och kätting hivas upp efter en ankring följer ofta en mängd bottensediment med upp. Alla fartyg har någon form av spolrör monterade i eller kring ankarklysen. Det är dock alldeles för vanligt att spolrören är underdimensionerade, har fel vinkel eller på annat sätt är ineffektiva. Förslagsställarna är medvetna om att stålskador kan uppstå […]

Per Axelsson och Kent Ove Ivarsson

Rubrik: Gummiskoning av blindlock

Blindlock för lastslangsflänsar och lock för manifoldflänsar är tunga. När slangen eller locket hanteras uppstår lätt skador i däcksmålningen. 2-komponentfärg på däck och trafik i nordliga farvatten kan resultera i att reparation blir svår att genomföra under långa tider och onödig kritik mot fartyget kan därmed erhållas. Förslagsställarna vill hålla sitt fartyg i gott skick […]

Stefan Johansson och Magnus Hellström

Rubrik: Vikter för test av livflottekran

En viktig förutsättning för att säkerhetsutrustningen skall fungera i ett skarpt läge är att den hela tiden underhålls. En sådan insats är att med jämna mellanrum ”motionera” utrustningen. Förslagsställarna har tillverkat några mindre vikter som placerats i ett ställ praktiskt nära flottekranen. På ett enkelt sätt kan man då genomföra önskvärt underhåll på kranen utan […]

Torgny Granath och Magnus Hellström

Rubrik: Åtkomst av P/V-ventil

P/V-ventiler måste fungera utan problem för att säkerheten ombord i tankfartyg skall hållas på högsta nivå. De arbetar dock i en sådan miljö att de regelbundet måste rengöras och hållas i trim. Detta kräver bland annat att de måste demonteras. På förslagsställarnas fartyg satt de ursprungligen monterade så att två personer krävdes för underhållet av […]

Peter Carlsson

Rubrik: Testutrustning för Caterpillarsystem

En del motorfabrikat har lite speciella larm- och övervakningssystem. Caterpillar är ett sådant. Skall systemet testas, till exempel i samband med en klassinspektion, måste speciella åtgärder vidtagas som tar tid och innebär en hel del mekaniskt arbete. Förslagsställaren blev ”utsatt” för detta vid en klassinspektion och beslöt sig för att konstruera ett eget testinstrument. Instrumentet […]

Jarl Törnqvist

Rubrik: Tätning/reparation med 2-komponentfärg

Temporär reparation av rör som börjat läcka görs med olika metoder alltifrån ”Hälsingborgspackning” till mera sofistikerade metoder. Förslagsställaren använder sig av 2-komponentfärg och som armering kan en remsa lakanstyg användas. Metoden ger en mycket stark reparation och har den enkelhet som gör att den borde användas mer.

Estaniel Momo

Rubrik: Förbättring av ”Speed Lash”

Speed Lash är en utrustning som man använder för att koppla ihop, till exempel, containers som står bredvid varandra eller trailers till däck via surrningskätting. Den är i princip en slags vantskruv som man kan dra ihop eller öppna med hjälp av tryckluft. Är man då inte försiktig med tryckluften kniper skruven i ändläget så […]

Adonis Castrence

Rubrik: Trossguide

På en del fartyg har förtöjningsspelens position inte placerats optimalt i förhållande till klysen. Detta leder till att trossen inte styr rätt till vinschtrumman utan, till exempel, klättrar med felfunktion som följd. Förslagsställaren tyckte att detta borde kunna åtgärdas med en bit rundjärn fastsvetsad till däcket mellan klys och trumma. På detta rundjärn sticks en […]

Anders Johansson och Anton Elgh

Rubrik: Ultra Portabel Vakuumsug

De moderna vakuumtoalettsystemen utgör grund för ständigt nya applikationer och konstruktioner. Systemen är, speciellt i passagerarfartyg, stora och komplexa och underhållsinsatser är inte alltid trevlig sysselsättning. Förslagsställarna har kommit på att undertrycket i systemet utgör en praktisk komponent för en centraldammsugare. Dock, deras dammsugare är mobil och lätthanterad. När läckage uppstår i en fartygsinredning efter […]

Niklas Skirby

Rubrik: Förbättrad hygien i ”byssan”

Området kring fartygs diskmaskiner är inte ett område som utsatts för intresse från de stora designarna av köksutrustning och köksarrangemang. Svåråtkomligt –genom att krypa finns risk att man skär sig på glassplitter och försöker man klättra över så riskerar man att halka ned. På förslagsställarens fartyg hade irritationen stigit så långt att man beslutade att […]

Mats Jannesson, Mattias Lindström och Magnus Olsson

Rubrik: Enkel dosering av syra i vakuumanläggningar

Ännu ett förslag kring vakuumanläggningar. Ett återkommande arbete är att hålla rörsystemet rent från beläggningar. Detta sker rutinmässigt genom dosering av någon syraprodukt, ofta oxalsyra, till systemet, ett otrevligt och riskfyllt arbete. Förslagsställarna, med god erfarenhet av detta arbete, bestämde sig för att montera in en Y-koppling vid ändpunkter i systemet. Till denna koppling monterades […]

Mikael Carlund och Tobias Oredsson

Rubrik: Gummidämpning av lysrörsarmaturer

Vibrationer i fartyg är ett känt fenomen och att lysrörs livslängd påtagligt förkortas av vibrationer är också känt. Förslagsställarna har reagerat på det frekventa arbetet med rörbyten samt den ekonomiska sidan av problemet. En bit slang av god kvalitet skruvas fast mellan armatur och fästklipsen mot skrovet samt en jordkabel sätts in mellan armatur och […]

Niklas Skirby

Rubrik: Verktyg för att dra ut nedre bränsleventilhylsan

Utdragare finns i marknaden för diverse ändamål. Men inte för det arbete som förslagsställaren ofta stötte på – att stoppa vattenläckage vid nedre bränsleventilhylsorna i huvudmotorn. För att göra det måste bränsleventilhylsan dras ut ur topplocket och det kan vara minst sagt svårt. Genom att sätta av några timmar i verkstaden tillverkade förslagsställaren en utdragare […]

Mattias Persson och Peter Sjökvist

Rubrik: Förenklad öppning av sjövattenfilter

Ett skäl till Stiftelsens intresse för att stödja forskning kring ”Maskinrumsergonomi” är att allför ofta tycks fartygskonstruktörerna sakna kompetens kring underhållsarbete ombord. Installationer genomförs som vid varvet är rimliga att utföra men som blir oerhört arbetskrävande ombord samtidigt som olycksriskerna är påtagliga. Förslagsställarna har vid några tillfällen utfört rengöring av ett sjövattenfilter i sitt fartyg. […]

Leif Edvardsson

Rubrik: Förbättrad ergonomi vid manöverplats

Bara för att man är befälhavare skall man inte behöva acceptera en olämplig arbetsmiljö. Så tänkte förslagsställaren om manöverplatsen på en modern skärgårdsbåt där befälhavaren sitter på en ”bussförarstol” centralt i styrhytten. Den stol som installerats hade ingen fotplatta och var så hög att de som satt i stolen dinglade fritt med benen. Det gör […]

Niclas Björklund och Joakim Bergstedt

Rubrik: Damage Control Identification System, DCIS.

Stora fartygsolyckor tilldrar sig av naturliga orsaker stort allmänt intresse. Genom åren har olika regelpaket tillkommit som en följd av varje olycka. Vattentäta avdelningar har skapats. Krav på bibehållen stabilitet vid olika grader av vattenfyllnad har introducerats. Dock har systemen för genomsökning av det skadade fartyget inte följt med utvecklingen i samma grad. Förslagsställarna har […]

Leif Näslund

Rubrik: Installationen av lysrörsarmaturer i lastutrymmen

Ibland frågar man sig om den högra handen vet vad den vänstra gör när fartyg utrustas vid nybyggnadsvarv. Den ena avdelningen bygger en stålstruktur som i däcken innehåller ett plåtfält uppstyvat av t. ex. vinkelprofiler eller T-profiler. Sedan kommer elinstallatören och monterar ljusarmaturer så att de på ett effektivt sätt hindras att ge önskad belysning […]

Kent Yrjas

Rubrik: Verktyg för byte av hjullyftare

Stora lastluckor som inte viks upp när de skall öppnas rullas ofta åt sidan i stället. I denna rörelse spelar en s.k. hjullyftare en central roll. Denna hjullyftare kräver frekvent underhåll då luckorna är tunga och miljön kring luckorna är korrosiv. För att klara detta underhåll måste man lyfta delar av mekanismen i luckan. Under […]

Jimmy Sundberg

Rubrik: Rengöring av spolluftkylare

Att rengöra spolluftkylarna till huvudmaskinerna är förenat med ett stort och tidsödande demonteringsarbete. Ofta utförs detta jobb under varvsuppehåll då fartyget ligger still. Rengöringen av själva kylaren görs därefter ofta av verkstäder iland. Förslagsställaren konstaterar att verkstadsarbetet ofta inte är tillfredsställande gjort och man tvingas montera en icke helt rengjord kylare på maskinen igen. Detta […]

Tomas Ross

Rubrik: Verktyg för branddörr

På en del fartyg finns små luckor i branddörrarna för att man skall kunna dra en brandslang genom luckan oavsett om dörren är öppen eller stängd. Dessa dörrar har nackdelen att när dörren öppnas, kläms slangen ihop och vattenflödet stryps eller upphör helt. Förslagsställaren har tillverkat en speciell kloss som hindrar dörren från att öppnas […]

Christer Lundvall

Rubrik: Luftrör till branddörr

Vattentäta branddörrar är en återkommande källa till förtret för underhållspersonalen ombord. Dörrarnas manövrering sker med hjälp av hydraulik och alltför ofta går en hydraulledning sönder, sannolikt på grund av vibrationer. Förslagsställaren bytte därför ut en bit av hydraulledningen mot en flexibel stålspunnen slang varefter rörbrotten upphörde. En enkel och billig lösning som faktiskt i ett […]

Thomas Olofsson

Rubrik: Ställbar förlängning av målarflotte

Hur många ”patent” har inte sett dagens ljus när det gäller att hindra målarflotten att glida iväg när man målar bordläggningen i fören eller aktern. Lösa stänger, rep etc. i alla möjliga kombinationer. Förslagsställaren tog problemet ett stycke till och konstruerade en förlängningsram på själva flotten. Med denna ram kan man enkelt justera in just […]

Gunnar Olsson

Rubrik: Bullerskydd mot verkstad

Många är de maskinanställda som någon gång varit i ett fartyg där verkstaden är avskärmad mot maskinrummet med en tung, vattentät dörr som skall öppnas och stängas varje gång man passerar sektionen. Regelverket säger att de vattentäta dörrarna alltid skall vara stängda. Till vardags uppges den vattentäta dörren ha dispens för att vara öppen. Buller […]

Lennart Holm

Rubrik: Maskindrivet pejlband

Förslaget behöver nästan inte beskrivas. Det räcker med att säga – koppla ett pejlband till en vanlig skruvdragare. Förslagsställaren köpte en vanlig skruvdragare och konstruerade ett kopplingsfäste för pejlbandet till chucken och fick med en funktion som även torkar av pejlbandet när det kommer upp. Förslaget är så enkelt att det borde vara standard på […]

Martin Idlund

Rubrik: Dragbom till FRB

Moderna sjösäkerhetsregler kräver att fartyg inte bara har livbåtar och flottar utan även en lättare, snabbgående s.k. ”Fast Rescue Boat”. Ofta placeras sjösättningspositionen så att den lätta räddningsbåten kommer att hänga längs sidan på det stora fartyget. Inte sällan, om det stora fartyget gör framfart, kommer rescuebåten då att få svårt att ”manövrera sig loss” […]

Patrik Olofsson, Michael Nord

Rubrik: Risk Management och Formal Safety Assessment

Riskanalys har i över 40 år genomförts i många branscher. Många av de metoder som utvecklats används i dag i ökande omfattning i industrier där säkerhet är av yttersta vikt. Ny lagstiftning omfattar idag även sjöfarten. Tillämpningen av riskhanteringsteknik varierar dock på en skala från ”relativt komplexa matematiska modeller” till ”vanligt sunt förnuft”. Med riskanalyser […]

Nestor Palomar

Rubrik: Canvasskydd för Rescuebåt

Rescue-båtens styrstativ, säten, motor och manöverdon är normalt skyddade mot väder och vind av sydda kapell. Olika former av surrningar skall hindra dessa kapell från att blåsa bort. När så båten skall användas, utrustningen testas eller servas måste man plocka av dessa kapell och ibland kommer de inte tillbaka på plats. Förslagsställaren tänkte ett steg […]

Bernt Carlsson

Rubrik: Stativ för kortläsare

När, till exempel, en restaurang skall inredas ombord är det inte alltid så att alla detaljer blir hellyckade. När så enheten sätts i drift uppstår behov av en del justeringar. I förslagsställarens fartyg blev kortläsarna i kassorna i cafeterian och shopen svåra att använda. För att kortläsaren skulle bli tillgänglig för både kunden och henne […]

Erling Johansson

Rubrik: Verktyg för kontroll av rullarna på utströmmarnas aktuatorer, Verktyg för låsning av separatorkula, Kemspruta för avfettningsmedel

Verktyg för kontroll av rullarna på utströmmarnas aktuatorer För att kontrollera rullen på aktuatorn till en utströmmare skall man först demontera ett rör som är tungt och som är fäst med 16 bult i förslagsställarens fartyg. Sedan skall ett verktyg monteras som gör att man kan lyfta upp rullen och frigöra den från kamaxeln. Sist […]

Fredrik Högberg, Linus Oskarsson

Rubrik: Lyftredskap för ramp

I Ro-Ro-fartygens ramper finns bussningar och gångjärn som måste underhållas för att inte slitas ner för snabbt. Utan speciella verktyg är detta ett tungt och riskfyllt arbete. Tunga enheter som lyfts kan lätt ramla tillbaka och orsaka kläm- och kross-skador. Arbetet skall utföras under kortast möjliga tid mellan lossning och lastning så inga taljor eller […]

Mats Holm

Rubrik: Ställning för transport av tunga bränslepumpar

Att underhålla bränslepumpar innebär förflyttningar av de tunga pumparna till och från verkstad eller förvaringsjig. I förslagsställarens fartyg, med 32 + 5 pumpar à 70 kg, företogs all förflyttning med pumpen liggande på en så kallad ”pirra”. Obekvämt, riskfyllt och med utläckande brännolja som sluteffekt. Förslagsställaren tillverkade en ställning som kan hängas på ”pirran” varigenom […]

Ina Beckman

Rubrik: System för upphängning av ISPS-skyltar

När nya regelverk införs uppstår alltid en rad olika tillämpningar ombord då de flesta fartyg är sinsemellan olika. Sålunda har hanteringen av de så kallade ISPSskyltarna skapat otaliga system för hanteringen av desamma. Många gånger har en låda ställts på däck där man kan gräva fram en skylt om man lyfter på locket. I värsta […]

Dan Eliasson, Bengt Karlsson

Rubrik: Broms till blockvagnar

Blockvagnar är de rörliga vagnar som löper under en räls under däck i ett maskinrum, pumprum, verkstad med flera utrymmen. De används som upphängningspunkt för olika lyfttaljor. De har normalt ingen broms och utgör därför ett obehagligt riskmoment om man har ett tungt lyft – ett topplock kan väga upp emot ett ton – hängande […]

Dan Eliasson, Magnus Karlsson

Rubrik: Autostart av nödbränslepump

När ett befintligt fartyg skall anpassas eller byggas om till nya regler, marknader eller liknande söker man naturligtvis lösningar som tillvaratar befintlig utrustning så långt som möjligt i stället för att riva och installera nytt. I förslagsställarnas fartyg drevs hjälpmaskinerna med tjockolja men med ändrade regler ville man kunna köra en hjälpmaskin med dieselolja i […]

