Arbetsbelöning

Stiftelsen genomför årligen en utlysning avseende förslag på förbättringar inom sjöfarten.
Förslagsverksamheten rubriceras ”BELÖNING XXXX (aktuellt år för utdelning)”.

Förslagsställare kan tilldelas en ”Arbetsbelöning” eller ett ”Utvecklingsstipendium”.

Förslag skall främst avse områdena sjösäkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord.
Förslag kan lämnas av ombordanställda verksamma inom svensk sjöfart.
Förslag kan även lämnas av svensk sjöman anställd av svensk arbetsgivare på utländskt fartyg.
Rätt att lämna förslag tillkommer även annan som på något sätt har anknytning till ovan nämnda verksamheter.
Förslag inlämnas till Stiftelsens kansli senast den 31 oktober respektive år.
Inkommet förslag registreras och förslagsställare erhåller bekräftelse härom. Här kan du ansöka direkt eller ladda ned som pdf.

Förslag skall vara utförligt tekniskt och ergonomiskt beskrivna, väl motiverade och åtföljda av klargörande skisser, fotografier eller ritningar.
Vid bedömning är det av betydelse om förslaget kunnat prövas praktiskt.

Förslag kan vara skrivet på svenska eller engelska.
Inlämnade förslag granskas och bedöms av en särskild Granskningsgrupp.

Gruppen sammanträder normalt en gång per år, vanligen i januari/februari.

Vid Gruppens sammanträde bedöms de olika förslagen.
Härvid görs åtskillnad på:
– Förslag som direkt kan användas i praktiken = Arbetsbelöning
– Förslag som behöver bearbetas och utvecklas vidare för att kunna användas = Utvecklingsstipendium

Utvecklingsstipendium skall fördelas så att 1/3 utbetalas under belöningsåret och 2/3 utbetalas när förslagsställaren visat att förslaget är färdigutvecklat. Förslag som inte slutredovisats inom fem år, avförs.

Insända förslag med beslut om eventuella belöningar dokumenteras i Stiftelsens Belöningsregister.
Registret hålls åtkomligt – endast belönade förslag – för allmänheten på Stiftelsens hemsida och i belöningsfoldern för respektive år.

  • 2
    4
    3
    3

  • Se fler bilder från belöningsdagen 2018 här.