Forskning och utveckling (FoU)

SSS stödjer forskning och utveckling (FoU) som är till gagn för sjömän främst inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och trivsel för sjöfolk, enligt följande grunder:

– SSS skall aktivt verka för att FoU bedrivs inom ovan nämnda områden. SSS kan ta egna initiativ till sådan verksamhet.
– SSS stöd kan avse finansiering av såväl specifikt FoU – projekt som enskild forskartjänst.
– SSS stöd kan avse helt eller del av specifikt FoU projekt/forskartjänst.
– SSS stöd skall så långt möjligt vara långsiktigt

För projekt gäller att:
– det skall finnas ett behov sett från sjömannens utgångspunkt
– det skall finnas en klart definierad problemställning
– det skall finnas krav på konkreta åtgärder som resultat av forskningen
– det skall finnas en plan för spridning av resultat till berörda

För projekt skall skriftligt avtal upprättas vari skall framgå:
– avtalande parter
– belopp
– betalningsplan
– sätt för SSS insyn i projektet
– referensgrupp
– rapportering
– ekonomisk redovisning
– slutrapport

och vara underskrivet av båda parter.
Ansökan om bidrag till FoU-projekt ställs till Stiftelsens kansli.

Ansöknings och beslutsprocess

Ansöknings och beslutprocessen sker i två steg enligt nedan:
Steg 1.

 • Ansökan kommer in.
 • Anmäls med U1.
 • Behandlas på Direktionssammanträde. Två beslutsalternativ.

A. Inte intressant för SSS. Avslås.
B. Av eventuellt intresse för SSS. Till steg 2.

Steg 2.

 • Synpunkter från annan organisation/universitet/högskola inhämtas.
 • Kompletterande underlag infordras vid behov.
 • Sökande kallas till Direktionssammanträde. Föredrar egen ansökan.

Ansökningar inkomna före 15 juli respektive före 1 oktober behandlas i steg 1 vid sammanträde i augusti respektive i november.

 • 2
  4
  3
  3

 • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.