David Gutierrez, Per Axelsson

Rubrik: Relingsvagn för landgång

Kajer i oljeterminaler är ofta inte som vanliga kajer i våra hamnar. De består ofta av en liten ö där själva kopplingen av oljeslangar skall ske men också där någon form av landgång skall landa. Den vanliga fallrepstrappan går många gånger inte att använda då den ligger långt akter om kaj-ön. Därför har många tankfartyg […]

Lars Malmström

Rubrik: Lars Malmström

Det är ofta man har anledning att fundera över varför vissa förslag inte är standard sedan länge. Detta är ett sådant förslag. Eld i ett elskåp på bryggan eller i maskinkontrollrummet släcks normalt med hjälp av handbrandsläckare fyllda med CO2. Om man upptäcker att det brinner, hämtar handsläckaren, öppnar skåpet och drar på så uppstår […]

Linus Oskarsson, Mats Jannesson

Rubrik: Verktyg för lampbyte

Att byta lågenergilampor högt uppe under däck i en passagerarinredning innebär ofta klättrande på stege. För att stegen skall stå säkert krävs kanske två extra personer för medhjälp. Förslagsställarna tillverkade ett litet ”verktyg” som passade för just de knepiga lågenergilamporna. Man ordnade så att verktyget kunde kopplas till ett normalt roller-skaft. Med denna anordning ökade […]

Bengt-Åke Freidlitz, Henrik Ottosson

Rubrik: Kombinerad ljuddämpare och oljeavskiljare

När luftkompressorer stoppas öppnas ofta en avlastningsventil som släpper av övertrycket. Den luft som då rusar ut innehåller oljedimma från kompressorn. Samtidigt avges ett högfrekvent pysljud. Förslagsställarna tyckte att arbetsmiljön i maskinrummet försämrades av bägge dessa effekter varför man konstruerade och tillverkade ett kombinerat ljud- och oljefilter. En i grunden enkel åtgärd, som har påtagliga […]

Kjell Jakobsson

Rubrik: Ställning för bränslepumpar

Att hantera tunga maskindelar är ett ofta uppmärksammat problem. Tunga lyft, trångt och nersölning med olja skapar drivkraften bakom idéerna till bättre ergonomi och arbetsmiljö. Förslagsställaren har tillverkat en ställning för demonterade bränslepumpar att hänga på räckverket strax invid arbetsplatsen. Måttsättningen gjordes så att ställningen kan hängas direkt på tranportkärran. Sedan är det ganska enkelt […]

Kjell Jakobsson

Rubrik: Ställ för överhalning av bränsleventiler

Att ha tillgång till en stadig arbetsbänk underlättar många arbeten som annars kan vara både obekväma och farliga. I förslagsställarens fartyg fanns ingen arbetsbänk som var lämplig för överhalning av, bland annat, bränsleventiler. En vagga och ett mothåll tillverkades och den befintliga hydraulpressen kunde sedan användas. Vagga, bränsleventil samt mothåll placeras i hydraulpressen och när […]

Bo Tillgren, Kjell-Åke Åkesson

Rubrik: Kärra för hantering av fordonssurrningar

En vanlig sopkärra kan användas till mycket om bara intresset och fantasin finns. Förslagsställarna tyckte att hanteringen av schassisurrningar på bildäcket var ett onödigt tungt och ineffektivt arbete. Man utrustade därför en sopkärra med ett par anpassade korgar och svetsade på ett par profiler så att man nu samlar gummiplattorna för skydd under stödhjulen i […]

Torkel Skarsgård, Jan Tigerstrand

Rubrik: Avkalkning av vakuumsystem, ADA-Vac

ADA-vac betyder Automatic Dispenser for Acid-Vacuum och står för automatisk dosering av avkalkningsmedel i rörsystem med mycket lågt tryck, typ avloppsrör i ett vakuumtoilettsystem. Problemet är att vid lågt tryck sjunker kokpunkten för, bland annat, vatten. Innehåller vätskan då kalkhaltiga substanser fäller kalken ut och sätter sig på rörens insidor. Enligt förslagsställarna är den normala […]

Anders Svensson, Roland Ovesson

Rubrik: Gasfjäderpressare

I många färjor finns uppfällbara överkojer för att möjliggöra varierande antal kojer beroende på det aktuella bokningsläget. Till och från måste den gasfjäder som håller överkojen i uppfällt läge bytas och detta har hittills varit ett arbete för 2 personer. Arbetet har dessutom lätt medfört personskador då överkojen måste tas loss i den ände där […]

Mikael Rosbäck

Rubrik: Offeranod med skvallerfunktion

Galvanisk korrosion är ett gissel i rörsystem som består av olika metaller. Botemedlet är ofta en offeranod, vanligtvis av zinklegering. Men när offeranoden är förbrukad så tar korrosionen fart igen om man inte byter den. Detta innebär i sin tur demontering för kontroll eller intervallbyte med viss överkonsumtion av anoder. Förslagsställaren kom på att montera […]

Rodel Corrales

Rubrik: Lock till startluftkärl från tryckluftssystemet.

Luft under högt tryck kan vålla otrevliga personskador om komponenterna i tryckluftsystemet inte är dimensionerade för det höga trycket. Startluftkärl håller högt tryck och den fuktiga luften i kärlen kondenserar vid temperaturväxlingar. På en del Koreanska fartyg har ett lock till en dränagesamlare utförts i plast och sprängts på grund av svag hållfasthet. Vid ett […]

Rodel Corrales

Rubrik: Vertyg för att demontera och montera cylinderdelar.

Att demontera och senare montera cylinderdelar i moderna fartygs dieselmotorer kan vara både tungt och farligt med risk för att verktyg slinter och skadar personalen. Verktyg avsedda att göra dessa arbeten lättare och säkrare utvecklas normalt av motorleverantören. Dock ingår inte dessa verktyg i motorfabrikantens standardleverans utan måste extrabeställas. Något sådant verktyg fanns inte på […]

Håkan Håkansson

Rubrik: Flexibel hållare för strålmunstycke

Piratverksamhet riktad mot den civila sjöfarten har på senare tid blivit ett aktuellt gissel för många sjöfarare. Piraterna blir allt fl er och tillämpar metoder för sin verksamhet som vittnar om stora ekonomiska resurser och en avancerad operativ organisation. Problemet bearbetas i olika sjöfartsfora för att söka komma fram till nationella och internationella insatser till […]

Claes Andersson

Rubrik: Skyddsbågar för förtöjningsstationer

Förtöjningsarbete innebär hantering av tunga vajrar och exponering för olycksrisker i samband med en avsliten vajerända eller liknande. Förslagsställaren är väl medveten om problemet och har därför låtit montera skyddsbågar vid alla förtöjningsstationer vilket många fl er borde göra. Nybyggnadsspecifi kationen kan vara ett bra ställe för att introducera detta enkla säkerhetsarrangemang.

Joachim Harlevi och Tomas Johansson

Rubrik: Räckverk och grabbräcke för rampmanöverhus

På alltför många fartyg finner man manöverstationer för ramper, kranar eller liknande uppe på däckshus där skyddsräcken saknas trots att de är frekventa arbetsplatser, kanske ofta med mörker som miljöinslag. Förslagsställarna har noterat hotbilden och tillverkat de räckverk och de grabbräcken som borde ha funnits på manöverstationerna på deras fartyg redan när det byggdes. Stiftelsen […]

Camilla Högberg

Rubrik: Mörkläggningsfodral

Sömn, eller snarare utebliven eller störd sömn, blir allt oftare accepterat som bakomliggande orsak till olyckor till sjöss. Att som förslagsställaren sy upp ett antal mörkläggningsfodral för hyttventilerna är ett utmärkt exempel hur man med enkla medel kan påverka boendemiljön i positiv riktning. Därmed påverkas också arbetssituationen ombord i säkerhetshöjande riktning. Dessutom torde det vara […]

Roland Ivarsson

Rubrik: Rinka upp grova vajrar

Att hantera grova, stela vajrar är ett både tungt och riskfyllt arbete. Förslagsställaren har låtit tillverka ett enkelt men väl fungerande ställ i vilket vajern ”quailas” upp. Dels undviker man att vajeränden sprätter iväg okontrollerat, dels får man lätt hanterbara vajerbuntar i förrådet. Detta skapar även ordning och reda och gör det lätt att hitta […]

Rey Dongon och Fernando Flaviano

Rubrik: Mobil arbetsplattform

Förslag till arbetsplattformar för arbeten på hög höjd kommer regelbundet in till Stiftelsen. Bakom detta ligger det faktum att denna typ av arbete är både vanligt förekommande och förenat med uppenbara olycksrisker. Förslagsställarna till det aktuella förslaget visar på ett praktiskt arrangemang för övre delen av containerceller, kanske 15–20 meter över tanktaket. Plattformen ger intryck […]

Fredrik Isaksson

Rubrik: Skyddsanordning vid vaskning med levang

Vem känner inte igen problemet? Den obehagliga känslan när kallt vatten rinner in i overallens ärmar och in på kroppen. Förslagsställaren har uppenbart upplevt obehaget och skapat ett enkelt och fungerande system för att istället låta vattnet rinna ner utanför overallens ärmar.

Jon Kristiansen och Terje Simonsen

Rubrik: Trampskydd i akterramp

I körbanan på ro-ro-fartygens ramper finns ofta utskurna hål som ingår i systemet för låsning eller manövrering av rampen. När personer som skall besöka fartyget eller den del av besättningen som deltar i lastoperationen går över rampen uppstår uppenbara olycksrisker. Inte minst under dygnets mörka timmar är det lätt att trampa ner i något av […]

Marcel van Hilst

Rubrik: Verktyg för spygattrensning

Rost är dessvärre ett vanligt och känt problem ombord i fartyg. Besättningen knackar rost och målar. Med minskande besättningar och allt mer komplexa fartygskonstruktioner så ”optimeras” lätt underhållet. Detta gör att lågprioriterade detaljer lämnas att rosta och därmed till att ställa till problem. Förslagsställaren har erfarit problemet med alla spygatter som sitter överallt på lastdäcken […]

Tommy Holm och Pekka Klarsäter

Rubrik: Överföring av kylvatten

Efter mer än hundra år med dieselmotorn i fartyg trodde man kanske att alla underhållsproblem var lösta och att endast enkla arbetsmoment utfördes i ergonomiskt riktig arbetsställning och med enkla, funktionella verktyg. De förslag som ofta kommer in till Stiftelsen visar att detta är en illusion. Komplicerade ingrepp i omöjliga arbetsställningar med bara händer och […]

Ingvar Johnsson

Rubrik: Hållare för chucknyckel

För att sätta fast arbetsstycket i chucken i en svarv används en chucknyckel. Arbetsmomentet kräver ibland en del justeringar varvid det lätt händer att chucknyckeln blir kvar i chucken när man trycker igång svarven. Med högt varvtal kan chucknyckeln då fara iväg med stor hastighet och skada personer som står i vägen. Många svåra arbetsplatsolyckor […]

Ingvar Johnsson

Rubrik: Låsanordning för brännoljeventil

Brännolja till dieselmotorerna upphettas ofta till över 100 ° C för att få oljan pumpbar. Vid normal omgivningstemperatur är oljan nästan stel. Detta medför naturligtvis olycksrisker, t ex vid arbeten i brännoljesystemet eller vid haverier i systemet. Förslagsställaren har tillverkat en enkel spärr för tilloppsventilen att användas vid underhållsarbete med motorn. Spärren har försetts med […]

Emil Bergagård

Rubrik: Visuellt brandlarm

Den moderna tiden med internet, datorer och datorspel leder fortlöpande till innovationer. Förslagsställaren har insett att om man sitter och spelar datorspel eller lyssnar på sin MP3-spelare kanske man inte observerar det akustiska brandlarmet ute i inredningsgången. En koppling av en så kallad ”saftblandare” till hyttens brandvarnare kan vara ett enkelt sätt att komma förbi […]

Bo Tillgren och Kjell-Arne Åkesson

Rubrik: Hjälphjul till landgång

Landgången mellan M/S Skåne och kajen sätts och läggs tillbaka på kajen flera gånger per dygn. Arbetet är tungt och utförs rutinmässigt. Ingen har funderat över att eliminera risken för olika arbetsskador. Förslagsställarna tog ett par begagnade hjul till en trailerbock, tillverkade en V-konstruktion av fyrkantsrör, fäste hjulen till V-konstruktionen och fick en landgång som […]

Per-Yngve Svensson

Rubrik: Lyftrigg för livflottar

Att flytta livflottar när det är dags för service eller annat underhållsarbete är ett tungt arbete. Tre till fyra man behöver hjälpa till och det vid ett tillfälle då däcksbesättningen behöver delta i lastoperationen under det korta hamnuppehållet. Förslagsställaren ville ändra på detta och tog och monterade ihop ett antal bitar av fyrkantrör till en […]

David Fernando Gutier

Rubrik: Rör till baktampen för MOB-bojen

MOB-bojen är kopplad till rök- och ljussignalbojen genom en tamp av en viss längd. Alltför ofta ser man denna tamp hopknölad och instucken bakom MOBbojen eller så fladdrar den fritt för vinden eftersom den har ”slitit” sig. Förslagsställaren irriterade sig över detta och kom att tänka på alla räddningsbojar som hänger vid svenska badplatser. Där […]

David Fernando Gutier

Rubrik: Mobil arbetsplattform för förmasten

Förmasten utgör stativ för många säkerhetsinriktade utrustningar. Strålkastare för belysning av däcket, lanternor, tyfon och ibland även en radarscanner är ofta monterade i masten. Alla med komponenter som skall underhållas. Även själva masten kräver underhållsarbete. Normalt finns endast en enkel stege svetsad till masten för att ge tillträde till de olika underhållsobjekten. När man sedan […]

Jeanette Nihlén

Rubrik: Gränsöverskridande säkerhetsövning

Att träna besättningen inför olika olyckstillbud är idag en verksamhet som tillämpas i alla fartyg. Däremot är det inte alltid som träningen omfattar de olika berörda instanser utanför fartyget som aktiveras i samband med en olycka till sjöss eller i ett fartyg i hamn. Förslagsställaren har arbetat upp ett närverk av olika berörda i händelse […]

Joakim Engström och Kent Mattsson

Rubrik: Larmsystem för köldmediumläckage

Många köldmedier som idag används ombord är otrevliga i så motto att de påverkar vår miljö ogynnsamt om de kommer fria. Hur mycket man än underhåller och kontrollerar rörsystemet i kylanläggningen ombord så händer det att en rörskarv börjar läcka eller att röret helt enkelt går av. Det köldmedium som då läcker ut, och följer […]

Kjell Ebbe Lindbergh

Rubrik: Skymningsrelä

Energiförbrukning ombord i fartyg debatteras ofta och vad som kallas en överförbrukning kritiseras alltmer. Belysningar står tända dygnet runt trots att ingen människa vistas i området. En säkerhetsaspekt finns naturligtvis med i denna situation. Förslagsställaren har kopplat bort allmänbelysningen på tågdäck och bildäck under överfarterna mellan Sverige och Tyskland. Endast nödbelysningen är då tänd. På […]

Mats Nordström

Rubrik: Utvecklad tvättcontainer

På de stora färjorna är städning av hytter med bäddning ett frekvent och intensivt arbete. På mycket kort tid efter en resa skall hela inredningen städas och hytterna göras i ordning för en ny grupp passagerare. Omfattande byte av lakan och handdukar utgör ett mycket tungt och slitsamt arbete. Obekväma transporter av tvättcontainrar över trösklar […]

Sture Nyberg

Rubrik: Verktyg för att plocka upp pejllod

Många maskinister och motormän har säkert sagt fula ord när de insett att pejllodet blev kvar nere i pejlröret vid pejling av en tank. De moderna loden är ofta konstruerade utan någon ring eller dylikt som man kan försöka fånga för att kunna dra upp lodet. Förslagsställaren har länge burit på en idé till en […]

Wiliam E. Salem

Rubrik: Förbättrat synglas

Små problem kan ofta bli stora och ofta förvånas man över att enkla lösningar inte tas tillvara i större utsträckning redan vid fartygets nybyggnation. Missfärgade eller smutsiga sikt-/synglas omöjliggör efter någon tid i drift kontroll av vätskenivån inne i tanken vilket de var ditsatta för att möjliggöra. Förslagsställaren har gjort ett enkelt och väl fungerande […]

Tomas Ross

Rubrik: System för tanktaksrengöring

Drift och underhåll av maskiner orsakar ofta att olja och andra vätskor rinner ner under maskinrumsdurken och skvalpar omkring på tanktaket. Där utgör de potentiellt både risk för brand och för miljöskador. Utrymmet under durkarna i maskin är ofta det svåraste området i ett fartyg att rengöra från oljesöl. Arbetet är mycket obekvämt, tidsödande och […]

Bo Sundman och Ulf Millberg

Rubrik: Ställning för luftdriven nålpistol och slipmaskin

Vibrationer, luftföroreningar och buller är besvärande problem i samband med ett vanligt förkommande arbete ombord – underhållsmålning. Innan man lägger på skyddande färg måste underhållsytan rengöras från rost och gammal färg. Detta sker ofta med den så kallade nålpistolen. Denna arbetar genom att överföra kraftiga vibrationer till ett antal stålpinnar som därmed fås att hoppa […]

Alf Jakin

Rubrik: Urkrokning av livbåtar utan sjösättning

Som högsta ansvarig för arbetet ombord har förslagsställaren erfarit att de funktionstester med livbåtarna som regelbundet utföres, inger oro ur säkerhetssynpunkt. Dessa tester utföres med regelbundna intervall dels för myndigheterna men även internt för att säkerställa funktion och för att kunna utföra planerat underhåll. Olyckor har inträffat där livbåtar fallit med personal ombord. Mot den […]

Claes Andersson

Rubrik: Kombinerad rattnyckel och haknyckel för brandposter

Ytterst på brandposterna sitter normalt ett lock med klokoppling. Det händer att ventilen innanför läcker lite och sätter klokopplingen under tryck. Då kan detta lock vara näst intill omöjligt att få loss med bara händerna. Är sedan ventilen trög att öppna så är det fara å färde. Brådska är ett viktigt ledord vid ett brandtillbud […]

Urban Netsner

Rubrik: Vajerskydd för däckskranar

Vajrar på däckskranar dras ofta oskyddade på ovansidan av kranarmen. Emellanåt svetsas stålbyglar upp på kranarmen som ledare för vajrarna. I bägge fallen medför systemet att vajern så småningom sliter hål på färg med rostrinningar som följd. Även det smörjfett som man smörjer vajrarna med skrapas av och vajern skadas därmed. Den nedsmutsning kring kranen […]

Karl-Olof Möller och Urban Netsner

Rubrik: Landgångstrappa

Ombord i tankfartyg inträffar det ofta att fallrepstrappan inte passar att använda utan man får ta till landgången istället. Den läggs då ofta uppe på väderdäckets 9 räckverk och hamnar således en dryg meter över däck. För att komma ner på däck krävs någon form av stege eller trappa. Ibland åstadkommen med hjälp av drickabackar, […]

Joel Smith och Per-Olof Cederholm

Rubrik: Modernt vaktschema

4 + 4 är inte lika med 8 när det gäller sömn. Vid många incidenter i form av kollisioner och grundstötningar kan inte arbetspassens längd för bryggpersonalen uteslutas som bidragande orsak. Det urgamla systemet att dela upp dygnets 24 timmar i 6 st. 4-timmarspass, alternativt 4 st 6-timmarspass som är brukligt i s.k. tvåvaktsfartyg, visar […]

Timo Andersson

Rubrik: Vakuumtorkare

Fuktkänsliga instrumentkomponenter förekommer ofta ombord i fartyg. Atmosfären ombord är inte den mest gynnsamma för sådana komponenter. Oljehaltmä10 tare (OCD) är mycket viktiga instrument ombord och rymmer ofta fuktkänsliga komponenter. Förslagsställaren noterade att tillverkaren av OCDn bara rekommenderade kassation av fuktskadade delar och installation av nya komponenter – till en icke ointressant kostnad för fartyget. […]

Kai Beckman och Dan Ek

Rubrik: Rengöring av maskinelement, Shake, Rattle and Blow (göring av

Vid rengöring av gasturbiner används inte rengöringsmedel som vi normalt är vana att använda. Här använder man istället krossade nötskal som genom sprutning med tryckluft fungerar som en snäll blästersand. Problemet är dock att nötskalen lätt “cloggar” ihop varvid man söker lösa upp “cloggen” genom att slå med hammare eller slägga på utsidan av nötskalsbehållaren. […]

Lars Hjälmmark

Rubrik: Internet ombord

Internet är idag inte längre en exklusivitet utan ett allemans verktyg för att klara allehanda vardagsbestyr som att klara bankärenden, telefonera, se på TV, höra på radio etc. Äldre fartyg saknar ofta nödvändig utrustning för Internetuppkoppling. Förslagsställaren tog således och införskaffade diverse komponenter, kablar och liknande och byggde upp ett nät ombord i sitt fartyg […]

Anders Eriksson

Rubrik: Säkrare stege

Arbete med däcksstuvade containers, t.ex. surrningsarbete, innebär arbete på höjd, kring trånga passager, lyft av tunga komponenter och medför inte sällan klättrande på stegar. Förslagsställaren ville undvika olyckor ombord och tillverkade ett stöd för stegen i form av en bit plastvinkel och en bit surrningsband. Genom att sätta vinkeln på stegens övre del där stegen […]

Bertil Ferm

Rubrik: Modifierad nålpistol

Vibrationer, luftföroreningar och buller är vanliga irritationsmoment i samband med ett vanligt förkommande arbete ombord – underhållsmålning. Innan man lägger på skyddande färg rengöres arbetsytan med en modern variant av rosthackan – nålpistolen. Denna arbetar genom att överföra kraftiga vibrationer till ett antal stålpinnar som därmed fås att hoppa upp och ner och tjäna som […]

Martin Persson och Bengt-Åke Holmström

Rubrik: Säkerhet gällande manluckor

Arbete i tankar ombord i fartyg är ett farligt arbete och därför omgärdat med mycket säkerhetsrutiner. Samtidigt måste tankar vädras, rengöras och underhållas på olika sätt varvid manluckor och andra öppningar ställs öppna. Den som finner en manlucka öppnad vill kanske gärna stänga den eller åtminstone lägga för den för att säkerställa fartygets flytförmåga eller […]

Lars Dahl, Ann Zachrisson-Hultberg samt Richard Ternblom

Rubrik: Friskvård ombord

Friskvård ombord har med åren uppmärksammats mer och mer. Att undvika sjukdomar och förslitningsskador genom ett varierat tränande har bidragit till bättre hälsa, minskad sjukskrivning och ökad trivsel i allmänhet. Men framgången nås inte utan intresse, engagemang, fantasi och ihärdighet. Anne Zachrisson-Hultberg testar ny maskin omgiven av befälhavare Lars Dahl och glada kamrater Förslagsställarna har […]

Roland Ivarsson

Rubrik: Räddningskorg

Att få ombord en skadad eller nedkyld person är ett vanskligt företag. Speciellt om det råder hårt väder. Olika nät och linor har sett dagens ljus och placerats ut på fartygen. Inte sällan har de befunnits oanvändbara vid praktiska övningar ombord. Förslagsställaren har försökt att finna ett bra alternativ till den utrustning som ursprungligen är […]

Finn Jörgensen och Besättningen i AHTS Tor Viking II

Rubrik: Säkringsbricka för bogserögla

Det rörliga kopplingsögat på akterdäck på ankarhanteraren Tor Viking II utgörs av en stor, tjock och mycket tung och rörlig bricka med ett hål till vilket bogservajern skall kopplas. När kopplingen skall ske skall brickan vridas upp i vertikalt läge och hållas där under själva kopplingsmomentet. Med spett och liknande utrustning har man hittills hållit […]

Rolf Persson och Jan Gjersvold

Rubrik: Förenklad startmetod för nödgenerator

Nödgeneratorn ombord är tänkt att vid så kallad ”black out” automatiskt starta för att snarast ge elektrisk kraft till vitala säkerhetssystem ombord. Som alla andra maskinerier ombord i ett fartyg finns det tillfällen då automatiken inte fungerar som det var tänkt. Därför finns i det aktuella fartyget en nödstartprocedur för nödgeneratorn. Ett hydrauliskt startdon skall […]

Christe Albihn och Martin Falck

Rubrik: Transportanordning i tankar

Att montera nya anoder i stora tankar, rörtunnlar etc. innebär transport av stora mängder metall vertikalt och horisontellt nere i tankarna. I förslagsställarnas fartyg gällde det att för hand transportera ner 36 ton metallanoder fördelade på 14 tankar – eller bortåt 1600 anoder vardera vägande ungefär 23 kilo. Utöver detta transportarbete kommer sedan själva monteringen […]

Tommy Wankler och Mats Jannesson

Rubrik: Verktyg för att snabbt öppna renspluggar

Vacumtoalettsystemen dyker regelbundet upp bland de förslag som kommer in till Stiftelsen. Förklaringen är enkel – systemen är stora och känsliga och servicearbetet inte helt angenämt. När det blir stopp i rörsystemet påverkas många människor, både besättning och passagerare och långvariga stopp kan få ödesdigra följder. Utrustning som minskar felfrekvensen eller som underlättar underhållsarbetet får […]

Torkel Skarsgård och Jan Tigerstrand

Rubrik: Handtag för tvättvagn

Att flytta en stor tvättvagn i en färjas gångar är inte lätt. Faktum är att det är riktigt tungt. Säkerhetsarrangemangen skapar trösklar eller spår i däcken som gör att personalen som skall städa, bädda och transportera handdukar och lakan etc. hela tiden måste ta till tunga lyft för att kunna baxa fram tvättvagnarna. Förslagsställarna har […]

Susanne Gustafsson, Mats Högblom och Petra Nygård

Rubrik: Ökad säkerhet vid mörk fasning

Att fasa in en startad generator till nätet sköts normalt av en installerad automatik. Det händer dock att automatiken inte vill fungera och då måste man göra denna infasning manuellt. Gör man fel blir det sannolikt svart i båten – “black out”. För att göra rätt måste man ha en ganska finkänslig utrustning. Då fartygskonstruktören […]

Markus Arvidsson

Rubrik: Utmärkning av utrymda hytter

I händelse av en olycka som leder till utrymning av inredningen i passagerarfartyg, måste personalen på ett snabbt och säkert sätt kunna förvissa sig om att det inte finns någon person kvar i hytterna innan nästa moment i olyckshanteringen kan verkställas. Många sätt finns för att göra detta. Kravet är dock att personalen på ett […]

Larsa Karlsson, Ulf Thörnelöf

Rubrik: Testbänk för vacuumkontroll (tbänk fö

Av bland annat miljöskäl installeras nästan uteslutande s. k. vacuumtoaletter i dagens fartyg. Att fortlöpande underhålla dessa på ett passagerarfartyg innebär en stor arbetsbelastning. Långa rörledningar, ofta installerade i trånga utrymmen i ett fartyg som hela tiden rör sig innebär uppenbara risker för läckage och därmed bristande komfort. Förslaget VK är en testutrustning för att […]

Leif Linde

Rubrik: Anordning för rengöring av evaporator

Att rengöra evaporatorn ombord är ett vanligt och tidskrävande arbete, ofta i kombination med kemikaliehantering. Förslaget innebär att en kemikalietank placeras nära evaporatorn och kopplas in på evaporatorns tilloppsledning via en avstängningsventil. Därigenom kan en rengöringskemikalie låtas strömma genom evaporatorn i stället för att öppna den och rengöra den manuellt. Härigenom frigörs smuts och andra […]

Leif Linde

Rubrik: Tänd nödbelysning på däck vid larm

Däcksbelysningen är normalt släckt till sjöss nattetid. Vid brandlarm nattetid är det sålaunda mörkt utomhus. Förslagställaren har i sitt fartyg ”tagit ut” en signal från brandlarmet och låtit denna signal initiera påslagning av nödbelysning på däck. Detta kan minska eventuella olyckor i mörkret och göra att eventuella insatser på eller i anslutning till däck påskyndas. […]

Torkel Skarsgård, Jan Tigerstrand

Rubrik: Tiger Claw

Även detta förslag riktar in sig på underhållsarbete med vacuumtoaletter. Förslaget utgör ett slags grovfilter i form av ett spärrjärn som installeras i avloppsledningen strax efter respektive toalettstol. Förslagställaren har tillverkat och installerat utrustningen i en teststol och lagt ner ett omfattande arbete för att utröna effekten av Tiger Claw. Prov med en rad olika […]

Håkan Thulin, Robert Lund

Rubrik: Fläktskydd

På bland annat bilbåtar installeras stora mängder ventilationsfläktar för att minska risken för bränder på grund av att de transporterade bilarna har små kvantiterer brandfarligt bränsle i tankarna. Med de mängder bilar som transporteras i en bilbåt kan den sammantagna mängden bränsle bli relativt stor. Förslagsställarna arbetar på ett fartyg som förlängts för att kunna […]

Claes Persson

Rubrik: Separeringssystem

Ökad miljömedvetenhet innebär att allt fler miljöpåverkande installationer nagelfars för att minska miljöfarliga utsläpp. Förslagställaren har noterat att dagvattendräneringen från skorstenstoppen gått direkt ut på väderdäck. Den oljedimma från främst vevhusventilationen som följer med avgaserna ut genom avgsrören blandas med dagvattnet på skorstenstoppen för att rinna ut på väderdäck. Därigenom blev väderdäcket halt med risk för […]

Tommy Wankler, Mats Jannesson

Rubrik: Bra verktyg vid bränslerör

Underhållsarbete i maskinområdet är ofta tungt, bullrigt, smutsigt och varmt. Att försöka förbättra dessa förhållanden är en angelägen uppgift för alla som verkar i denna arbetsmiljö. Kombinationen av utrustning från olika tillverkare och omfattningen av utrustningen i respektive fartyg, gör att nästan varje arbetsplats är unik och standardlösningar i allmänhet svåra att finna. Förslagsställarna har […]

Daniel Karlsson

Rubrik: Provianteringsbro

Provianteringsarbete är ofta tungt, tidspressat och måste utföras med begränsad personalstyrka, då hamnuppehållet sysselsätter de flesta i besättningen med lasthantering och underhåll. Är dessutom fartyget byggt utan större tanke på arbetsmiljön där tunga lyft, passage i trånga trapphus etc, blir nödvändiga arbetsmoment, då blir varje åtgärd för att påverka dessa förhållanden i positiv riktning värdefulla. Förslagsställaren […]

Erik Saukko

Rubrik: Kontrollpanel för vattentäta dörrar

Passagerarfartyg har en mängd öppningsbara, vattentäta dörrar som initieras av olika sjösäkerhetskriterier. Dessa dörrar skall vara stängda till sjöss. Bryggan larmas om och när en sådan dörr passeras av passasgerare eller personal. Vakthavande bryggpersonal skall kvittera larmet manuellt på en panel på bryggan för att göra en värdering av orsaken till larmet och för att […]

Detlef Nilsson

Rubrik: Hantering av oljor och oljesöl

Modern tanksjöfart var kanske först ut bland sjöfartsgrenarna med ökad uppmärksamhet på den egna miljöpåverkande verksamheten och är kanske den gren inom sjöfarten som omfattas av flest och hårdast skrivna förhållningsregler vad gäller miljöpåverkan. Bland ombordanställda ställs idag ofta frågan om det överhuvudtaget är möjligt att uppfylla alla ställda krav inte minst inom den tid […]

Bengt-Åke Holmström, Martin Persson

Rubrik: Utrymning av inbyggd brygga

Moderna fartyg har i många fall byggts med en inbyggd brygga. Borta är de öppna bryggorna där kyla eller värme utgjorde hinder för rationell verksamhet. Nu opererar man hela framfarten av fartyget från ergonomiskt förnuftig arbetsplats med kontrollerad miljö för känslig apparatur etc. Förslagsställarna har dock visat på en nackdel med detta byggsätt, nämligen effekten […]

Per Nordqvist, Bengt Tilly

Rubrik: Förbättrad säkerhet i huvudtavla

Diesel-elektrisk drift medför i allmänhet drift med högre spänningar än vad som är brukligt inom sjöfarten. Dessutom väljs diesel-elektrisk drift i, bland annat, vissa färjor då den ger fördelar vid de ofta förekommande ändringarrna i effektuttaget som blir följden av många hamnanlöp på kort tid. Då ändras antalet inkopplade generatorer och skador på både personal […]

Patrik Tornblad

Rubrik: Förbättrad test av sprinklersystem

Test av sprinklersystemet ombord skall göras med jämna mellanrum. Emellanåt görs test inför sjösäkerjetsinspektör, men dessemellan görs interna prov ombord för att kontrollera att sprinklermunstyckena inte är fyllda med torkade saltrester, färgsprut etc. Vanligtvis utföres testet med vatten som medium. Det är mycket svårt att helt tömma rörledningar och munstycken efter en sådan operation och […]

Ragnar Svensson, Gunnar Thedvall

Rubrik: Frekvenstripp

El-systemet i moderna fartyg skiljer sig normalt inte mycket mellan olika fartyg och fartygstyper. Utsätts generatorna för överlast, går olika trippsteg in och bryter beroende på vilken säkerhetsnivå lasten har givits. När fartygen blir äldre och filter och bränslerpumpar blivit lite slitna, kan ofta dieslarna inte ge den effekt till generatorerna som var tänkt när […]

Allan Tiangco

Rubrik: Hållare för andningsapparat

Alla som försökt att ta på sig en andningsapparat med flaskor och allt, har säkert förståelse för att en ställning från vilken man drar andningsapparaten utan att samtidigt behöva lyfta densamma, kan spara kraft och framförallt tid vid ett akutfall. Förslagsställaren har insett detta och i sitt fartyg tillverkat en ställning som sätts upp på […]

Mikael Hellbeck

Rubrik: Förbättrad sjösättningsrutin av livbåtar

Det är numera önskvärt att sjösätta livbåt obemannad. För att tillgodose säkerhetskraven vid embarkering måste vissa rutiner tillskapas. Förslagställaren har för sitt fartyg visat ett sätt att ordna fånglinor, fendrar etc för att säkerställa embarkering respektive debarkering på ett sätt präglat av gott sjömanskap. Mikael Hellbeck är teknisk chef i m.s. Atlantic Conveyor

Bo Ekelund

Rubrik: Klämskydd vid vattentäta dörrar

Vattentäta dörrar förorsakar emellanåt klämskador genom att dörrarna måste vara stängda till sjöss men fortfarande möjliga att passera för personal och passagerare. Förslagsställaren har sneglat på den ”ljusgardin” som sitter i de flesta hissar för gods- och/eller personbefordran iland. Förslaget utgör således installation av en ljusgardin som kopplas ihop med dörrens lokala manöverdon. Vid fjärrstängning […]

Bengt Martinsson

Rubrik: Varvtalsreglering av smörjoljepumpar

Möjligheter till energibesparing uppmärksammas än idag endast till en del vid konstruktion av nya fartyg. Fläktar, pumpar och andra motorer t. ex. ges endast möjlighet att gå med fullt varvtal som alternativ till stillastående. Förslagsställaren har genomfört varvtalsreglering av smörjoljepumparna i sitt fartyg och påvisat märkbara besparingsmöjligheter. Stiftelsen vill gärna bryta en lans för energibesparingsarrangemang […]

Niklas Sandblom

Rubrik: Slitskydd för förtöjningstrossar.

Förtöjningstrossar på färjor nöts snabbt då fartyget ofta är i hamn. Dessutom förtöjer man ofta i fasta förtöjningslägen varför trossarna dessutom slits på samma ställe. För att skydda utsatta lägen på förtöjningstrossar appliceras olika skydd vid nötningsstället. Förslaget att fläta in surrningsband i trossarna ombord på Ålandsfärjan, som dagligen förtöjer i samma position, har medfört […]

Lars-Peter Rosander

Rubrik: DIP plan (Damage Information and Procedures pl

Att på ett överskådligt, lättfattligt och lättillgängligt sätt presentera underlag för operativa beslut i samband med en skrovskada med inträngande vatten som följd – Intact and Damage Stability – kan vara ovärderligt i en ”skarp” situation. Rosander, som själv arbetat som ansvarigt däcksbefäl har under många år utvecklat DIP-planen vilken med tiden placerats ombord på […]

Hans Faber

Rubrik: Bränslebesparing genom temperaturreglering av bränsletankar (nslebesparing ge

Värmning av bunkertankar sker ofta genom ångtillförsel till värmeslingor i tankarna. Ångan produceras till sjöss genom utvinning av värme ur maskineriets avgaser. Vid hamnuppehåll, då maskineriet är avstängt, måste värme genereras i ångpannor. m.s. Seawind går mellan Stockholm och Åbo och gör ca. 1,5 timmars hamnuppehåll. Förslaget är att under sjöresan öka värmningsgraden på oljan […]

Ragnvald Gustafsson

Rubrik: Reducering av H2S (ucering av avloppssystem

Förslaget har patentsökts och förslagsställaren har därför önskat att förslagets detaljer sekretessbeläggs. Gustafsson är teknisk chef i Stena Scandinavica.

Fredrik Weidinger

Rubrik: Lossande av hårt sittande topplocksbultar

Hårt sittande bultar är känt gissel ombord. Speciellt topplocksbultar kan vara mycket besvärliga att lossa samtidigt som rörelseutrymmet kring arbetsplatsen ofta är begränsat. Förslaget innebär att man utnyttjar rörelseenergin i ett svänghjul för att lossa bultarna. Hjulet bringas att snurra och stoppas hastigt varigenom rörelseenergin omvandlas till ett vridande moment för vridning av bultarna och […]

Nils Månsson, Johan Jeppsson

Rubrik: Minska risk för syretillförsel till brandhärd.

En central parameter i alla brandförlopp är tillgången på syre. Automatstopp av fläktar och brandspjäll via signal från brandlarmssystemet är idag standard. Däremot finns ingen automatavstängning i arbetsluftsledningarna. Vid flera stora fartygsbränder har det visat sig att branden hade kunnat kontrolleras på ett tidigare stadium om inte arbetsluftledningarna brustit och tillfört friskt syre. Förslaget är […]

Lars Erik Engström, Jan Ove Hansson

Rubrik: Verktyg för dörrlyft

Arbete med dörrgångjärn är ett vanligt, och tungt arbete i passagerarfärjor. Klämskador inträffar lätt. Förslaget utgör ett verktyg med vars hjälp man lätt kan lyfta dörren och hantera den utan större risk för klämskador. Engström och Hansson är matroser på m.s. Viola Gorthon.

Niklas Karlsson,Lars Engqvist och Bengt Tilly

Rubrik: Lägesindikering av hängdäck

Hängdäcken i färjan m.s. Aurora kan manövreras från några centralt placerade manöverplatser med hjälp av tryckknappar. När däcket kommer till sitt avsedda läge signalerar brytare att läget är korrekt. Skulle någon av dessa många brytare inte ge klarsignal är det svårt att snabbt finna ut vilken brytare som felar. Detta medför störning i lastarbetet och […]

Niklas Karlsson och Lars Engqvist

Rubrik: Begränsning av länsvatten i länsgropar

I samband med rutinmässig rengöring av lågtemperaturkylarnas insatsfilter ombord i färjan m.s. Aurora tömdes sjövattnet tidigare ner i närmaste länsgrop och vidare till länsvattentanken. Vid stor manetnärvaro kunde mer än 1000 liter vatten per dygn genom denna manöver komma att bli kontaminerat med oljor och liknande i länsvattentanken. Detta länsvatten skulle sedan bearbetas i länsvattenseparatorn […]

Bo Ekelund

Rubrik: Bränslebesparing genom styrning av luftbalans i maskinrum

Ofta, alltför ofta, drivs fartygen med onödigt mycket luftöverskott till maskinutrymmena. Detta beror oftast på att styrning av maskinrumsfläktarna saknas eller är satt ur drift eller inte utnyttjas alls av slentrianskäl. Maskinrumsfläktar är jämförelsevis stora och energikrävande vilket är lika med bränsleförbrukande. Om fläktarnas arbete anpassades till det aktuella luftbehovet skulle det till och från […]

Johan Stranne, Fredrik Henriksson och Thomas Salomonsson

Rubrik: Kåpor för avledning av kolvätegaser

Besvärande lukt från bunkertankarna är ett vanligt förkommande klagomål i färjor, men även på vanliga lastfartyg. När detta fenomen inträffar i närheten av någon frekventerad arbetsplats eller uppehållsplats blir det ett arbetsmiljöproblem. Förslaget innebär att några kåpor tillverkats i rostfritt stål och placerats över bunkertankarnas svanhalsar. PVC-rör anslöts till kåporna och drogs sedan upp 12 […]

Jan Eric Alcen, Hugo Nielsen

Rubrik: Trivselhöjande åtgärder

Arbetsplatser och fritidsutrymmen på lite äldre fartyg blir ibland lätt bortglömda i underhållsbudgetar och liknande. En successivt sjunkande standard leder gärna till en successivt minskande användning av utrymmena. Förslagsställarna drog under 2006 igång en upprustning av sporthallen, simhallen och vaktkuren ombord i Atlantic Conveyor. Ökat användande och ökad trivsel blev det omedelbara resultatet utöver tillfredsställelsen […]

Thomas Kindberg

Rubrik: Skydd över skalkningshål

Akterrampen på passagerarfärjor finns öppningar där skalknings hakar griper in för att låsa rampen i sjöklart läge. När rampen är nedfälld, fungerar den som ramp vid ombord- resp ilandkörning av fordon. Även gångtrafik förekommer, varvid hålen utgör risk att snubbla i med personskador till följd. Föreslagen lösning är att montera en fjäderbelastad lucka vid varje […]

Christian Magnusson

Rubrik: Dörrlås till bildäck

Obehöriga passagerare skall inte befinna sig på bildäck under gång. Det händer att åverkan görs på dörrars låsanordning (sabotage). En dold mottagare har placerats för trådlös mottagning från en sändare som behörig kan aktivera dörrlåset med. Vid strömbort- fall aktiveras dörrarna så att de kan öppnas enligt krav. Magnusson är 1:e fartygsingenjör på m.s. Stena […]

Anders Jansson

Rubrik: Gaffellyft. Säkring av fjäder

Gaffellyftare är försedda med en kraftig fjäder, vilken kan lossna och sprätta iväg okontrollerat. Jansson konstruerade efter en incident, en säkring som hindrar att fjädern vid ett eventuellt brott inte sprätter iväg genom att montera en wire genom fjädern. Jansson är båtsman på m.s. Ålandsfärjan.

Lars-Eric Engström och Jan-Ove Hansson

Rubrik: Portabel bänk. Proviant hantering

Vid proviantering kommer godset i särskilda vagnar som skall lossas och provianten bäras in i förrådet. Förrådet har sedvanligt hög tröskel, vilket medför många manuella lyft. Den bänk Engström och Hansson konstruerat, rullas fram till tröskeln och proviantvagnen ställs direkt på bänken. Därefter lossas vagnen och provianten stuvas i förrådet. Engström är båtsman och Hansson […]

Kjell-Arne Svensson

Rubrik: Trosstunnel

Vid ombyggnad av m.s. Finnclipper monterades en centerplacerad förtöjningsspel bort. Vid förtöjning finns ett spel på var sida akterut. De är av typ dubbeltrumma med nocke. Omkoppling måste ske mellan de olika trummorna. Akterända, spring och tvärända används. Med en trosstunnel monterad under rampen för ombordkörning hindras inte lastning och lossning, samtidigt som två spel […]

Jonas Dahlberg och Johan Åström

Rubrik: Kolvlägesindikator för snabbare inställningar

M.S. Stena Germanica (ex Stena Saga)byggd 1981 och utrustad med Pielstick-motorer. Vid justering av förtändningen krävs gradskalor på vevaxlarna. Dessa är så slitna att de inte längre kan användas. Skalornas placering gör dem dessutom svåravlästa. Med den framtagna kolvlägesindikatorn slipper maskinisten det trånga och tidskrävande arbetet att leta efter gradskalor – om de finns kvar. […]

Johan Stranne, Thomas Salomonsson och Carl Rapp

Rubrik: Dosering av avkalkningsmedel

Vacuumtoalettsystemet kräver avkalkningsmedel (fosforsyra). Hittills har dosringen skett manuellt i varje toalettstol en gång i veckan. Detta medför risk för personalen och doseringen blir ungefärlig. Med en pump, en dygnstimer och diverse anslutningar till rörsys temet förses vacuumsystemet med rätt mängd kemikalier (enligt rekommendation från tillverkaren Ecolab) Förslagsställarna tjänstgör i maskin på HSC Stena Carisma.

Per-Yngve Svensson och Mikael Pettersson

Rubrik: Uppfällningsskaft

Till hjälp för att fälla upp stödben på chassivagnar, har förslagsställarna konstruerat ett skaft, försett med gummiklätt handtag och ögla. Med skaftet elimineras risken för klämskador samt förslitningar på knä och rygg. Svensson är båtsman och Pettersson matros på m.s. Huckle Burry Finn.

Malin Johansson och Kristian Konden

Rubrik: Flyttbar Vacuumsug - Ombyggd Brandsläckare

En vacuumsug som är lätt att ta med sig till filter, kofferdam och andra trånga utrymmen underlättar arbetet ombord En utrangerad brandsläckare, försedd med en liten vacuumsug med anslutningar samt hjulförsedd uppfyller önskemålen. Johansson är motorman och Kondén reparatör på m.s. Tor Selandia.

Lena Sjöberg

Rubrik: Finfilter vid bunkring

Med inkoppling av ett finfilter, parallellt med grovfilter, kan man i början av bunkring kontrollera oljekvaliteten. Med finfiltret underlättas kontrollen av oljan och igensättning av filter i bränslesystemet. Sjöberg är mässman på m.s. Tor Selandia.

Ingemar Thorsson, Jan Skoglund och Roger Skoglund

Rubrik: Passagerarräknare.

Exakt antal passagerare som kommit ombord skall kunna redovisas. Eftersom passagerare kan gå fram och tillbaka flera gånger kan det vara svårt att hålla räkningen. På skärgårdsbåtar med liten bemanning är detta särskilt svårt. Med en display med räknare på bryggan och en räknare hos däcksman, trådlöst kopplad, kan befälhavaren ”ta över” om matrosen blir […]

John Borgman

Rubrik: Test av länslarm

Länslarm skall testas för att se att de verkligen fungerar. Problem finns med svåråtkomliga och instängda platser. Olika ”lösningar” skapas, vilka kan orsaka haveri på larmanläggning. Att utnyttja luft från arbetsluftanläggning är ett lämpligt system. Rördragning leder fram till flottör i respektive utrymme och när luft kopplas på vid kontroll, kommer flottören att lyftas utan […]

Claes Persson och Rasmus Aronsson

Rubrik: Lås för nödutgångar

Det nya säkerhetssytemet, IPS, kräver att dörrar, luckor och nödutgångar skall vara låsta (stängda för obehöriga) när fartyget är förtöjt. De flesta fartyg är konstruerade för att dörrar skall vara ”öppna” = olåsta. Låsta dörrar har också blivit nödvändigt vid gång i piratfarvatten. Förslagställarna har ställt upp följande mål: Enkelhet, utan sprintar, enhandsgrepp, enkel tillverkning […]

Kenneth Olsson och Andreas Dambrowsky

Rubrik: Ökad säkerhet i slutna rum

I trånga utrymmen är det svårt att ta sig fram antingen som rökdykare eller med skadad på bår. En lättmetallkonstruktion bestående av en ca 1,5 m lång och ca 40 cm bred skiva kan användas både som ”kana” och som bår. Både rökdykare och skadad kan då lättare förflyttas.Olsson är Teknisk chef (Chief Engineer) och […]

Mikael Eriksson

Rubrik: Förbättring av spygatt (ättring av

Originalpluggar till spygatt spänns fast genom sammanpressning av två brickor med mellanliggande gummipackning. Vid sammanpressning skruvas/ingängas bult med handtag. Risken att pluggen då vrider sig runt är påtaglig. Två lösningar har tagits fram 1. Löst handtag Av utrymmesskäl har originalhandtaget ersatts med ett T-format fäste för det lösa expanderverktyget. När pluggen är på plats, dras […]

Stefan Fhager

Rubrik: Livflotteövning.

För att underlätta övningar med sjösättning av livflottar har Fhager tillverkat ett sling. Slinget skall fästas runt livflotten så att den kan lyftas av kran utan att tätningen på flotten skadas. Slinget gör det möjligt för små grupper att öva alla moment fram till uppblåsning, dvs lossa surrning, kroka i, veva upp, veva ut, justera […]

Alessondro Chiesi

Rubrik: Besparing av bränsle/ sludgeoljebehandling

Merparten av sludgeolja kommer från tjockoljeseparatorerna. I stället för att tömma sludgetankar till land, kan behandlad olja separeras så att en väsentlig del kan tas till vara. Till befintliga tankar och separatorer tillverkas och kopplas rör, ventiler och pumpar som möjliggör återvinning av olja. Vid månadslång test har 3,3 m³ olja/vecka sparats. Det ger en […]

Alessandro Chiesi

Rubrik: Oljeskyddsplåt

För att minska risken för brand vid varma ytor, har många rör isolerats, även indikatorkranar. Där uppstår ofta läckage som dränker isolerongen med olja varför värmeskyddet istället kommer att fungera som veke. Sedan en skyddsplåt vid varje indikatorkran tillverkats, har brandtillbud upphört. Plåten är enkel att tillverka och montera/demontera. Chiesi är 2:e fartygsingejör på m.s. […]

Sören Wallinder

Rubrik: Ombyggnad för förbättrad säkerhet i Viking båtarna: Balder, Tor och Vidar Viking.

Viking-båtarna, Balder, Tor och Vidar Viking, tar startluft till de fyra huvudmotorerna (HM) från samma startluftkärl. Detta är känsligt vid en eventuell stor luftläcka, då samtliga HM nödstoppar. Wallinders förslag går ut på att omfördela luftförbrukarna och utnyttja de två befintliga luftkärlen. Vidare föreslår Wallinder en modifiering av dräneringen på startluftlinan, då befintlig kulventil byts […]

Mårten Düring, Dan Ek, Anders Kärnman

Rubrik: Cal-Kit kalibrering

Vid bunkring är det viktigt att kontrollera bunkrade mängder. Om kalibrering av nivågivare kan ske med hjälp av ”Cal Kit” blir bunkringen snabb, säker, mer exakt, repeterbar, oberoende av innehåll och mängd olja i tankarna. En person klarar arbetet. Förslagsställarna tjänstgör på m.s. Stena Carisma.

Karl Emil Jensen

Rubrik: Ejektor vid avkalkning av vacuumsystem.

För att undvika ”tunga lyft” och kemikaliespill vid avkalkning av vakuumtoaletter, utnyttjas en ejektor. Ejektorn, ett kopparrör i kemikaliedunk (25 liter), ansluts till en duschslang varvid önskat tryck för dosering erhålls. Jensen tjänstgör som reparatör på m.s. Stena Germanica.

Holger Pettersson

Rubrik: Rökdetektorer, vibrationsdämpande

Sönderskakade rökdetektorer orsakar ofta falsklarm. Pettersson har monterat rökdetektorer och även indikeringslampor på ett dämpande sätt. Falsklarm och sönderskakningar har minskat påtagligt. Pettersson är teknisk chef på m.s. Baltic Bright.

Björn Svensson, Mats Holm

Rubrik: Vevhusbrygga för vevstakslagerbyten

Färjetrafiken ger litet utrymme för maskinunderhåll som vevstakslagerbyte. Med ett särskilt konstruerat och tillverkat verktyg, vevhusbrygga, hinner besättningen med två lagerbyten på en timme och maskin är klar vid nästa avgång. Svensson och Holm tjänstgör på m.s. Trelleborg som reparatör resp 1:e fartygsingenjör.

Thomas Eriksson

Rubrik: Automatisk skiftning av lanternor. Vägverkets färjor.

För att ha lanternor tända för ”rätt riktning” kan reläer kopplade till de grindar som stängs i samband med vägfärjans avgång, användas för att automatiskt skifta lanterna för den kommande färdriktningen. Med automatiken undviks att vägfärjan ”backar” till nästa färjeläge. Eriksson är befälhavare på vägfärjan Veronica.

Björn Samuelsson

Rubrik: Pannband

Vid sjösättning av frifallslivbåt finns risk för wiplash-skador när båten når vattenyan. Om huvudet fixeras till stolsryggen med hjälp av pannband med kardborrband, som är höj- och sänkbart +/- 20 cm, hålls huvudet på plats. Samuelsson är matros på m.s. Baltic Bright.

Björn Samuelsson

Rubrik: Lotslejdare. Säkrare ombordstigning för Lotsar.

Gemensamt med förslag 10)

Jan Gjersvold

Rubrik: Ventilsätesmontering. Verktyg för montering av topplock.

När ventilsätena till avgas- resp insugsventiler blivit frästa och slipade ett antal gånger, skall dessa bytas ut. Vid montering händer det att ventilsäte spricker, varvid vatten läcker in i cylindern. Gjersvold har utvecklat och provat ett system som innebär att man lyfter topplocken, vänder det upp och ner och ställer det på en monteringsfixtur. På […]

Fredrik Pettersson

Rubrik: Sludge buoy system - Separering av sludgeolja.

Sludge buoy system – separering av sludgeolja Fråga: Varför pumpa iland god sludgeolja som kan användas till nytta ombord samt betala dyrt för mycket vatten som kan renas ombord med befintlig utrustning? Svar: ”Sludge Buoy System!” Systemet har vänt på problemet och olja utvinns från sludgetanken i stället för att ta bort vatten från tanken. […]

Joakim Engström, Mårten Düring och Hans Nyberg

Rubrik: Återanvändning av avsaltningsvatten

Stena Carisma använder tjockolja i framdrivningsmaskineriets gasturbiner. Det salt som finns i tjockoljan måste separeras bort, vilket görs av besättningen. Vanligt stadsvatten löser salterna som sedan separeras bort från tjockoljan, sludge. Sludgevattnet går sedan vidare för destruktion. Engström ansåg att det går att använda vattnet fler gånger, eftersom de lösta salterna som ackumulerats, alltid kommer […]

Holger Pettersson

Rubrik: Roderindikator, vibrationsdämpande

Roderindikatorer i styrmaskinrum är utsatta för så kraftiga vibrationer att tre stycken har behövt bytas under en femårsperiod. Pettersson har tillverkat en ram i vilken roderindikatorn upphängsi gummiband. Inget byte har behövts på tre år. Pettersson är teknisk chef på m.s. Baltic Bright.

Glenn O. Ferraren

Rubrik: Extraction Tool/Utdragare

För att underlätta byte av de tätande O-ringarna på kylvattenrör i trånga utrymmen, har ett verktyg bestående av tre delar tagits fram. Verktyget har tillverkats ombord och när röret dras ut, undviks dessutom skador på röret. Glenn O. Ferraren tjänstgör på m.s. Manon.

Kjell-Ebbe Lindbergh

Rubrik: Microbrytare.

Krängningssystemet på tågfärjan Trelleborg fungerar bra utom på en svag punkt. Det är mikrobrytarna som indikerar ventilläget på crossventilerna som förenar krängningstankarna. Då de ofta inte fungerar, störs rangeringen och avgången försenas. En panel med trevägsvippströmbrytare, simulerar rätt ventilläge varvid rangeringen kan fortsätta. Efter losskastning kan sedan mikrobrytaren repareras under gång. Lindberg är 1:e elektriker […]

(Arne Sjöstedt) Sven Arne Olsson

Rubrik: Tillbyggnad för nödkörning av cylinderolja.

Jan Hjälmark

Rubrik: Styrdon för hastighetsreglering av Livbåtar.

På dävertar av fabrikat HARDING finns små block och klen wire som skall underlätta firningshastigheten vid sjösättning av livbåtar. Funktionen är tveksam och fordrar ständigt underhåll. Ett mekaniskt styrdon i form av en hävarm med en betydligt kortare wire påverkar hastighetsventilen. Konstruktionen är underhållsfri då den är utförd av syrafast stål och nylon. Installationen har […]

John Borgman

Rubrik: Rökdykarplacering

På ”Tärnland” och ”Tärnsund” finns två brandstationer. Brandstation 1, den mindre, är placerad på poopdäck och Station 2, den större, är placerad akter om bryggan på skilda däck med delvis olika utrustning. Borgman har byggt om stationerna för att underlätta och förkorta insatstiden vid brand ombord. Ordning och reda i stationerna, bättre kommunikation, bättre och […]

John Borgman

Rubrik: Justerbar hållare för rökdykarutrustning

För att förbättra förvaringen av rökdykarutrustningen har Borgman konstruerat och monterat justerbara ställningar. Höjden kan justeras för personallängd 150 – 200 cm, så att andningsapparaten lätt kan hängas på ryggen. Borgman tjänstgör på m.s. Tärnland.

Claes Olofsson

Rubrik: Livflottevagga.

Med erfarenhet från m.s. Tricolors förlisning har Olofsson konstruerat en livflottevagga som gör det möjligt att sjösätta livflottar även vid stor krängning, upp till 45 grader. Högt och centrerat placerad tyngdpunkt medför att det inte fordras mer kraft än 10 – 15 kilo för att tippa vaggan och sjösätta flotten. Vaggan installeras/har installerats på Wallenius […]

John Borgman

Rubrik: Automatisk avstängninsventil till spolning i klysen från nödbrandpumpen

Nödbrandpumpen, som inte har samma kapacitet som de två huvudbrandpumparna, kräver att ventiler på brandlinan är stängda för att få erforderlig kapacitet. Ofta står ventilerna i ankarklyset öppna, eftersom de är manuellt manövrerade. Borgman har monterat en autoventil på linan mot klysspolningen, så att ventilerna självstängs. Tid sparas och brandsäkerheten höjs. Borgman tjänstgöt på m.s. […]

Bill Britmer och Åke Karlsson

Rubrik: Klämskydd WT-dörrar

Stängning av WT-dörrar har orsakat klämskador, t o m dödsfall. Britmer och Karlsson har konstruerat ett klämskydd med sensorer och relektorer som förhindrar personer att komma i kläm. Nödstängning påverkas inte och ev brandslang i dörröppningen kan kapas. Leverantörern av dörrarna har kontaktats. Prov på testmodell kan göras före godkännande av SjöV. Britmer och Karlsson […]

Josef Kondrcek och Christer Sundqvist

Rubrik: Högtryckslina på däck för färskvatten

Ett ”överblivet” hydraulrör har kunnat användas som vattenrör. Röret går från hydraulrummet akterut till bogpropellerrummet och har anslutits till högtrycksaggregat. Om inte aggregtet startas, kan normalt vattenledningstryck (4,5 bar) användas. Med högtryck ges 190 bars tryck på ledningen. Tids- och arbetsbesparing görs när besättningen slipper dra fram slang när tankrengöring skall göras eller när vatten […]

Håkan Thulin

Rubrik: Skyddsräcke på bildäck

Ingångar till maskinmaterialförrådet och Tallymankontoret är på bilfartyg placerade på huvuddäck. Vid lastning och lossning körs bilarna förbi dessa dörrar – i hög fart – och utgör då fara för den som går ut på huvuddäck. Ett räcke har konstruerats av Thulin och Harlevi som är bockat av 2″-rör och har ett enkelt fäste så […]

Börje Bennmo

Rubrik: Safety Lead 500. Ett klys.

När en bogserbåt rör sig i sidled, rör sig bogsertrossen i klyset vilket medför nötning och försvagninig. För att undvika nötningen, har Safety Lead 500 utformats som ett hjärta med spetsen nedåt. Trossen kommer då inte i rörelse utan ligger längsts ner i botten och blit inte utsatt för extrema påfrestningar. Börje och Ingvar Bennmo […]

Pierre Stjernfelt

Rubrik: Underhåll av brytrullar, s. k. kungar

Underhåll på brytrullar är väsentligt för att friktion mellan lager och botten inte skall öka. Trots smörjning och flitig användning, blir ”kungarna” allt trögare att snurra på. Genom att lägga en teflonpackning mellan lagringsytorna, behåller man den låga friktionen och förlänger avsevärt underhållsintervallerna samtidigt som slitage på trossar minskar. Stjernfelt är matros i m.t. Bro […]

Fredrik Hedin

Rubrik: Instrument för mätning av gropfrätning (rument för

Gropfrätning är en lokal form av korrosion i lasttankar, rör och annan matrial. De är ofta svåra att upptäcka och kan med minimal förlust leda till att ett helt tekniskt system fallerar. Med ett enkelt instrument/verktyg bestående av en rak bit metall, 100 x 15 mm, och med två pilar, 2 resp 5 cm långa, […]

Dan Eliasson

Rubrik: Verktyg till Baffelscrew

Med hjälp av en förlängare bestående av ett 1/2″ skaft och en 17 mm insexhylsa underlättas arbetet med ”baffelscrew:arna”. Verktyget sänks ner genom befintligta hål vid varje ventilkåpa varefter 1/2″ skaftet med insexhylsan sätts på ”baffelscrew” och förlängaren förs på. ”Baffelscrew:arna” kan därefter lossas eller dras fast med rak rygg, vilket minskar risken för arbetsskador. […]

Thomas Fogelberg och Hans Nilson

Rubrik: Transportskalkning

Frifallslivbåtar är säkrade till fartyg med två låsklackar på var sida. Klackarna är på var sida förbundna med var sitt metallrör. För att lossa klackarna utnyttjas vajrar, fästa så att hävarmen är mycket kort. En vinklad ”pinne” har tillverkats och fästs vid vardera aktre låsklacken så att det blir betydligt längre hävarm som minskar skaderisken för […]

Robert Lund

Rubrik: Sprängskydd för trossar

Farligaste arbetet för däcksfolk är vid förtöjning! Trossar som sprängs, särskilt spring, på grund av stor brytvinkel i klys och frånvaro av brytrullar. Många exempel på näraolyckor kan ges. 4″ stålrör som bågformas och fästs i däck mellan spel och klys, både på backen och poopen, minskar risken för snärtar över däck om trossar springer […]

David Gutierrez

Rubrik: A. Smart målarställning B. Snabb riggning av MARPOL-slang C. Rörtravers/Rörlift

A. Vid målning av små detaljer underlättas arbetet med en målarställning där föremålet kan ligga vid målning och torkning uta att det blir kladd. Plats finns även för målarpyts och penslar. B. På fartyg som inte har fast anordning för uppsamling av oljespill, används en mobil utrustning. Det blir lättare att suga om fartyget har […]

Per Holmberg

Rubrik: Fjärravtängning av acetylen/syrgasutrustning

Rördragning mellan gasflaskor och verkstad är en säkerhetsrisk då rören kan börja läcka eller på annat sätt utsätts för skada. Förslaget är att montera två stycken explosionssäkra eller luftmanövrerade ventiler vid gasflaskorna. En kabel dras från dessa ventiler ner till verkstaden, där dessa manövreras vid svetsbänken med en vanlig strömbrytare. En lampa indikerar om ventilerna […]

Lennart Borg

Rubrik: Vattentäta dörrar

Stängning av vattentäta dörrar är reglerat i SOLAS både till tid och funktion. Om fjärrstängning fallerar kan dörrarna stängas lokalt med elektriskt eller två manuella system. Som sista utväg finns möjligheten att handpumpa från väderdäck. Det arbetet kan ta 2 – 2,5 minuter per dörr och det kan finnas sju dörrar! I normalsystem ingår en […]

Mats Holm och Göran Lindborg

Rubrik: Verktyg för demontering av utströmmarna

Att få upp utströmmarna (64 st) ur topplocken är ibland besvärligt p g a sot. I värsta fall måste hela topplocket bytas, vilket tar 5 timmar för två man. Orginalverktyget för demontering skall med mutter på en spindel, gänga upp utströmmarna. Det kräver mycket hårt arbete om de sitter fast. Förslagställarna har tillverkat ett nytt […]

Bo-Ragnar Skärström

Rubrik: Lifegrab

En livlina kopplad till livväst underlättar för en räddningsbåt att nå den nödställde och bidrar till att få ombord denne. Skärström är sjökapten och lots.

Einar Krantz

Rubrik: Skumsläckning

Vid test av skumsläckningssystemet sprids skum över kringliggande område. Vätskan är mycket korrosiv vilket gör att besättningen drar sig för att testa systemet. Med hjälp av s.k. byggplastslang, som fäst med buntband runt skummunstycket, dragen ner till durken undviker man oönskad spridning av skumvätskan och därmed extra saneringsarbete. Förslaget är testat på m.s. Götaland där […]

Bengt-Göran Johansson

Rubrik: Dörrhållare vid brand

Rökdykare behöver ställa upp självstängande dörrar vid brand i inredning så att de inte klämmer brandslangarna. Hittills använder de sig av träkilar som medförs av rökdykarna. Dessa orsakar skada på dörr och karm. Johansson har tagit fram träreglar, 30 cm långa, 50×50 mm, som placeras vid varje självstängande dörr. Rökdykarna får mindre packning och dörrarna […]

John Borgman

Rubrik: Ljuddämpning av maskinrumsfläktar

Maskinrumsfläktar alstrar störande buller både inombords, på däck och delvis i land. Borgman har isolerat fläkttrumma med reducering av ljudet med ca 10 %, monterat mellanväggar inne i trumman på så sätt att ljudet studsar mot isolering samt isolerat väggarnas bägge sidor. Utan att ha strypt lufttillförseln, har bullret reducerats med ca 50 %. Nu […]

John Borgman

Rubrik: Dräneringslåda HFO tankar

Dränering av tjockoljetank orsakar merarbete, sprider ohälsosam oljelukt och ökar brandrisken. Borgman har konstruerat en låda, placerad lägre än dräneringen och centralt i separatorrummet. Den är kopplad till separatorsugen så att dräneringen i en nödsituation stoppas. Som lock används en 10 mm tjock plexiglasskiva. Tjockoljegaserna försvinner, det är lätt att dränera och onödiga gasutsläpp undviks. […]

Kalle Bohman

Rubrik: Ombyggnad av cylinderoljesystemet

För att ersätta den olja huvudmotorerna förbrukar har Bohman ritat om cylinderoljesystemet. Den förbrända oljan ersätts med färsk olja med hjälp av en kolvdosseringspump direkt till lubrikatorn. Därvid kan oljans renande och smörjande egenskaper maximalt utnyttjas. Dessutom kan oljeförbrukningen lättare kontrolleras. Vidare hålls synglas och indikeringskulor lättare rena. Bohman är 2:e fartygsingenjör på m.s. Stena […]

Holger Pettersson, Jan Gjersvold

Rubrik: Pumplyftverktyg Vantskruv

Vid kamaxelhaveri uppstår problem att demontera bränslepump, om den inte går att lyfta separat. Ett specialverktyg, ”Vantskruv”, utformad så att ena änden har en fasad anläggningsyta på 55 grader, att lägga mot bränslepumpens tryckplatta, och den andra är halvrund för att ligga an mot maskinstativet. På plats spänns den mellan bränslepumpen och maskinstativet så att […]

Rescue International AB (RIAB)

Rubrik: Projekt Moses - barnlivväst

Barnlivvästar är föreskrivna i SOLAS. Dock fungerar de inte för spädbarn. RIAB och fyra ingenjörselever Johan Bergström, Eric Lundgren, Andreas Nilsson och Oskar Nilsson har utvecklat en dräkt för barn och en kapsel som spädbarn kan placeras i. Barnet hålls torrt, varmt och flytande. En fläkt sörjer för syresättning och samtidigt håller visiret imfritt. Andreas […]

Mats Holm, Göran Lindborg

Rubrik: Specialverktyg för kannhalning

Det besvärliga arbetet att kolvhala och vartannat år kannhala maskinerna underlättas med det speciella verktyget som framtagits. Det ersätter ”spätt och klubba”, minskar arbetstiden från 40 min och två man till en man och fem min. Holm och Lindeborg är maskinreparatörer på m.s. Trelleborg.

Ingemar Thorsson, Jan Skoglund och Roger Skoglund

Rubrik: Landgång, justeringsbar

En fast landgång som är justeringsbar beroende på last och vattenstånd har framtagits till passagerarfartyget Walona. Landgången är höj- och sänkbar, utskjutningsbar samt uppvikningsbar med hjälp av hydraulik. Thorsson och Skoglunds arbetar i Walona Charter, Stenungssund.

Ulf Andersson

Rubrik: 24:Verktyg för bränsleventiler

Vid överhalning av bränsleventiler händer det ofta att nålhuset och bottenmuttern ”koksat ihop” vilket innebär att bottenmuttern skuvar av styrstiftet och skadar ytan på bränsleventilhuset. Ett särskilt verktyg är framtaget för att låsa fast nålhuset från bränsleventilhuset så att skador undviks. Anders arbetar som 2:e fartygsingjör på m.s. Trelleborg.

m.s. Figaro, Skyddskommittén

Rubrik: Stöd vid övergivande av fartyg

m.s. Figaros besätt ning föreslår åtgärder att underlätta framkomligheten till livbåtar och livflottar vid kraftig krängning. En rad lister på däck samt räckverk har monterats så att besättningen inte rutschar iväg över de stora däcksytorna. Direktionen beslutar belöna besättningen med 10 tkr till fritidskassan.

Larsa Karlsson

Rubrik: Packningsskärare

I avsaknad på markanaden av en packningsskärare, har Larsa Karlsson konstruerat och tagit i drift ett verktyg som skär 3 mm tjock steampackning i dimensioner fån 70 till 400 mm. Byggnadstid ombord ca två dagar. ”Många svordomar förblir outtalade med detta hjälpmedel!” Hanteringen är utprovad och är i drift på m.s. Tor Selandia och m.s. […]

Pekka Klarsäter och Morgan Svensson

Rubrik: Guidepressare

Förslagsställarna har konstruerat ett verktyg för att klämma Guiden vid tvärstyckslagret axiellt på huvudmaskinen av typ Sulzer RND 68 M. Verktyget har: * ett ordentligt skaft att hålla i * 24 mm sexkantämne i slutändan för att passa till hylsa eller fastnyckel. Skruven pressar ut 2 st löpande rullar som i sin tur pressar Guiden […]

Kent Bouvin och Stig Hedström

Rubrik: Sjösättning av livflotte på bogserbåt

För att sjösätta livflotte på b/b Bull, Sundsvall, har förslagställarna, befälhavare resp maskinchef, konstruerat en sjösättningsvagga. Två fyrkantsjärn bildar avlöpningsbana och med ett rör kan vaggan tippas så att flotten glider i sjön från båtdäck utan att hamn på väderdäck. Tidigare krävdes två man och nu kan en man sjösätta flotten. Konstruktionen bidrar till ökad […]

Stewe Larsson

Rubrik: Nödstyrning

En förbättring av nödstyrningsarrangemanget på m.t. Tarnfjord gör att den som skall styra från styrmaskin, kan stå upprätt och både koncentrera sig på styrning och kunna kontrollera kursen på magnetkompassen. En slid på en platta med en axel kopplad till en stång, gör att rorgängaren får en ergonoiskt bättre ställning somunderlättar styrningenoch en strålkastare som […]

Anders Lindström, Christer Bencker och Göran Nordling

Rubrik: Kontrollsystem för TV mottagning

Att när som helst på dygnet kunna titta på TV (svensk i färjefart) är möjlig genom att utnyttja kraftfulla, men billigamikroprocessorer samt att koncentrera alla funktioner till mjukvaran med ytterst få komponeneter. En vanlig parabolantenn gör det möjligt att ta emot TV-programmen. Förslagsställarna, tjänstgör som elektroingenjör respektive 1:e fartygsingejörer på m.s Nils Dacke, har med […]

Leif Bärlund

Rubrik: Livflotteservice

Båtsman Leif Bärlund, m.s. Silja Festival, har konstruerat dels en lyftkärra och dels en vagn för att underlätta transport vid service av livflottar. Den nya typen, självrätande, av flottar väger 171 kg. Många gånger är flottarna stuvade så att de är svåråtkomliga med risk för kläm- och ryggskador. På m.s. Silja Festival finns 84 flottar […]

David Gutierrez

Rubrik: Arbetsredskap: 1. Skyddstross 2. Borste med skrapa 3. Sjökortsspade 4. Krok för trosstyrning

Arbetsredskap som skyddar eller underlättar olika typer av arbeten har konstruerats av David Gutierrez, 2:e styrman på m.s. Tellus. 1. Skyddstross i form av en armerad manilatross skall förhindra att förtöjningsgods som springer av, snärtar okontrollerat över däck med personskadorsom trolig följd. Manilatrossen fästs mellan pollare och klys, lindad kring förtöjningsgodset. Vid brott ”fångar” manilatrossentrossen […]

Ulf Andersson och Bengt Möller

Rubrik: Reparationsverktyg vid brusten topplocksbult

Arbetet med att avlägsna en avbruten topplocksbult är mycket tidskrävande med borrning och fastsvetsning av en förlängare. Beräknad tidsåtgång är 2 x 7 mantimmar. En av Andersso och Möller framtagen metod gör att besättningen inte behöver lyfta topplocket  vid borttagning av den brustna topplocksbulten i motorblocket. Styrningar tillverkas varefter borrning i två omgångar sker, varefter […]

Per Ekelund

Rubrik: Fiskben på ramp

Genom att kapa och slipa bort de två sista ”fiskbenen” före och efter rampens krön, fastnar inte stödben på lastbilar och trailers. För att bibehålla gripförmågan, behålls de yttersta 20 cm av ”fiskbenen”. Lastbilar och trailers undviker skador. Förslaget har genomförts på m.s. Peter Pan (TT-Line) med minskade skadekostnader som följd.

Gunnar Colliander

Rubrik: Vevstaksstyrning

Styrning av vevstake som förbättrar kontroll vid överhalning och minskar risken för peson- och materialskador.

Bruno Axelsson och Sverker Ödesjö

Rubrik: Snabbavstängning av bränsle

För att förbättra avstängningsmöjligheter vid läckage av brännolja föreslås, utöver föreskriven snabbavstängare, en snabbstängare på returledningen samt en ventil (snabböppnare) som öppnar till dräneringstank, varvid systemet görs trycklöst. Med dessa reduceras risken för brand orsakad av överströmmande brännolja. Axelsson är 1:e fartygsingenjör på m.s. Stena Danica och Odensjö 1:e fartygsingenjör på m.s. Stena Carisma.

Leif Edvarsson och Karl-Gustav Gustavsson

Rubrik: Kärra för livflottar

Passagerarfartyg med passagerarcertifikat för olika antal passagerare, kräver olika antal livflottar. För att dels inte behöva ha fler flottar än nödvändigt ombord och dels för att flera fartyg skall kunna utnyttja samma ”tilläggsflottar”, har förslagsställarna knstruera<t och tillverkat en kärra med fällningsramp och belysnig. Kärran placeras mot aktra relingen och surras med spännband. Kärran är […]

Per Holmberg

Rubrik: Pejlmuff

Självstängande ventiler över pejlhål gör pejlarbetet svårt, särskilt i hårt väder när ventilen skall hållas öppen samtidigt som pejlstickan/-bandet skall sänkas ner. En liten ”pejlmuff” som, fäst vid pejlbandets handtag, håller ventilen öppen under pejlmomemtet. Flera riskmoment bortfaller genom att den som pejlar, kan koncentrera sig på att pejla utan att behöva tappa fotfästet. Pejlmuffen […]

Kalle Bohman

Rubrik: Egen förbrukning av smörjolja i separatorer.

Förbrukning av smörjolja kan mätas genom att använda ett oljefat med transportabel oljepump som kan startas och stoppas av en tryckluftsstyrd brytare. Med slangar som kopplas från pumpen till tilloppssidan på separatorn och från separatorn tillbaka till oljefatet, går det att fastställa oljeförbrukningen. Bohman är 2:e fartygsdingenjör på m.s. Stgen Jutlandica där systemet provats.

Bo Lindgren och Lars-Olof Rönnblom

Rubrik: Laserdetektor för att upptäcka maskinrumsbrand

Befintliga larmsystem bygger på detektering av värme eller rök. Ett system som larmar, t ex vid oljeläckage, är laserdetektor som detekterar oljeflöde. Detektorn är programmerad så att om en person passerar, blockeras larmfunktionen. Två laserdetektorer till en huvudmaskin finns på prov i m.s. Sten Freigther.

David Gutierrez

Rubrik: Trossrulle

13 A) Tross-/brytrulle underlättar upptagning och stuv ning av trossar. Förbättrad arbetsmiljö och mindre slitage på trossar uppnås. 13 B) En vridbar målarbänk underlättar arbetet, kan vridas undan och är ergonomiskt riktig. 13 C) Vattenslang som dras ut för att användas är ofta otymplig. En slangrulle, fäst i högt läge, minskar friktionen, ”hoppar över” hinder […]

Bertil Skoog

Rubrik: Förlängd fånglina till MOB-båt

Med en 20 m förlängning av den ordinarie fånglinan kan MOB-båten kopplalinan på en säker position varefter båten manövreras till upptagnoingspunkt.skoog är Safety Officer på ”Silja Festival” och talar för styrmännen ombord.

Henrik Palm, Dick Gromer, Jonas Carlsson, Jonas Tollmar

Rubrik: Skumsläckningsvagn. Kärra för brandutrustning på bildäck.

I trånga utrymmen ombord underlättas framkomligheten med brandbekämpningsmateriel om den placeras på en vagn, 31 cm bred, som kan

Rikard Olsson

Rubrik: Returpappers hantering med högre placerad fotocell

Befintliga fotocellers placering i hissar på sidolastfartyg blockeras ofta av lösa papperstussar. Genom att placera en extra fotocell på ett löstagbart stag, med hög placering, bibehålls säkerheten samtidigt som effektiviteten vid lastning/lossning förbättras. Övervakningen sköts av en man mot tidigare två. Förslaget har mottagits positivt från lasthanteringsavdelningen på GORTHON LINES AB. Olsson är överstyrman på […]

Anders Andersson

Rubrik: Registrering stipulerade säkerhetsövningar med hjälp av datorprogram

Registrering av stipulerade övningar är problematisk. På TT-Line´s färja Peter Pan har ett databaserat registreringsprogram – Access 2.0 – tagits fram, där samtliga övningar som besättningen skall utföra finns inlagda. Därmed registreras alla som deltagit i de olika övningarna så att högsta möjliga säkerhetsnivå kan dokumenteras. Vidareutveckling av programmet kan göras med andra nyttjare. Andersson […]

Nisse Månsson, Stig Magnusson

Rubrik: Batterivattenfyllning

Vid fyllning av destillerat vatten i ackumulatorbatterier från dunkar om 10 – 25 liter, underlättas hanteringen om en dränkbar pump (typ husvagnars vattenpump) används för att pumpa upp vatten och fördela till de olika batterierna. Strömförsörjningen står batterierna själva för genom koppling till plus- och minuspolerna. Vattenfyllningen blir enkel och lätthanterlig samt att man undviker […]

Jon Svärd

Rubrik: Ventilation vid bränsleventilers provtryckning

Provtryckningsrummet för provtryckning av bränsleventiler är dåligt ventilerat och sjömannen utsätts för dieselångor. Dieselkaret har klätts med plåt och täckts med plexiglasskiva för att kunna se ”strålarna” från nålhusen vid provtryckning av spridarna. En utsugningsfläkt är ansluten till plåten som omsluter karet, med placering vid ett luftschakt ut mot däck. Arbetsmiljön har förbättrats ich exponeringen […]

David Gutierrez

Rubrik: Förbättrad säkerhet vid hantering av lotslejdare med larmsändare på matrosen

Då visuell kontakt mellan bryggan och matrosen ofta saknas och medförd VHF inte hjälper om han trillar i vattnet, föreslås att en larmanordning installeras. Matrosen aktiverar den vid lotslejden på däck. Om matrosen lämnar platsen utlöses larm – ”Man över bord!” Apparaturen består av en mottagare på bryggan med ljus- och ljudlarm, en sändtagare med […]

André af Forselles, Mikael Carlsson

Rubrik: Marine Information Display

Under sjöräddningsuppdrag är det ofta svårt att instruera och informera de nödställda. Med hjälp av en text-display (typ stationsskylt) som kan vara fast eller bärbar och i olika storlekar. Texten utformas med hjälp av ett datorprogram. Olika språk skall finnas lagrade. Systemet har provats på KBV 311 med en handburen disply med plats för 14 […]

Erik Mobrandt

Rubrik: Förbättra personliga säkerheten på traverser

Ett blockeringssystem, ”Halvmånar”, som fästs på växlarna så att ett mekaniskt stopp bildas utan rörliga delar på traversväxlar för att förhindra att travers ”spårar ur” och störtar ned.

Jerzy Anlend

Rubrik: Förenkling att sjösätta livflottar

En separat vev att veva baklänges med, underlättar justering av krok i höjdled, vilket resulterar i snabbare och säkrare sjösättning av livflottar.

Lars-Olof Rönnblom

Rubrik: Bryta spänning vid brand i kök

Två ex på hur att bryta spänUnderspänningsspole matad av dörrmagnetningen till köket vid brand i området: – Underspänningsspole matad av dörrmagnet – Signal från indikeringslampa till köket.

Hans Faber

Rubrik: Nödstoppspanel

Nödstoppspanelen skall användas i händelse av brand, eller fara för, i maskinrum varvid bränsle-/luftförsörjning åverkas. Panelen styr Hjm + HM + pannor. Säkerheten höjs.

Leif Edvardsson, Karl-Gustav Gustavsson,

Rubrik: Handikappanpassad landgång

Landgång, 4 m, med en plattform som vilar på en höglyftande gaffellyftvagn samt vinklad (1 m) plattform med ledad läpp. Klarar vattenstånd + 100 cm till – 30 cm. Underlättar matrosens arbete och förenklar vid lastning och lossning.

Ingvar Bennmo

Rubrik: Avlastare för reducers ombord på tankfartyg.

Avlastare, hakar som tillverkas av plattjärn, svetsas på ”reducers” så att arbetet med att haka på ”reducer” väsentligt underlättas.

Sven E Sörelius

Rubrik: Särskild belöning. SES-Liv och resque båt

Sörelius har tagi´t framförsöksprojektet ”SES-Liv-/Rescuebåt”. Det är en heltäckt livbåt med goda stabilitetsegenskaper, självrätande material med högt brandmotstånd och goda hållfastegenskaper. Från sjösäkerhetssynpunkt har den goda egenskaper och ska kunna sjösättas och användas i katastrofsituationer. Sörelius har 1996 tilldelats ett arbetsstipendium på 20 tkr och under 1997 belöning på 200 tkr för hans arbetsinsatser i […]

Leif Edvardsson och Karl-Gustav Gustavsson

Rubrik: Räddningsdävert & Räddningslejdare för mindre

Bda är anställda i Öckerö kommuns Båttrafik som består av bil- och passagerarfärjor. De har konstruerat en flyttbar/svängbar räddningsdävert för att kunna rädda nödställda ur vattnet up på däck. Däverten är flyttbar mellan färjans grindar. Den är tillverkad av aluminium med handwinsch och nylonband med lyftkrok. Till detta hör en räddningslejdare, en ordinär aluminiumstege, där […]

Björn Högman

Rubrik: Mobilt Rullklyss

Högman har tillverkat ett ”mobilt rullklys” att användas när man tar upp trossar. Utan detta klys blir trossarna snabbt slitna mot luckkarmen.

Stig Björfelt

Rubrik: Uppgradering av dieselelektriska

Björfelt har konstruerat en uppgradering av dieselelektriska propulsions-/positioneringsanläggningar. Sådana används alltmer i konventionella fartyg. En black-out kan medföra allvarliga konsekvenser, t ex i passagerar- eller tankfartyg. Denna utrustning för att detektera reaktiv bakeffekt finns redan i åtskilliga tillverkares generatorskydd och har enligt Björfelt varit i drift i hans fartyg under flera år på ett tillfredställande […]

Håkan Ågård

Rubrik: Pappershäck

Ågård har på fartyg inom Stenarederiet tagit fram ett system för att ta hand om det pappersflöde som uppstår i ett fartyg. Varje kontor har sina kartonger för pappersavfall. Dessa töms i en större behållare ombord. När fartyget kommer i hamn samlas dessa behållare i en stor ”pappershäck” på kajen. Systemet har visat sig vara […]

Christian Siivonen och Christian Wiesner

Rubrik: Lampbytare för 10W PI-lysrör

Silvonen och Wiesner har konstruerat en apparat för att komma åt och byta s k PL-rör som sitter högt  uppe i trapphallar och andra höga utrymmen. På det viset undviks att arbeta från stege.

Jon Svärd

Rubrik: Rengöring av separatortallrikar

Svärd visar på ett sätt att göra ren separatortallrikar genom att, via ett stativ som håller tallriken, pressa ned en borrmaskin i tallriken för rengöring.

Bengt Persson

Rubrik: Linlås

För att surra fordon i ett fartyg har Persson konstruerat ett ”linlås” som sätts fast i fordonet i lastdäck. Därefter drar man till hårt för hand med baktampen. Lossningen av surrningen görs enkelt med ett ryck i tampen. Uppfinningen görs nu industriellt i plastmaterial.

Bengt Martinsson

Rubrik: Larm för högt vevhustryck

Martinsson har konstruerat ett väl fungerande larm för vevhustryck. Man sätter in en differenstryckgivare mellan vev huset och maskinrummet. Givaren – en Micatrone MG-2-T – har visat sig lämpad för att mäta vevhustrycket då den inte störs av miljön. Givaren har en 4 – 20 mA utgång som är kopplad till maskinlarmsdatorn. Man kan då […]

Roland Hansson

Rubrik: Branddörrar

Hansson har föreslagit ett flertal ändringar när det gäller branddörrar i fartyg inom Stena-rederiet. Hans föreslår bl a att dörrar ska öppnas inåt, att klämskador ska kunna undvikas, att magnetstyrkan i branddörrarna förstärkas och att dörrarna i publika utrymmen förses med en recess i brandskottet så att kolvarna kan nås från utsidan.

Anders Elmström och ÅsaTivelius

Rubrik: Övervakning av oljeläckage på maskiner/motorer

Läckande eller brustna bränslerör är ett ganska vanligt förekommande problem ombord. Det är viktigt att få en tidig indikation på ett läckage. Deras förslag innebär att man övervakar pumphyllan längs hela maskinen med en fotogivare med infrarött ljus. Givaren monteras på förkant och reflektorn på maskinens akterkant. Strålen går innanför skyddskåporna längs hela pumphyllan och […]

Johan Mattsson och Ingmar Bennmo

Rubrik: Trosstrumma för löstross

Vid arbete med s k löstross ombord uppstår ofta risk för personskador. Mattsson och Bennmo har för att minska riskerna och snabba upp arbetet konstruerat en trosstrumma som sitter fastmonterad direkt i linje med en nock på poopen och som används som lång akterända. Trumman är utrustad med en elektrisk motor som sköts från samma […]

Niklas Karlsson och Jan-Åke Olsson

Rubrik: Nikkey, ett verktyg för att passa in topplock

Karlsson och Olsson har konstruerat ett verktyg so underlättar att passa in avgasflänsar mot topplocket. Verktyget är utformat så att toppen ”passar” i topplocket och verktygets kropp i flänsen. Verktyget vrids sedan med ett spärrhandtag tills önskad centrering skett.

Niklas Karlsson

Rubrik: Elsäkerhet

För att förbättra säkerheten ombord i fartyg där avfuktningsanordningar inte är monterade på t ex nödbrandpumpar eller kylvattenpumpar föreslår Karlsson att man utnyttjar pumparnas befintliga huvudkontakter. Via en ledig NO-kontakt i huvudkontaktorn går man sedan via pressostat och magnetventiler enligt ett särskilt schema. För installationen behövs endast en ejektor, vilket gör installationen billig. Denna ejektor […]

Santesson, Anders K.

Rubrik: Radiokommunikation. VHF kanal 16

Blom, Lars Mellkvist Anders

Rubrik: A) Demonteringsverktyg för NOHAB, B) Nödutgång från maskinrum

Weiter, Anders

Rubrik: A) Lotslejdare, B) Halkrisk I lejdare, C) Uppfällbar spygattskydd

KARLSSON, Kent Mask.chef

Rubrik: Smörjkanal för rullklys.

PERSSON, Björn Matros

Rubrik: SlideLift. Trappstege. Livräddnigsredskap för Hamnar.

SKOOG, Bertil Styrmän Silja Scandinavica

Rubrik: Livbåtar. Självfirningsutrustning till livbåtar.

SÖRELIUS, Sven E.

Rubrik: Resquebåt. Avancerad heltäckande livbåt.

TÖRNQVIST, Jarl

Rubrik: Livflottar. Fastsättning av styr-o. inridningslinor på livflottar pass.fartyg.

BENNMO, Ingvar Styrman

Rubrik: Safety-Bitt. Bogserbåts förbättring i avseende på koppling av bogserlinor.

BOMAN, Kalle

Rubrik: DEC-Tester. Innovatör av 9 st olika förslag.

BRUCE, Eric

Rubrik: Bulfartygsprojekt-BEST 1.

FORSELLS, André (af Forsells) Styrman

Rubrik: Sjökortlots. Förbättrad navigeringssystem i skärgårdar.

HANSSON, Roland Timmerman

Rubrik: Domkraft. Domkraft för öppna dörrar som gått i baklås.

HOLMBERG, Per

Rubrik: Avtorka pejlstickan. Enkel idé för att torka av en kladdig oljesticka.

HENNINGSSON, Leif

Rubrik: Tankfartyg. Manifold koppling för lasttankar. Underlättar vid lastning och lossning.

UTBULT, Gunnar

Rubrik: Livflottar för mindre fartyg. Enklare sjösättning av dessa.

PERSSON, Ola

Rubrik: Tankrengöring. Effektivt system som sparar pengar liksom humant för människan

MAGNUSSON, Bengt

Rubrik: Förtöjningsspel. Slirstopp till nockar för ankar o.- förtöjningsspel mindre fartyg. Spec. i vintertid.

MARKLUND, Jens

Rubrik: Manualer. Instruktioner (Checklistor) lätt-tillgängliga för operatören.

Helsingborgs Brandförsvar. Thorell Claes, Rosander Mats

Rubrik: Datorsimulerat säkerhetsprogram för handelsflottans besättningar. Programmet kallas - Bandorama -

EKELUND, Bo

Rubrik: Bogproppeller. Varning för högt uttag av Generatorer. Ökad Bryggmanöversystem.

MARTINSSON, Bengt

Rubrik: Skumdämpnings-dosering för vacumanläggningen.

MÅNSSON, Nils SFAITER, Kent

Rubrik: Linkastarutrustning.

KARLSSON, Jan

Rubrik: Rackställ på arbetsplattform för Livflottar.

HMS SMYGE, Fartygschef Moberg Allan

Rubrik: Stuvningsskåp för rökdykarutrustning. (Marinens fartyg)

JOHANNISSON, Lars

Rubrik: Portabel branddektor testare.

FORSSEN, Tomas & Rudlinger Michael

Rubrik: Driftsäkerhet. Maskindrift.

Amandusson Jan

Rubrik: Evakueringsväg

BOHM Leif

Rubrik: Verktyg för svarvniong av bromsband på ankarspel.

WESTERGÅRD Bror

Rubrik: Förbättring av pelikarnkrok.

SKOOG Bertil

Rubrik: Firningsbar övningsflotte.

STRAND, Per Arne GUSTAVSSON, Robert

Rubrik: Verktyg för demontage av spjällmotor till ventilationsaggregat.

RUTGERSSON, Kurt SVENSSON, Peter GABRIELSSON, Ingemar

Rubrik: Gangway på konen - Plattform.

KNUTSSON Håkan

Rubrik: Vacumsug. Verktyg för suga rent tvättställ etc. med hjälp av vacumsystemet i pass.fartygen.

GUSTAVSSON Bertil JALNÄS Bengt

Rubrik: Förbättring av länssystem ombord bostadsriggar.

CARLSON Benny

Rubrik: Rening av sludge & länsvatten.

THULI Håkan ÖFWERSTRÖM Kim

Rubrik: Sprängskydd hydraulik.

RUTGERSSON Kurt

Rubrik: Nödkörning av thrusters

MATTSSON Jens

Rubrik: Säkerhetslarm

JUHLIN Kenneth

Rubrik: Avläsning av gangway läget.

KARLSSON, Rolf

Rubrik: Lastbom för gaffeltruck.

KONDÉN Christian

Rubrik: Arbetsplattform

LILLHAGE Urban

Rubrik: Transport farligt gods

ERIKSSON Mickael

Rubrik: Brand i maskinrum A) Hörbar signal. B) Brandpost med dubbelmontage

BÄCKSTRÄM Lars

Rubrik: Mekanisk nödkörnng av koppling på ankarspel

BERGGRAN Johan PERSSON Martin

Rubrik: Sjösättningsinstruktioner

OLOFSSON, Ragnar

Rubrik: Brandslangsupprullare.

LINDAHL, Bertil

Rubrik: Doseringsapparat för Pannor

LUST, Tomas

Rubrik: Spara Ryggen vis svarvning

GALIC, Tamislav RUDOLF, Inge LEHM, Richard

Rubrik: Upphängning av pulversläckare.

GUSTAVSSON, Bertil & RYDÉN Rolf

Rubrik: Lyftanordning för utbyte av centrifugmotor.

CRONHOLM, per

Rubrik: Vagga till pulverbarndsläckare.

EDVARDSSON, Leif LINDAHL, Bertil

Rubrik: Säkerhetsbrytare på kökssåg

ÖHMAN Ronny (Börjesson Roland)

Rubrik: Verktygsbesparing

SAMUELSSON, Mats

Rubrik: Lyftredskap

OHLSSON, Torbjörn MELLKVIST, Anders

Rubrik: Skyddsbåge mot fallande pennant wire.

PERSSON Björn

Rubrik: Spänne till presseningar

NILSSON, Håkan

Rubrik: A) Förbättring vid evakuering av skadat fartyg. B) Flottar går ej att sjösätta då fartyget har slagsida. C) Problem med att sjösätta livflotte. D) Allt för öppna däck RO_RO fartyg. E) Hjälpmedel att få ut personer från inredning

NYBERG Sture

Rubrik: Förbättring av kontrollenheten på länssystem

KAISER H

Rubrik: Sjösättning av livbåtar i nödsituation

EKLÖF, Roland LINDBERG, Benny

Rubrik: Nivåpinnar på Highlifts.

ENGREN, Frans

Rubrik: Hjälpmedel vid ankarwire byten

GRÖNBECH Mogens

Rubrik: Upphivning av livbåtar

ANDERSSON, Johny ANTONSSON, Östen JOHANSSON, Raymond

Rubrik: Kylvattenintag för livbåtsmotorer.

SANTESSON, Tommy

Rubrik: Sotanordning för eldrörspannor

SVENSSON, Dan

Rubrik: Förbättrad ekonomi för dykerifartyg.

TÖRNQVIST, Jarl

Rubrik: Isolering av värmeväxlare på däck

OHLSSON, Torbjörn

Rubrik: Dammscrubber ger renare luft i blästerverkstad.

OLSSON, Johnny

Rubrik: Justeringsverktyg för NOHAB maskiner & övriga.

MELLQVIST, Anders

Rubrik: Dammscrubber ger renare luft i blästerverkstad

NYBERG, Sture

Rubrik: Kontrollenhet för trimpump

LINDGREN, Lennart

Rubrik: Säkerhetsanordning för ankararbeten på plattform

KARLSSON, Christer ANDERSSON, Owe

Rubrik: Alternativ värmekälla Värmning och filtrering av vatten i pool

HANSEN, Håkan

Rubrik: Verktyg för mätning av lagerslitage.

HANSSON, Erik

Rubrik: Arbetsplats introduktion för nyanställda.

ERICSSON, Ragnvald Bef. M/S Silvia Regina

Rubrik: Sjösättninga av livbåtar

BORG, Olof

Rubrik: Nordsjöfilter för radiolyssnare

ABRAHAMSSON C-J SUNDELL Reino Karlsson Ronny

Rubrik: Förbättring av säkerheten vid firning av livbåtar

EDNER Robert

Rubrik: Förbättrad läkarintyg - Blodgruppering

SUNDELL, Reino KARLSSON, Ronny

Rubrik: Embarkeringsplattform för livbåtar.

JOHNSSON, Ulf

Rubrik: Akustisk larm för bog-och sidoportar.

KALIN Björn

Rubrik: Morgondagens närtrafik fartyg. Komlpettering av föregående års förslag.

LARSSON Stewe

Rubrik: Stopp för plåtar och rör i förvaringsställ

HALLBERG, Gunnar SKOOG, Bertil m/s Silvia Regina

Rubrik: Användning av gamla nödraketer.

HALLBERG, Gunnar WALIN, Håkan ELFSTRÖM, Carl-Erik

Rubrik: Utbildningsprogram för fartygshaveri och olyckstillbud.

HALLBJÖRNER Frederick

Rubrik: Ljusspalt för lättare tilläggning.

FRIEDLEIFF Peter

Rubrik: Tanktaksrengöring för bättre brandskydd

BORG, Bo LEUFSTADIUS, Sten

Rubrik: Brandsläckningsutrustning för tryck-kammare. (Dykklocka)

ANDERSSON Fred m/s Winter Sea

Rubrik: A) Säkerhetsförbättring av lejdare. B) Förbättrad driftsekonomi

ANDERSSON, Leif HANSSON, Leif

Rubrik: Livflottebår

Sören Wallinder

Rubrik: Bättre nivåmätning i barlast och bunkertankar.

ANTONSSON, Göte Mch KPV, Stena Line

Rubrik: Omkonstruktion pumpanläggning till vakumsystemet för toalettanläggningen.

BJÖRNTORP, Lars ERIKSSON, Håkan

Rubrik: Byte av ankarvajer på bostadplattform.

SVENSSON, Kjell-Arne MATHIESEN, egon

Rubrik: Automatisk skyddsräcke för RO-RO fartyg.

RYDEN, rolf

Rubrik: Larmkontroll för dubbelbotten.

MELLKVIST, Anders

Rubrik: Monteringsbar Travers

LUNDBERG, Lars

Rubrik: Konstruktion för mätning av ullage i svårpejlade söt-och saltvattentankar.

LUNDQVIST, Ebbe

Rubrik: Skydd mot högt vevhustryck.

JOHANSSON, Paavo Apollo III

Rubrik: Separation av svart-och gråvatten.

KARLSSON, Christer ERIKSSON, Jan

Rubrik: A) Säkrare dykning B) Säkrare lyftkran C) Säkrare hyperbarisk livbåt

KLARSÄTER, Pekka

Rubrik: Anordning för ändring av strömstyrka vid svetsning

HARRIUS, Karl

Rubrik: Ställning för att säkert kunna överhala, montera och demontera PV-ventiler.

JOHANSSON, Kalevi

Rubrik: Förbättrad driftekonomi för oljeseparatorer typ MAPX210.

GYLLENLIND, Allan

Rubrik: Användning av sludge som nyttigt bränsle.

HALLBERG, Gunnar

Rubrik: Ökad livslängd på livbåtslejdare.

ANDERSSON, Hans

Rubrik: Rengöring av penslar.

BENGTSSON, Martin MARIANSKI, Krystof

Rubrik: Länsanordning för livbåtar

WESTMAN; Jan-Erik GYLLENLIND, Allan

Rubrik: Förbättrad drfitekonomi. Förrådsplanering ombord Regalia.

OHLSSON, Torbjörn

Rubrik: Utvändigt lock för bottenventiler (Magnetfäste)

OLSSON, Lennart MCH Scand. Ferry Line

Rubrik: Övningscontainer för effektivare brandövningar.

PALLIN, Claes

Rubrik: Färgmarkering för manöverlinor till livflottar.

NORDLANDER, Börje

Rubrik: Huvudmaskins F.W. kylvatten för uppvärmning m.m.

JOHANSSON, Stefan

Rubrik: Energibesparing - bostadsplattformar.

KARLDEN, Torbjörn

Rubrik: Säkrare brandalarm.

LARSSON, Kjell

Rubrik: Reflexcremsor på brandsläckare.

EDWALL, Mikael LAND, Yngve KALVIA

Rubrik: Lyftanordning för Halontuber

BERGMAN, Kenneth (Sv. Red. Föreningen-Börje Kjellstenius)

Rubrik: Säkerhets-switch för Chucknyckel - Svarv.

CARLSSON, Odd

Rubrik: Anordning för koppling av bogservajer till krok på bogserbåt.

DAHLGREN, Anders

Rubrik: Gasmätningsond för tankfartyg.

EDIN, Eskil red. AB Dalen

Rubrik: Ökad livslängd på ventilsäten.

ANDERSSON, Bengt c/o Lars Hogström

Rubrik: Själsträckande säkerhetslina typ bilbälte.

SVENSSON, Peter EDWALL, Mikael

Rubrik: Oljebesparande lågtemparatursystem.

PERSSON, Bengt

Rubrik: Smalspårig tyngdlyft för trösklar och lejdare

MALMBERG, Ulf TYNELL, Christer

Rubrik: Rullbälte som livlina.

OHLSSON, Thorbjörn

Rubrik: Uppruggning på bromsband på winschar.

KARLSSON, B.G.

Rubrik: Slop som brännolja.

KOSKENNIEMI, T. M/S Nordanhav

Rubrik: A) Förslag till förbätring av länsning av lastrum. B) Förbättrad luck-kilar C) Greppskydd för skyddplåtar, länsgropar i lastrum

LILJEBLAD, Lars

Rubrik: Säkerhetsanordning för högspänningscentraler

ANTONSSON, Göte AB Stena Line

Rubrik: Brandlarm i KPV.

CARLÉN, Eric

Rubrik: Lastline-Värmare

JOHANSSON, Uno

Rubrik: Nödbelysning ombord

KARLSTRÖM, Jan

Rubrik: Installation av stationära Klyshättor.

LARJO, Kari

Rubrik: Integrerat navigationssystem för skärgårdsbruk.

STRÖMBERG, Nils

Rubrik: Markering av evakueringsvägar på Pass.färjor och bostadsplattformar.

TRUEDSSON, Ingemar

Rubrik: Truck för kättingsurrningar.

UHLIN, Georg PERSSON, John

Rubrik: Betydande insatser inom sjöfolkets kulturområde. Persson - Utvecklingsstöd från särskild utvecklingsfond för sitt skrivarbete om sjöfolk ??

WIKERYD, Valter

Rubrik: Justerbart stopp för bromsar till livbåtar.

BRYNGELSSON, Uno

Rubrik: Säkerhetsanordning i samband med förtöjning, bunkring m m ombord bostadsplattformar. (Offshore)

ALLANSSON, Ove

Rubrik: Dokumentation av den svenska handelssjöfarten i ord och bild

ERICSON, P.O.

Rubrik: 1)Slutet Ullagesystem 2)Skyddsräcke mellan livbåtsdävertar.

HÅKANSSON, Knut

Rubrik: Halkskydd

LINDBERG, Stefan

Rubrik: Dkumentation av handels och sjöfarten i ord och bild.

MARIANSKI, Krzysstof

Rubrik: Förbättring av Fatlänga.

BENGTSSON, L-G

Rubrik: Säkerhetsplan-organsitionsmässig sådan- för färjor. Evakuering från pass.fartyg. Bif. material för Stena Saga

BOSTRÖM Jan

Rubrik: Vidareutveckling av akustiskt mätsaystem av tankfartyg.

ELLEMAR, Göthe

Rubrik: Utbildning av sjömän i livräddning, bl.a organiserat praktiska övningar i samband med evakuering av fartyg.

FREDH, Terje

Rubrik: Skriftställare (Bildkonstnär) Bl.a dokumentering av sv sjömän och deras tragiska öden utanför spärren under 2:a världskriget.

GUSTAVSSON, Lennart

Rubrik: 1)Arbetsbelysning på backen och däcket. 2)Skydd för fallrepstrappor.

JOHANSSON, Stefan

Rubrik: 13) Evakueringsförslag för pass, fartyg 14) Evakueringsförslag vanliga fartyg

LAGERLÖF, Börje DUCZYNSKI, J-E FELLMAN, Henry

Rubrik: Reparationställning för kylcontainers.

PERSSON, John

Rubrik: Skrift om kolfyrade ångfartygens historia. Step. för fortsatt skriftställning.

von HOFSTEN Erland

Rubrik: Säkerhetsorganisationen ombord svenska pass.fartyg.

JOHANSSON Leif

Rubrik: Förslag till nivåmätning.

KLANG, Gustav

Rubrik: Eldskäl vid utbyggnaden av Rosenhill i GBG under tiden 1978-1980.

OHRELIUS Bengt

Rubrik: Spridit kännedom om levnadsförhållanden ombord för sv. sjömän.

ÅSELL Erik PETTERSSON Sven-Inge HÖGBERG Åke

Rubrik: Fallskydd vid Livbåtar.

AJNEFORS Gunnar

Rubrik: Ullagemätning i inert-tank under pågående lastning.

BACHS, Albert

Rubrik: Exposition för Bensen & andra alkylbensener vid lastnig av motorbensin.

BOSTRÖM Jan

Rubrik: Nivåmätning med hjälp av ultraljud och ekodetektering.

EGNELL Axel

Rubrik: Indikering av en vätskas nivå och densitet i en tank.

ANDERSSON Jan f. 47

Rubrik: Pejlanordning att användas vid lastning av tankfartyg

DAVIDSSON Jan f.30

Rubrik: Historik över den seglande sv. handeslflottan. arbetar f.n. med De seglade för GBG 3 delar varav del 1 ges ut medio okt. -79.

JÖNSSON Reidar f.-44

Rubrik: Produktiv författare. Skriver om sjömän 1960-67. Samlar f.n. matrl om en sjöroman om de stora förändringar inom sv, handelssjöfarten. (skrivit 6 romaner, 12 drama, 1 st poesibok)

LARSSON Börje f. 21

Rubrik: Olika konstruktioner för att göra arbetet ombord, speciellt i tankfartyg lättare och mindre riskfyllt.

LETHI Hemming f.36

Rubrik: Metod för nivåmätning i olje-o. barlasttankar.

RENBERG Holger Sjöfolkshögskolan, Sthlm

Rubrik: Har bverkat inom svensk utbildningsväsen inom sjöfarten.

GYLLIN Yngve

Rubrik: Handelsmarin litteratör av yppersta klass.

HAMMARBERG Hans

Rubrik: Räddningsbår.

IMFALL Mats

Rubrik: Intern transport - och rengörings system utvecklad för maskindelar.

KULLER Rikard

Rubrik: Studier av livsmiljön ombord

NORDLUND Bo

Rubrik: Sjukvårdsbehoven inom sjöfarten kartlagda. (Färjetrafiken)

KRISTIANSSON Lennart

Rubrik: Aktiv sjöman som vill förkovra sig som konstnär och önskar stipendium för detta.

ANDERSSON Jan

Rubrik: Hydrazindosering av Pannor. Pannvatten i turbinfartyg.

HENNING Ferdinand, sjökapten

Rubrik: 1)Patent på Livbåtsdävertar. 2)Synliga ljudsignaler 3) Förtöjningswinsch ombord 4)Livbojs anordning vid man överbord

FRISK Göran, Skyddsinsp.

Rubrik: Uppblåsbara livflottar. tagit fram och vidareutvecklat idé om fjärrstyrda nedfirningsanordningar av dessa flottar.

GORDON H. Sjökapten M/S Betula SANDBERG P. Båtsman

Rubrik: 1) Hängiven fritidsförvaltare för sjöfolket ombord. 2) Eldsjäl bland fotbollsivrare till sjöss.

JOHANSSON Kurt

Rubrik: Undersökning av svensk deltagande i riksdagsvalen. Analyserat detta minsann !

JOHANSSON Lage, Journalist

Rubrik: Utgivit boken Arbetets mening. Sildrar och ställer under debatt problemen i tjänstemännens arbetsmiljöer, och bl.a. i sjömansyrket.

WELIN Arne, sjökapten

Rubrik: Arbete med sjöfolkets psykosociala hälsa på universitet och skriver en avhandling på 100 sid. därför önskar han lite tillskott i kassan.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.